теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвата по депозита занапред ще определя лихвата по кредита


от Десислава Николова
0 гласа5362 прочитания

Във връзка с преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, ние от MoitePari.bg стартирахме информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Във връзка с тези промени в методологията на банките, ние от MoitePari.bg финализирахме и представяме обобщената таблица, съдържаща информация за новият начин в лихвообразуването на всяка банка. Тя ще бъде от полза на всички, които имат изтеглени вече кредити в български левове, както и на онези, на които им предстои да изтеглят заем в тази валута. Как ще се формира лихвата по кредита Ви занапред можете да проверите в този материал: „Промените след отпадане на SOFIBOR - всички банки”.

От съдържанието в нея можем да направим основният извод, че:

- Над 60% от банките замениха индекса СОФИБОР с лихва по депозити
От общо 17 банки преобладаваща част от тях взеха решение лихвата по кредити в български лева занапред да се формира от цената на привлечения в банковата система ресурс. В банковата теория стратегията, която съответства на такова формиране на лихвите се нарича „управление на актива чрез пасива“ и е добре известен модел за управлението на една банка. Без да навлизаме в подробности ще поясним, че главен елемент на активите в баланса на една банка са задълженията на кредитополучателите за получени средства (общо казано предоставени от нея кредити). И обратно - пасивите представляват нейни задължения (към кредитори, акционери и депозанти). Предвид спецификите в дейността на една банка – влогонабиране и използване на вложените средства за предоставяне на кредити няма да е пресилено, ако обобщим, че основната част от пасива в баланса на една банка са нейните задължения към депозантите. Идеята тук е ръстът и структурата на активите (кредитите) да се формират съобразно характера на пасивите (депозитите). 

Начинът за формиране на лихвата при използване на цената на привлечения ресурс участва по няколко основни начина: (виж таблицата)

- като пряко прилагане на ефективен лихвен процент по депозити с определен падеж 
Прилагат се пряко публикуваните данни за ефективната годишна лихва по депозит за определен срок.

- средно-претеглен ефективен лихвен процент 
Изчислява се като своеобразен индекс, отчитайки теглата по обеми за всяка или определена срочност

Ако трябва да бъдем точни, вторият начин е по-прецизен, тъй като при него се взимат предвид реализираните обеми по депозити за всеки матуритет от статистиката на БНБ. 
- определяне от банката на тегло, с което  участват различните срочности

Пример: 70% тегло на лихви по депозити с матуритет над 1 ден до 2 г. и 30% тегло на лихви по депозити с матуритет над 1 ден до 1 г. 

Какво означава това на разбираем език?
Означава, че лихвите по кредити ще започнат да се повишават, когато започнат да се повишават и лихвите по депозити. На практика няма нищо ново, тъй като и преди промяната лихвите по кредити се формираха в голяма степен от цената на привлеченият ресурс. 

По последни данни, според статистиката на БНБ ефективната лихва по депозит за домакинства над 1 ден до 1 година в края на юли е 0,16% в лева и 0,18% в евро. Исторически погледнато лихвите по депозити започват траен спад в края на 2009 г., следвани от лихви по кредити за текущо потребление и жилищни кредити, които спадат със значително по-умерен темп. 

Останалата част от банките избраха да формират лихвите си на база Основен лихвен процент на БНБ и EURIBOR, като замениха СОФИБОР с тях. Общо 6 на брой банки избраха този модел за формиране на лихвата. 

Изводи от преустановяването на СОФИБОР:
- По-лесно за прогнозиране на бъдещо равнище на лихви по кредити, отколкото на СОФИБОР
- Сравнително по-трудно и неразбираемо формиране на лихвата по кредит за средностатистическия клиент с кредит. Преди преустановяването на СОФИБОР пресмятането на лихвата, знаейки размера на фиксираната надбавка беше лесна задача, защото тя представляваше сбор от двете.