теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Къде е най-изгодно да се държат спестяванията?


от Десислава Николова
15 гласа11575 прочитания

Привидно кратък, обикновен и често задаван въпрос, но в същото време много труден и обемен като тема. На настоящия етап, въпреки че има различни алтернативи, решението е трудно, защото няма такава с отчетливо предимство. Както добре знаем, всяко инвестиционно начинание е свързано с риск, а от риска зависи и доходността. Различните алтернативи носят различни нива на риск. За това е важно всеки от нас преди да вложи някъде своите спестявания, добре да прецени дали е склонен да поеме повече или по-малко риск. 

Ситуацията в момента е сложна и проблемът с влагането на свободни парични средства става все по-сложен в свят на отрицателни лихви. Отрицателната лихва на ЕЦБ на практика има за цел да стимулира икономиките, излизайки от дефлационната спирала. Оказва се обаче, че отрицателните лихвени проценти нарушават основния принцип, въз основа на който функционират финансовите пазари. Така на практика кредиторите получават пари, за това, че други субекти оставят парите си при тях, а не обратно. Може би сте чували, че лихвата е възнаграждение за този, който разполага с ликвидност (пари), за това че отдавайки ги на някой (под формата на кредит или депозит) се разделя с тази ликвидност. В света на отрицателните лихви този принцип не е валиден. Крайният ефект, който се получава е глад за доходност на цялата финансова система – банки, застрахователни компании,  пенсионни дружества и взаимни фондове.

Нека разгледаме някои от класическите форми на инвестиране, известни и популярни сред мнозинството от нас и постигната доходност на тези участници от финансовия пазар поотделно. 

1)Банки

Доходността, която може да бъде извлечена от банков депозит може би Ви е добре позната. Според последните данни на БНБ в края на юни средният лихвен процент по съществуващ срочен депозит в лева е 1,15%. Логично тя е най-висока при по-дългосрочните депозити, тези със срочност над 2 години. Лихвата при тях е 2,70%. Предимството на банковия депозит, което кара гражданите и домакинствата да насочват спестяванията си в банки е, че лихвата е гарантирана, т.е. бъдещата доходност е предварително известна, както и самите спестявания (до 196 000 лв.). Имайте предвид, че посочената по-горе доходност е брутна (преди данък върху лихвата в размер на 8%).
 
При някои банки, дори, реалната доходност (след приспадане на такси за поддръжка на сметка) при безсрочни депозити или спестовните сметки, е отрицателна величина. Причина за това е, че лихвата е толкова ниска, че не успява да покрива разходите по сметката. 

2)Застрахователни компании

Тук ще вземем под внимание онези продукти, които съдържат в себе си спестовен елемент. Застраховка „Живот“ в нейните разновидности също е добре позната схема за инвестиране на свободните спестявания. За съжаление, среден размер на реализираната доходност при отделните компании не можем да посочим, защото няма публично изнесена такава информация. И все пак, след направена справка на основните застрахователи на пазара, доходността е между 2 и 3% годишно. Тази доходност е за минал период и нито една компания не би могла да поеме ангажимент, че тя ще се запази в този размер, още по-малко, че ще се повиши. Нещо важно, което е добре да знаете, ако изберете застраховка „Живот“ е, че трябва да са изминали определен брой години, преди да може да изтеглите парите си. Според Кодекс за застраховането правото на откуп се придобива две години след сключване на застраховката, при положение, че премиите са плащани редовно.  При предсрочното изтегляне на застраховка, сумата която ще получите, ще е по-малка от внесената - това е т. нар. откупна стойност и тя Ви се казва при подписването на договора.

Едно от основните предимства на този продукт е, че освен определена доходност се предоставя и застрахователна защита. Наличието на застрахователен елемент е нещото, което отличава тази инвестиция от останалите и не е за подценяване. Друго сериозно предимство тук е данъчното облекчение, което означава, че ако облагаемите Ви доходи са високи, бихте могли да икономисате част от тях. Данъчните облекчения за притежателите на застраховка „Живот" са в размер на 10% от сумата на годишните данъчни основи за физически лица и до 720 лв. на застраховано лице на годишна база за юридически лица.

3)Пенсионни дружества

За разлика от застрахователните, при пенсионните дружества има статистика за постигнатата 2-годишна доходност. Тя може да бъде намерена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Специфичното е, че тези компании са длъжни по закон да котират своята двугодишна доходност за последните 24 месеца. Така например средноаритметичната постигната доходност на всички пенсионни фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в края на юни 2016 г. е 2,57%. Приравнено на годишна база, това прави  1,60% годишно. Това, на което тук следва да се обърне внимание са разходите към пенсионните дружества. Разбира се, че техният размер се определя от дружествата, но имат максимален размер, който не могат да нахвърлят. Те са:

- eднoĸpaтнa вcтъпитeлнa тaĸca зa oтĸpивaнe нa индивидyaлнa пapтидa – дo 10 лв.;
- yдpъжĸa дo 7 % oт вcяĸa ocигypитeлнa внocĸa;
- инвecтициoннa тaĸca дo 10 % oт пocтигнaтaтa дoxoднocт;
- дo 20 лв. пpи пpexвъpлянe в дpyг фoнд;
- дo 20 лв. пpи изтeглянe нa cpeдcтвaтa пpeди пpидoбивaнe нa пpaвo пeнcия;
- дo 20 лв., ĸoгaтo ocигypeнoтo лицe пoиcĸa извлeчeниe зa cъcтoяниeтo нa индивидyaлнaтa cи пapтидa пoвeчe oт вeднъж гoдишнo.

Тези такси понижават, а в някои случаи изяждат и без това ниската постигната доходност, поради което следва да им се обърне специално внимание. Повече информация по тази тема може да намерите тук.

И тук, както и при застраховка „Живот“ има данъчно облекчение, което отново е 10% от сумата на годишните основи от всички източници на доход.


Наричат се още колективни инвестиционни схеми. Инвестирането на средства в тях се осъществява предимно със съдействието на инвестиционен посредник, който съдейства за закупуване на дялове. Те са удобна форма за тези, които желаят да се възползват от възможностите на капиталовия пазар, но нямат опита и знанията да го сторят сами. Колективните инвестиционни схеми решават този проблем като акумулират една маса от средства, които се управляват след това от управляващи дружества. Тези дружества са професионалисти в областта и компетентни да поемат рисковете на съответните пазари, вместо отделните индивидуални инвеститори.

За да придобиете представа за това каква доходност може да се реализира през последната година, ще вземем данни за средноаритметичната доходност на най-консервативните фондове – тези на паричен и облигационен пазар. По данни на БАУД средноаритметичната доходност на фондовете от паричен пазар е отрицателна - 0,4475%, а тази от облигационния е малко по-висока и е положителна - 1,40%. Тази доходност е за период от една година назад, т.е. от 30.06.2015 г. до 30.06.2016 г. Държим да уточним, че доходността е нетна – приспаднати са всички направени разходи и възнаграждението за управляващото дружество. В началото на тази година направихме класация на взаимните фондове. Там може да намерите полезна информация за това как са се представили дружествата, като освен реализираната доходност сме отчели и при какъв заложен риск се постига тя. Двата основни показателя са стандартно отклонение и коефициент на Шарп. 

Изложено в табличен вид доходността по видове схеми изглежда така :


*за нуждите на анализа и с цел съпоставимост на данните са заложени средноаритметичните стойности 

От няколко месеца в нашата страна започнаха да навлизат Peer-to-peer инвестициите или т.нар. „споделено финансиране“. Това е платформа, която свързва инвеститори със заемополучатели и осигурява по-висока възвръщаемост от тази по депозит. Рискът тук обаче е и по-висок, защото съществува вероятност длъжника да спре да погасява кредита, което означава загуба за инвеститора. Важно е дали тази загуба се споделя с платформата или е изцяло за сметка на инвеститора. 

Разбира се, че съществуват още много схеми, като инвестиции в злато, покупка на имот или пък на валута, но настоящият анализ ще се ограничи до представените в него основни и по-популярни типове инвестиции.

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.


Консултантите на MoitePariConsult могат да отговорят на вашите допълнителни въпроси относно зacтpaxoвĸитe "Живот" със спестовен характер. Попълните заявка за консултация или изпратете имейл на consult @ moitepari . bg.


ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯMoitePariConsult е новата консултантската услуга на фирма „Моите Пари“, с фокус върху личното финансово планиране за важните решения в живота на клиентите. MoitePariConsult е естествено продължение на мисията на финансовия портал MoitePari.bg.

Коментари и отговори

За застраховката Живот със спестовен характер не съм съгласна с обявеното данъчно облекчение, защото когато накрая на застрахователния период си вземеш натрупаната сума пак се удържа данъка, тогава какво спестяваш от данъци?
Здравейте,

В действителност, ако лицето е ползвало данъчно облекчение през годините (какъвто пример сме използвали в материала), то получените суми от застраховката се облагат с данък според разпоредбите на ЗДДФЛ, чл.46 ал.2. Размерът на данъчната ставка зависи от срока на застраховката (от 7% до 10%).

Ефектът от последващото данъчно облагане върху доходите от различните видове инвестиции не е взет под внимание и за останалите алтернативи. Ние от MoitePari.bg винаги сме били на мнение, че на застраховка "Живот" трябва да се гледа като на средство за защита и не толкова като средство за постигане на значими фианнсови резултати, чрез рализиране на големи печалби.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg