теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лесно ли се инвестира на капиталов пазар? Покупка на дялове/акции на взаимен фонд


7 гласа12607 прочитания

Понятията инвестиране, инвестиция, капиталов пазар, доходност все повече започват да се срещат. Противно на очакванията, че хората не разполагат със средства, наблюденията на МОИТЕ ПАРИ показват, че търсенето на алтернативи за инвестиране на определени суми непрекъснато расте. Самият факт, че определени средства са налични и хората са готови да ги инвестират е показателен за това, че пари в населението все пак има.

Винаги когато става въпрос за инвестиране, хората имащи отношение към тези процеси обикновено дават съвети, предлагат стратегии, разкриват плюсовете и минусите. В това няма нищо лошо, напротив – това е най-полезната информация, която може да бъде дадена, но в същото време нещо съвсем просто остава в страни. Самата технология на покупка на дялове/акции не се описва, както и какво е това всъщност човек да притежава ценни книжа и какво да ги прави, като ги закупи.

Покупка на дялове/акции

Стъпка 1

Самата покупка на книжата може да се осъществи основно от две места. Едното е инвестиционният посредник (или банка), който е избран да продава книжата на фонда. Другото място е офис на управляващото дружество, което е организирало фонда или фондовете. Обикновено покупката на книжата се извършва, като внесе по банков път сумата предназначена за инвестиране. Банката издава документ за превода.

Стъпка 2

Документът за внесената сума, инвеститорът трябва да отнесе там от където е решил да купи книжата – управляващото дружество или инвестиционният посредник. Там се попълва т.нар. „поръчка” за покупка на дялове. Попълва се също и копие от нея. След един до няколко работни дни, може да се вземе документа с потвърждение за изпълнена поръчка и с точната цена на покупката.

Тъй като закупуваните книжа са безналични (инвеститорът не ги получава физически), те се регистрират в системата на Централен депозитар с името и ЕГН на притежателя ми. Част от функциите на тази институция са регистриране на ценни книжа и поддържане на регистър за сделките с тях. Ако инвеститорът желае официален документ за притежаваните от него книжа, може да изиска такъв.

Това е т.нар. „депозитарна разписка”. Това е документ удостоверяващ притежаването на съответния вид и брой книжа.

Книжата, които могат да се купят, могат да бъдат два вида (в зависимост от това под каква форма е организиран взаимният фонд) – дялове и акции. Взаимните фондове биват Договорни фондове - емитират (продават) дялове и Инвестиционни дружества - емитират акции.

Относно броят книжа, които могат да се закупят също има определена специфика. Принципно могат да се закупят толкова книжа, за колкото е достатъчна сумата. Покупката на книжата се извършва по т.нар. „емисионна цена” или казано с други думи това е цената по която фондовете продават книжата.

Нека разгледаме пример:

Цената на един дял е 12 лв., сумата която се инвестира е 3500 лв. Разделяйки сумата на цената се получава числото 291.67 бр. Вижда се, че то не е цяло и в този случай са възможни два варианта. Първият е да се закупят 291 дяла, защото сумата е достатъчна за закупуването им и недостатъчна за закупуването на 292 дяла. Вторият вариант е да се закупят 291.67 дяла. За да е възможно това обаче, фондът трябва да позволява покупката на т.нар. „частични дялове”. В противен случай единствената възможност е предходният вариант.

Нещо, което е хубаво да се знае преди покупката е, че цената не е съвсем ясна. Независимо, че поръчката се подава при една цена, тя се изпълнява по цени следващи деня на подаването й. От такава гледна точка е добре, когато се записват книжа за покупка да се разполага с достатъчно голяма сума, за да бъде записан желаният брой.

При покупка на книжа от взаимен фонд инвеститорът ще срещне т.нар „разход по емисията”. Обикновено се измерва в проценти и се дължи от инвестиращия. Веднага ще направим уточнението, че този разход се заплаща косвено, тъй като той е калкулиран в цената по която се купуват книжата.

И накрая - добре е инвеститорът да договори ежедневно известяване за състоянието на инвестицията му. Управляващите дружества, които предлагат тази услуга предоставят възможност чрез съответната регистрация в тяхна система ежедневно да се проследява стойността на инвестицията.

Какво следва след покупката?

Основното което трябва да прави инвеститорът, след като е инвестирал е да очаква цените на притежаваните от него книжа да се повишат. Целта е такава, защото с продажбата на дяловете се реализира печалбата, респ. доходността. Хубаво е по време на държането на книжата, инвеститорът да следи как се движат цените на неговите книжа. Това до определена степен дава известна представа към даден момент каква е печалбата от инвестицията и струва ли да се държат още книжата или е време да се продадат. МОИТЕ ПАРИ предоставя възможност ежедневно да бъдат проследявани цените на книжата на взаимните фондове в страната.

Съвет: ако инвестицията е първа за инвеститора, добре е да не се вземат самостоятелни решения. Допитването до консултанти е повече от препоръчително, за да се избегнат неизгодни инвестиции.

Продажба на дяловете

Това е моментът, когато инвеститорът реши да закрие позициите си и така да реализира печалба от своята инвестиция. Като цяло процедурата по продажба на книжата е сходна с тази при покупката им. Когато инвеститорът реши да си продаде книжата, той подава поръчка за продажба. Обикновено поръчката се изпълнява до няколко дни след подаването й. След като бъде изпълнена поръчката инвеститорът получава паричната равностойност на броя книжа умножени по тяхната цена. Цената в случая е т.нар. „цена за обратно изкупуване”. Тук също има разход, който се заплаща косвено от инвеститора. Това е т.нар. „разход по обратно изкупуване”, като и тук той е калкулиран в цената.

Привидно механизмът на покупка и продажба на книжа изглежда не много сложен. Независимо от това има етапи, които трябва да се преминат, а понякога това отнема повече време отколкото може би очаква инвеститора. Това в никакъв случай обаче не бива да е пречка пред него ако счита, че инвестицията си струва. Във всички случаи обаче каквато и стъпка да се предприеме по отношение на инвестицията МОИТЕ ПАРИ препоръчва консултация с професионалисти в областта. Капиталовият пазар е специфичен вид пазар и прибързаните действия там нерядко водят до негативни резултати.

Коментари и отговори

Здравейте, сайта е просто чудесен, от вас се интересуват даже хора от финансовите среди в Германия както се убедих наскоро. Интересувам се какви биха били опциите ми ако реша да инвестирам под някаква форма, смятам да отделям по 1000лв месечно. Взаимните фондове ми се струват сравнително достъпни, но всичките тези посещения лично в съответните дружества ми се струват много утежняващи, защото все пак ходя на работа. Има ли възможност да използвам за пълноценното управление на парите си само връка с интернет при положение, че използвам взаимен фонд/фондове? Необходимо ли е да имам електронен подпис? Поздравявам Ви за професионално изнесената информация
Благодарим за Вашата висока оценка за нашата работа и се радваме, че това което правим е полезно дори за професионалните среди, а не само на обикновените хора.

Що се отнася за възможностите да инвестирате, наблюденията и мнението на МОИТЕ ПАРИ е следното:
По принцип инвестицията се извършва лично, тъй като се използват лични данни и книжата, които се закупуват се регистрират с данните на купувача. В тази връзка личните посещения биха били известен проблем. Вариант да се избегне това е инвестицията да се извърши от друго лице (познат или роднина), но записаните книжа ще бъдат на негово име. Вие бихте могли да изпращате парите с указания какви книжа да се закупуват.
Друг вариант би бил покупката на книжата да се извърши от упълномощено лице. То ще извърши покупката, а книжата ще бъдат записани на Ваше име. Предвид спецификата на такъв тип сделки,  нашето опасение е, че това би било изключително трудно, но не и невъзможно (процедурата е малко по-сложна). Вариантът покупката да се извърши нелично е чрез т.нар. „Изрично пълномощно”. В него трябва да се опише цялата процедура и за какво е упълномощено лицето, което ще извърши сделката/те. Задължително в пълномощното трябва се посочат атрибутите, че упълномощеното лице се упълномощава да купува и продава книжа на фонда, както и да се разпорежда с тях от името и за сметка на упълномощителя. Естествено, Вие ще определите до каква степен и какви права ще има упълномощеното лице. Пълномощното може да бъде направено за определен срок, за определена сделка, за определена сума и т.н. Това също е въпрос на Ваше решение. С цел да си спестите при всяка сделка да подготвяте ново пълномощно, най-удачен вариант би бил то да е за дълъг период и да включва споменатите по-горе атрибути. Покупката на книжата се извършва чрез превод на сумата по банков, като в документа се описва целта на нареждането (кой е фонда, за който се превежда сумата).
Трети вариант на покупка и продажба на книжа е чрез инвестиционен посредник. Това се извършва на борсата при положение, че има насрещно търсене, респ. предлагане на тези книжа.

Управление на парите

Те ще управляват от Управляващо дружество, с което фондът е сключил договор за това. Вие бихте могли да управлявате инвестицията си следейки цените на книжата и да вземате съответно решение кога да купувате още книжа на фондове или да продавате такива. В какви инструменти ще инвестира, обаче, фонда е негово решение. Бихте могли също при покупката на книжа да се договорите за електронно известяване за състоянието на инвестицията ви (ако това не се предлага стандартно).
По наши наблюдения, електронен подпис не се изисква никъде, тъй като инвеститорите нямат пряко влияние върху инвестираната сума, т.е. не вземат решение къде и как да се инвестира. Интернет връзка би Ви била полезна дотолкова, доколкото позволява да следите котировки, пазари и всякаква друга информация релеванта на Вашата инвестиция. Ако въпросът Ви е за електронно подаване на поръчки за покупка и продажба на дялове, наблюденията на МОИТЕ ПАРИ показват, че такава възможност за момента не се предлага, точно за тези инструменти. Подобни възможности има при COBOS търговията на БФБ.

Надяваме се, че получихте търсените отговори. Оставаме на разположение за доуточнения ако нещо е останало неясно или имате други въпроси.


Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,на целия еким на саита благодаря ви за полезната информация която всеки който се интересува може да намери на този сайт,бих искал да ви задам няколко вьпроса и се надявам да ми отговорите на посочения от ме e-mail. Бих искал да инвестирам определена сума в взаимен фонд тьй като годишния процент печалба е доста по голям от този по депозитите в банките и понеже преди време купих долари на неизгоден за мен в момента курс сега реших да ги инвестирам в доларов взаимен фонд.И след като прочетох внимателно Сьветите на вашия сайт и инвестицията ще ми за прьв пьт искам да ви задам следните вьпроси: 1.Кьде трябва да отида за да купя акции или дялове -и кьм кой да се обьрна?-защото при депозите те в банките е ясно всичко става в банката тук не сьм наясно. 2.Кьде мога да се допитам до консултант? 3.конкректно аз сьм от Казанльк и бих ви бил благодарен да ме насочите кьде и кьм кой да се обьрна в моя град. Благодаря ви предваритекно.
На въпросите Ви бихме отговорили така:

1. Книжа на взаимните фондове бихте могли да закупите, както от самите офиси на фондовете, така и от инвестиционните посредници (вкл. Банки), които ги продават, т.е. това са местата от където по принцип се купуват книжата.
2. Можете да се допитате до консултант във всеки инвестиционен посредник (непродаващ книжа на фондове, за да се запази неутралитет и обективност при консултирането). Инвестиционни посредници са както специалзирани компании, така и всички банки.
3. За да Ви насочим към конкретен фонд, то е нужно първо да го изберете, за да сме в състояние да посочим координати от където бихте могли да закупите негови книжа.

Надяваме се, че сме били полезни

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,поздравявам ви за добрият сайт и полезният форум. Ще се възползвам от предоставената ми чудесна възможност да попитам какво точно представляват паричните фондове, по какво се различават от взаимните и договорни фондове. Какъв е рискът, възможности за печалби и кои имат право да работят в БЪЛГАРИЯ? Има ли Български такива и кои са те? Как точно се инвестира в тях? Много съм доволна, че има към кого да се обърна за информация и ще чакам отговор на пасаченият от мен e-mail. Предварително Ви благодаря.
От запитването Ви разбираме, че вероятно питате за Фондове на паричен пазар. По дефиниция това фондове, които постоянно инвестират в инструменти на паричния пазар с остатъчен срок до падежа им до 1 г. такива инструменти са например държавните ценни книжа, депозитите. Това са едни от най-нискорисковите фондове, доближаващи се по сигурност до банковия депозит. Фондовете на паричен пазар са вид взаимни фондове, точно както договорните и инвестиционните дружества. Инвестирането в тях е по същия начин, както във всеки друг взаимен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Ако искам да инвестирам 1000лв в акции от взаимни фондове, кой е наи-изгодния фонд, който би ми донесъл най-голяма доходност?

Решението за инвестиране където и да е и под каквато и форма да е строго лично решение. Дори и да се допитате до консултант, решението дали да се вслушате в съвета му или не също е Ваше. Относно най-изгодния фонд – трудно е да се препоръча такъв, тъй като инвестирането на капиталов пазар е свързано с определени рискове. Всеки разбира риска по различен начин и всеки има собствен критерий кое е нисък , и кое висок риск. Най-висок доход, в контекста на запитването Ви би Ви донесъл високорисков фонд. Разбира се тук трябва да се отчита и съотношението риск/доходност. Възможно е по-малко рисков фонд да Ви донесе относително по-висока доходност от високорисков. Много зависи къде и как фондовете инвестират парите.

МОИТЕ ПАРИ не се ангажира с препоръка, тъй като това би противоречало на принципите ни работа. Нашата задача е да предложим обективно и безпристрастно сравнение на възможностите, а посетителят сам да вземе решение кое е най-подходящо за него.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

здравейте, сайта вие супер и много полезен за мен. имам намерение да инвестирам за пръв път на капиталовия пазар, и имам следните въпроси. минимална сума ,посредник по ваше усмотрение и въобще повече информация като за първи път. Благодаря ви.

Основното, което бихме могли да разясним относно първите стъпки при инвестирането във фонд сме описали в статията. Относно сумата – ограничения няма. Обикновено минималната сума е стойността на 1 дял/акция. Както вероятно сте прочели в статията, дялове/акции на фондовете могат да се закупуват, както от самите фондове, така и от инвестиционните посредници оторизирани за това. За да Ви насочим към инвестиционен посредник, обаче, първо трябва да изберете фонда/овете където възнамерявате да инвестирате. Разбираме, че се нуждаете от повече информация, и за да Ви бъдем максимално полезни ще се радваме да ни насочите в каква посока е тя, какво повече бихте желали да научите.

Надяваме се, че бяхме полезни. При допълнителни въпроси не се колебайте да ни пишете.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! И аз искам да ви поздравя за сайта и чудесната информация която предоставяте. Абсолютен лайк съм по отношение на фондовете и капиталовия пазар за БГ, но тъй като съм живял в Америка и знам че "играта" на борсата е доста доходен бизнес реших да инвестирам и на първо време се спрях на ДСК Растеж. Въпросите ми към вас(ако бихте желали да отговорите разбира се) са: до каква степен мога да изгубя цялата или по голямата сума от инвестицията ми при тях (може и процентно приблизително) и въпреки че има доста публикувани теми от вас не ми е много ясно каква е по точно разликата-риск в нискорисковия,балансираният и високорисковият фонд? Има ли разлика в сигурността на инвестицията между банковите и небанковите(или тези, който не са към съответна банка) фондове, като се има предвид че банките се ползват на пазара като по-сигурни?

Да изгубите цялата инвестирана сума във взаимен фонд е по-скоро теоретична. На практика едва ли би се случило нещо подобно, но възможността, макар и на теория винаги съществува. Възможността да загубите определена част – малака или голяма от сумата е много по-вероятна. Последните два месеца показват, че инвестиралите преди два месеца към момента понасят загуби в размер на 10%-15%. Този пример е достатъчно показателен, че възходящите трендове на дадена борса не са перманентно явление и понякога има спадове. Зависи в кой момент е инвестирана сумата и от това се може да се определи дали загубата е голяма или малка, или просто е намалена доходността.

Рискът при, който и да е от фондовете основно произтича от несигурността в бъдещето. При високорисковия фонд то е много неопределено, тъй като инвестициите са основно в акции, а те са трудно прогнозируеми в каква посока ще се движат цените им. За тяхното движение има интересът към тях, който пък зависи от това как работят компаниите, които са ги емитирали. Всичко това е много относително и неясно с оглед бъдещето. Това е и причина понякога акциите да поскъпват много, както и да се обезценяват много. Участниците в борсовата търговия имат различни очаквания и това предопределя движението на цените на акциите. Понякога това е и спекулативно.

При балансираните фондове този риск продължава да съществува, но е намален чрез включването на по-малко рискови ценни книжа в портфейлите. Такива са облигациите. Те са с фиксиран доход (купон), който е известен и каквото и да се случва с цената на облигацията, гарантираният купон е гарантиран. Със съчетаването на тези инструменти се постига умерен риск, естествено и по-умерена доходност.

При нискорисковите инвестициите са предимно в инструменти с фиксиран доход – облигации, ДЦК, депозити. При тези фондове рискът е минимизиран доколкото е възможно без, обаче, да е елиминиран.

Що се отнася до сигурността от инвестиция във фондове организирани от самостоятелни компании или от дъщерни на банки, тя е еднаква. На практика, въпреки че дадено управляващо дружество е част от банкова група, то няма нищо общо със самата банка. Как се управляват инвестициите зависи от екипа на управляващото дружество. Банката си е банка и тя няма отношение тук.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, каква е разликата от закупуването на акции директно от фонд и през COBOS, и нужно ли е при закупуването през COBOS да се ходи лично до Централен Депозитар ? Благодаря Ви.

Системата COBOS е организирана по определен начин и със свои правила и е предназначена за он-лайн участие в борсовата търговия. Повече за нея можете да научите от тук. По принцип системата е създадена, за да се участва в търговията на борсата и може да бъде използвана дотолкова, доколкото книжата на даден фонд се търгуват на нея.

Покупката на дялове/акции не е задължително да се извършва на борсата и обикновено не се прави там.

Що се отнася до посещението до Централен депозитар при покупка чрез COBOS считаме, че не е необходимо, тъй като самото използване на системата се опосредства от инвестиционен посредник, т.е. той сключва сделките реално. Ползващият системата само подава поръчките.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте. От известно време се интересувам по темата и мисля да инвестирам известна сума. Въпроса ми е като съм се спрял на няколко от най-добрите според мен фондове, как е по-добре? Да вложа цялата сума в един от тези фондове или да я раздела на две и да я инвестирам в два различни фонда? И още един въпрос , по -добре е да следя кога падат акциите и се вдигат в голям интервал и да продавам или да ги държа за дълъг период например 1 година и тогава да реша.

Нашето мнение е, че би било добре да разделите сумата. Инвестирайте в различни фондове, но не само на едно управляващо дружество, а на няколко. С разпределянето на сумата ще постигнете разпределяне на рисковете.

Относно следенето на цените на акциите. Всеки инвеститор, ако желае да е информиран за състоянието на своята инвестиция трябва редовно да следи в каква посока се движат цените на ценните книжа. Кога да продавате, това е Ваше решение. При всички положения обаче не бива първият спад на цените да продавате. Често това са временни състояния, след което възходящият тренд се възстановява. Ако продадете веднага може да постъпите прибързано. Добре е да се изчака известно време и тогава наистина да се вземе решение. Разбира се, от изключително значение е в каква фаза е бил пазарът преди да започне да пада. Ако той е бил на върха си и при падането е неподкрепен продължително време, то това би означавало, че той е стигнал своят пик и предстои връщане и нормализиране на по-ниски нива. От такава гледна точка, добре би било да продавате веднага. Възможен е и обратният вариант – пазарът да се подценява и за това да падат цените. Ако има потенциал за растеж, то след известния спад, почти винаги тенденцията се обръща и пазарът се нормализира на по-високи нива.

За да обобщим ще повторим използвайки борсовата терминология. Когато пазарът е „мечи”, т.е. цените падат и продължително време не се подкрепя, по-добре продавайте. Ако пазарът е „бичи”, т.е. цените растат, най-добре е да изчакате и след известно време отново ще има покачване на цените след спада.
Основният проблем тук е точно да се определи какъв е пазара и колко време да се изчака. Не е разумно при първото падане на цена да се продава, както и не е разумно дълго време да се държат книжата при липсата на сигнали, че ще се промени тенденцията. Разбира се има изключения, когато именно подобно поведение е правилно. Всичко е въпрос на преценка. За това този вид инвестиране е толкова динамично, рисково и с неочаквани резултати понякога.

Надяваме се, че получитихте отговора, който търсите. Ако имате други въпроси не се колебайте да ни пишете.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Сайтът ви е чудесен. Разчитам на откровен отговор. От години семейството ми инвестира всичките си спестявания в еврови и доларови депозити. Решихме да сменим тактиката и да се обърнем към фондовете заради по-голямата доходност. Внимателно проучихме съществуващите в България и видяхме, че инвестицията в левови фондове изглежда по-изгодна. Въпроси: 1. Какво бихте ни препоръчали - да продължим ли да обръщаме спестините си пари в евро и долари, когато инвестираме във фонд, или да предпочетем левовите фондове? 2. Не е ли точно в този момент инвестирането в какъвто и да е било фонд неизгодно? Имам предвид очевидната глобална рецесия и стагнация. Не е ли старата изпитана форма на депозитите по-сигурна поне в предстоящите няколко месеца или година, докато отмине световната икономическа буря и са понаместят нещата?

Ако сте се насочили към взаимните фондове от гледна точка на възможностите за избор по-добре е да потърсите фонд в левове. Българските фондове инвестират предимно в България и региона. Това са новоразвиващи се пазари с потенциал за растеж. От такава гледна точка инвестицията в такъв фонд е добро решение. От друга страна обръщането на парите в евро също не е лоша стратегия. Понастоящем, обаче, изборът сред еврови фондове е сравнително ограничен. Българските фондове са с потенциал за постигане на високи доходности, докато чуждите са стабилни при локални и глобални трусове на борсите. Тук е въпрос на избор съобразно целите, които преследвате.

Що се отнася до депозитете – права сте, че точно сега не е съвсем удачно да се инвестира на борсата. Не е лошо решение докато се нормализира ситуацията, парите да бъдат депозирани краткосрочно. След това в зависимост в каква посока ще тръгне капиталовият пазар могат да се вземат решения за бъдещето.

Надяваме се, бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! Поздравявам Ви за добрата работа,която вършите! От известно време се интересувам от този вид инвестиране,но разбирам че трябва много време за да се разбере материята! Общо взето разбрах как става с посредник. Сега се интересувам как става ако искам да закупя акции от конкретна компания, която излиза на Борсата? Как технически става сделката? Запозната съм с показателите на компанията, но незная как да постъпя по-нататък:-) Очаквам Вашите насоки! Успех!

Казано по най-обикновен начин закупуването на акции от дадена компания не е толкова сложно. Нужно е да отидете при който и да е инвестиционен посредник и да заявите желанието си. От там нататък ще Ви бъде обяснено как да постъпите. Обикновено се попълва поръчка за покупка на акции, която се изпълнява на следващия ден по съответната цена. Има също така възможност да подадете т.нар. „лимитирана поръчка” (за определена цена, по която желаете да закупите акциите). Тя е с определен срок на валидност и ако в него не бъде постигната желаната цена, поръчката става невалидна. За документалното оформяне на сделката е нужен и документ за самоличност, тъй като са необходими някои лични данни при регистрацията на ценните книжа.

Надяваме се, че бяхме полезни. Успех в инвестирането.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте. Благодаря ви ,че ви има !!!!!1 Моля,да ми отговорите на моето запитване. От една застрахователна компания /няма да казвам коя/,ми предлагат застраховка Живот ,която е обварзана с взаимни фондове.  За мен това е ново и аз сам скептично настроена. Те ме уверяват , че при тях е по-сигурно поради голяма деверсификация и с опитни мениджъри и в дългосрочен план само може да спечеля. Какво 6те ме посъветвате .....предварително ви благодаря !!!!!!

По всяка вероятност компанията Ви предлага т.нар. застраховка със спестовен компонент (елемент). Това е застраховка „Живот”, като сумата, която се натрупва се инвестира във фондове в случая. Така получавате от една страна застраховка и от друга печалба от инвестираната сума. Няма основание за скептицизъм, защото това е обичайна практика в по-развитите страни. Сега се правят опити да се приложи и в България. Основният въпрос тук е по-скоро дали си струва. Много зависи каква е гледната Ви точка и дали наистина такава схема е добра за Вас. За съжаление без конкретните параметри на предложението не бихме могли да Ви кажем дали си струва или не. Дори и изчисленията да показват положителни или отрицателни резултати, пак Вие трябва да си прецените дали е добро предложението за вас. При всички случаи, застраховката си е застраховка и Вие получавате всички плюсове, които произхождат от нея. Дали спестовният елемент си струва е отделна тема и без да знаем конкретното предложение на компанията не бихме могли да гадаем. Ако се случи така, че се окаже, че спестовният елемент не е достатъчно изгоден, това не означава, че не си струва да сключите застраховката. Тя не е пряко обвързана с инвестирането. Инвестиционният елемент може само да Ви е в плюс, но не и да Ви носи негативи.

Надяваме се, че внесохме яснота по запитването Ви.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте и поздравления за чудесния сайт! Отскоро се интересувам от инвестиции и борсова търговия и смятам, че на този етап би било най-удачно за мен да инвестирам във взаимен фонд. За сега съм се насочил към фондовете на Капман и Елана. Доколкото мога да разбера от сайтовете на двете компании, закупуването на акции е възможно най-общо по два начина - директно от офисите на компаниите или чрез системата COBOS. Бихте ли разяснили какви са предимствата/недостатъците на единия и другия начин? В случай на закупуване чрез COBOS как се доказа собствеността върху закупените акции и по какъв начин се реализира пордажбата им (чрез индивидуален портофейл на клиента или ... )?
Прав сте, че двата основни начина за покупка на книжа от фондовете са от офис на управляващото дружество и от борсата. Именно системата COBOS позволява покупката на книжа от борсата, без купувачът лично да посещава инвестиционен посредник. Това разбира се не отменя значението на посредника, а точно обратното. Посредникът предоставя възможност чрез системата всеки, който желае да търгува на борсата. Съответно за това се дължи комисион. Подробности за самата система можете да откриете на сайта на БФБ. За възможностите как можете да се възползвате от нея можете да научите подробности от всеки инвестиционен посредник.

Предимството на COBOS е, че няма да посещавате офис на управляващо дружество или инвестиционен посредник. Недостатъкът е не толкова от технологична гледна точка, а от пазарна, че закупените чрез системата книжа на фондове имат различна цена от тази, която се предлага в техни офиси. Обикновено цената, по която ще купите книжа на фонд от борсата (независимо дали чрез COBOS или чрез лична поръчка в инвестиционен посредник) са по-високи. Респективно ако решите да продавате книжа пак по този начин, цените ще са по-ниски. Като цяло покупката и продажбата на книжа на фондове е най-изгодна от техен офис.

Що се отнася до доказване на собствеността върху книжата, тя се доказва с депозитарна разписка ако заявите такава да Ви бъде издадена. Дали чрез COBOS или от офис на фонда няма разлика при удостоверяването на собствеността. COBOS е само система чрез, която подавате поръчка за покупка или продажба и тя преминава през посредник (който сте избрал и имате договор с него) и той регистрира закупените книжа в Централен депозитар.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Zdraveite. tai kato se interesuvam it forex (no instrumentite za targuvane sa dvoika valuti)iskam da popitam: moje li da se targuva s akcii (pr. na COCA-COLA) na sa6tiqt princip. I kade moga da polu4a osnovni stapki svarzani s targuvaneto na akcii.
По принцип платформата за търговия на FOREX е подходяща за търговия и на акции. Въпросът е дали инвестиционният посредник, който предлага тази възможност има достъп (участник) до световните борси. Ако е регистриран на пода на някоя или няколко борси, на които се търгуват акции на Кока Кола, считаме че би могло да се търгува. Не бихме могли, обаче, да се ангажираме с твърдение дали нашата система COBOS позволява такава възможност и дали е необходимо да се ползва друга платформа. Повече информация по тези въпроси можете да получите от инвестиционните посредници и от банките.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здрвейте, много се радвам, че съществувате. Информацията която предоставяте е много полезна и интересна. От доста време се интересувам от възможностите за инвестиране. Като начинаещ инвеститор се насочих към стартиращият взаимен фонд на Бенч Марк Фонд 4 - Енергетика. Много неща не са ми ясни. 1) Какви докумеенти трябва да получа от тях в доказателство на това, че съм инвестирала. Поисках от тях да ми издадат Депозитарна разписка. 2) При инвестиране във Взаимен фонд се печели от разликата в цената на при закупене на дяловете и при тяхната продажба, но не ми стана ясно получава ли се допълнителна доходност от тези дялове (както при пенсионните фондове) и ако се получава какво се случва с нея? 3) Как да следя какво е развитието на фонда в които съм инвестирала - какви показатели трябва да следя и да сравнявам. 4) Кое според Вас е по- изгодно да инвестирам в Взаимни фондове или да влагам парите си в Допълнителен Доброволен Пенсионен фонд? 5) При влагане на средстава в Допълнителен доброволен фонд, можеш да теглиш релаизиранат доходност, като върху нея не се плаща данък, за доходността реализирана от Взаимен фонд важи ли това правило? Благодаря Ви предварително.
На Вашите въпроси бихме отговорили така:

1). Какви докумеенти трябва да получа от тях в доказателство на това, че съм инвестирала. Поисках от тях да ми издадат Депозитарна разписка.

Правилно сте се ориентирала да поискате този документ.

2). При инвестиране във Взаимен фонд се печели от разликата в цената на при закупене на дяловете и при тяхната продажба, но не ми стана ясно получава ли се допълнителна доходност от тези дялове (както при пенсионните фондове) и ако се получава какво се случва с нея?

Да, при инвестиране във фонд печалбата се реализира, като се продадат дяловете/акциите. Разликата между цената, по която продатдете и цената, по която сте купили книжата формира печалбата – т.нар. „капиталова печалба”. Междувременно друга доходност не се получава с изключение на случаите, когато фондът разпределя дивидент.

3). Как да следя какво е развитието на фонда в които съм инвестирала - какви показатели трябва да следя и да сравнявам?

Най-лесният вариант да следите развитието на Вашия фонд е да проследявате регулярно неговите котировки (цените за обратно изкупуване ще са по-важни за Вас ако решите да продавате). Емисионните цени (цените по които се продават книжата) ще са важни за Вас ако решите да правите допълнителна инвестиция или да диверсифицирате настояща. Движението на тези цени можете да правите от Интернет-сайтовете на управляващите дружества, както и на нашия сайт. Там е възможно да следите котировките не само на Вашите фондове, но и да ги съпоставяте с останалите.
Друго, което е добре да следите са месечните бюлетини на инвеститора – издават се управляващото дружество. Следете също как се променя портфейла на фонда, в какви компании, на кои пазари и по колко инвестира. Важни са също размерът на акумулираните от фонда суми, разходите които прави и/или възнамерява да прави. И на последно, но не и по значение място наблюдавайте как се променя доходността. Въпреки, че тя е измерител на минали събития дава известни сигнали как може да се развият те в бъдеще и да се реагира по съответния начин.

4). Кое според Вас е по-изгодно да инвестирам в Взаимни фондове или да влагам парите си в Допълнителен Доброволен Пенсионен фонд?

За съжаление отговорът съвсем не е прост. Нужно е проиграването на различни стратегии, за да се даде по-точен отговор. Считаме, че инвестиция едновременно и в двата вида фондове е удачно, поне от гледна точка на разпределяне на риска.

5). При влагане на средстава в Допълнителен доброволен фонд, можеш да теглиш релаизиранат доходност, като върху нея не се плаща данък, за доходността реализирана от Взаимен фонд важи ли това правило?

Както споменахме по-горе, подобна възможност при взаимните фондове няма. Доходността се формира и реално получава, когато се продадат книжата. Капиталовата печалба също е необлагаема. Облагаем е единствено доходът от дивидент (ако такъв е разпределян). Данъчната ставка е 7%.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Сайтът ви е наистина чудесен и много полезен.Имам към вас конкретен въпрос и се надявам, че ще намеря добър съвет, доколкото е възможно. Имаме доларов депозит от години. Падането на долара го доведе до реална немалка загуба. Решихме да прехвърлим парите във фондове. Въпросът ми е: Дали бихте ме посъветвали да обърнем доларите в левове и да ги инвестираме в 2 или 3 фонда /както е вашия съвет/, дали да ги вложим в 2 доларови фонда, колкото засега са на пазара или да разделим в доларов фонд и в левов като продадем доларите за левове. Колебанията ни са, предвид прогнозите за дълготрайно падане на долара и това при всички случаи ще се отрази на чистата печалба. Същевременно пък при превръщането на доларите в левове ще имаме загуба в момента, т.е ще можем да купим по-малко дялове (акции). Благодаря ви предварително за отделеното от вас време за отговор. С поздрави - А.Д.
Мнението ни да инвестирате в повече от един фонд е актуално и към момента, и го подкрепяме. Основният въпрос в случая не е дали фондовете да бъдат 2, 3 или повече, а в каква валута да инвестирате. Права сте, че доларът се обезцени много през последната 1 година и това вече е видно за всеки. Права сте и за това, че ако сега обръщате доларите в друга валута ще имате още някаква определена загуба от курса. Права сте също, че това ще Ви позволи да закупите по-малък брой книжа. Възможностите за Вас са поне две:
1.    Обръщате доларите в левове и инвестирате във фондове деноминирани в левове. Тук предизвикателствата са 2 – загуба от курса и несигурност за бъдещето на фондовете (какви резултати ще постигнат).
2.    Инвестирате в доларови фондове. Такива са основно чуждестранните фондове. Тук предизвикателствата отново са 2 – несигурното бъдеще на долара и несигурност за бъдещето на фондовете. Недостатък тук е, че щом фондът е деноминиран в долари, то дори и да инвестирате левове, те се обръщат в долари и реализираната печалба се измерва в долари, респ. така се изплаща (или в левове по актуалния курс).

Лично наше мнение и без да Ви ангажираме с него и да го приемате за съвет за инвестиране е, че по-добре би било да се доверите на българската икономика. Това означава да поемете негативите от курсовите разлики и все пак да инвестирате в български фондове. Понастоящем те също претърпяват трудни периоди и доходността е отрицателна, но по-важното в случая е какъв е фундаментът и какви са перспективите занапред. Реално погледнато няма причини борсата ни да се срива така предвид доброто развитие на икономиката. Като част, обаче, от глобалния пазар, това което се случва в световен мащаб не може да не даде отражение и у нас. Със сигурност тази криза няма да продължи вечно и рано или късно обръщане на тенденцията ще има. Трудността идва от тук, че в момента е трудно да се прогнозира кога точно ще се случи това. И когато обръщането на тредна стане реалност, закупилите сега обезценени книжа бързо ще възвърнат инвестицията си и дори ще спечелят. Нашата икономика определено има потенциал за развитие и в хоризонт от 1 – 2 години положително инвестиралите в момента ще реализират печалби. Ако този срок не е проблем за Вас оставаме на мнението, че е добре да се подкрепи българската икономика. Изтеглянето на инвеститорите не е от полза както за настоящите, така и за бъдещите инвеститори, а и за икономиката, като цяло.

Надяваме се, че бяхме полезни. Какво ще предприемете оставяме изборът на Вас. Успех в начинанието!

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, възнамерявам да направя еднократна дългосрочна инвестиция /около 10 г./ с цел осигуряване на допълнителни средства към пенсия. След проучване на различните възможности вместо доброволните пенсионни фондове и застраховки се ориентирах към взаимните фондове като възможност за постигане на по-добра доходност, като съм склонна да поема умерен риск. Запознах се с обстойните информации в сайта Ви, както и в сайтовете на някои от фондовете, но бих се радвала да получа компетентните Ви съвети по следните въпроси: 1. Поради сегашното състоянието на финансовия пазар и по-ниските стойности би следвало моментът да е подходящ за инвестиране, т.е. ценните книжа могат да се закупят изгодно. От друга страна се смята, че поради нестабилността инвестицията във фондове все още е рискована и е удачно да се изчака нормализиране - такова мнение срещам в редица коментари на зададени във Вашия сайт въпроси, както и в статии в медиите. 2. Вероятно оптимална би била комбинацията от вложение в пенсионен фонд и във взаимен, но тъй като се касае за малка сума / 2000 лв./ има ли смисъл тя да бъде разделяна така или респ. да се разпредели между 2 взаимни фонда на различни управляващи дружества – например един български и един чуждестранен ? Благодаря Ви предварително за консултацията !
Много точно сте се ориентирала относно идеята кога да се инвестира. При поевтиняване на акциите принципно е правилно да се инвестира (да се купува). Единственото, което трябва да се съобрази е моментът. Именно той, обаче, е най-труден за избиране. Под нестабилност на инвестицията в случая можем да говорим от гледна точка на финансовата криза, която отдръпна много инвеститори от пазара. Все още са плахи опитите за връщане на борсата и за жалост не може да се каже още колко време ще е така. Очакванията за обръщане на тренда са актуални, но така и още не са се реализирали. Това, обаче, съвсем не означава, че сега точно не е моментът за инвестиране. Дали ще е сега или след месец - два, лично мнение на МОИТЕ ПАРИ без да Ви ангажираме с него е, че това няма да има съществено значение конкретно във Вашия случай. Абсолютният размер на сумата Ви е такъв, че дори и да инвестирате сега и борсата още да падне, то едва ли ще е толкова, колкото беше досега. Дори и с още 15%-20% да падне борсата, това за Вас ще бъде измерено като 300-400 лв. загуба. Надяваме се, че подобен сценарий няма да се развие, а и за момента няма подобни сигнали. Да, все още борсите падат, но не и така, както преди 3-4 месеца например. Ако нещо трябва се очаква краткосрочно (в рамките на месец), то по-скоро би било задържане на пазарите около едно постоянно ниво. След това е въпрос на догадки какво може да се случи. Основно са възможни два сценария – един песимистичен и един оптимистичен.

Добрият вариант е скоро борсите да тръгнат нагоре и да реализирате печалба. По-лошият вариант е те да продължат да падат. Тогава е ясно, че и размерът на загубата Ви ще расте. Тук се появява отново хоризонта на инвестицията. Дори и да се случи негативният сценарий, предвид времето, за което желаете да инвестирате, Вие ще неутрализирате тази загуба. Считаме, че от гледна точка на срок 10 г., няколко месеца спад на борсата са по-скоро временна негативна тенденция, отколкото бъдеща посока на развитие. От такава гледна точка считаме, че сега е може би подходящо да инвестирате във взаимен фонд. Пак подчертаваме: Възможно е след инвестицията Ви борсите още да паднат и да стартирате инвестицията си с по-висока загуба. Въпреки това по-дългият срок, който предвиждате ще я неутрализира. След колко време, обаче, не може да се прогнозира.

Що се отнася до това дали да разделите сумата – би могло. По принцип това е подход за диверсифициране на инвестиционен портфейл (намаляване на риска). Въпросът е, обаче, дали си струва наистина. Сумата не е толкова голяма, че да я разделяте на много части. Във всички случаи разделянето намалява риска. Правилно се ориентирате да разделите сумата между фондовете на различни управляващи дружества. Така ще елиминирате доколкото е възможно риска от лошо инвестиране и/или лошо управление на портфейла.

Повече помощ относно инвестирането можете да получите от инвестиционните посредници и банките.

Надяваме се, че бяхме полезни и Ви пожелаваме успех в начинанието.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
С най-добри пожелания за празниците!