теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лятната ваканция на банките


от Екип MoitePari.bg
0 гласа3074 прочитания

Според анализаторите от портала MoitePari.bg през август банките са показали изключително слаба активност по отношение на промени по срочни депозити. Едва 4 банки са променили условията си по тези продукти, като 3 от тях са понижили дохода от депозит. С това темпът на спад на лихвите по срочни депозити през август значително се забавя.

Слаба беше активността на банките при потребителски кредити през август. Само една банка подобри условията си по тези продукти през изминалия месец. Слабата активност отчасти се дължи и на това, че голяма част от промоционалните оферти по потребителски кредити изтичат в края на месеца и промените (ако има такива) тепърва предстоят. Практиката до тук показа, че в по-голямата част от случаите банките или удължават срока на промоционалните си оферти, или ги подобряват с нови промоционални условия.Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към юли 2017 спрямо юни 2017 г.
Срочни депозити

В първата седмица от месец август Инвестбанк понижи с 0,10 пр.п. лихвените нива по 12-месечните депозити в лева и евро.

Ти Би Ай банк промени условията за довнасяне на суми по депозит „Привилегия“. Считано от 21.08.2017 г. по всеки депозит „Привилегия“, открит преди 22.07.2017 г., депозантът няма право да довнася средства по депозита. При депозити, открити след тази дата депозантите имат право да довнасят средства по депозита само за период от 1 месец след откриването на депозита.

Сибанк премахна надбавката от 0,05% за суми над 10 000 лв. при „Евродепозит“.

Търговска банка Д понижи с 0,20-0,25 пр. п. лихвените проценти по промоциоиналния „ВИП депозит“ в лева и евро. От 0,85% шестмесечния депозит вече се предлага с лихва от 0,60%. Банката понижи лихвените нива и при останалите продукти, като пониженията бяха с около 0.10-0.20 пр.п.

Спестовни сметки

Нито една банка не предложи новости по безсрочните си депозити през месец август.

Потребителски кредити

Societe Generale Експресбанк промени голяма част от офертите си за потребителски кредити. Част от офертите бяха заменени с нови промоционални. Банката започна предлагане на нови оферти, предназначени за клиенти с доходи над 2000 лв. Банката стартира и кампания с 50% по-ниска такса за одобрение по кредити до края на месец август. С по-ниски лихви продължи да се предлага офертата „Експресо“ с превод на работна заплата.

В края на месец юли изтече срока на промоцията на Търговска Банка Д по потребителски кредити. Промоцията се изразяваше в предоставяне на 0,90 пр.п. по-ниска лихва при ползване на определени продукти и услуги (кредитна карта, "Д Банк Онлайн" и услугата SMS известяване). Банката не удължи срока на тази промоция и върна стандартните лихвени условия. Банката продължи да предлага промоционалната оферта с 5,60 лихва.

Централна кооперативна банка спря предлагането на потребителски кредит „Мечта“. Малко по-късно банката промени част от условията при стандартния потребителски кредит и кредит „Топлина“. Максималният размер при стандартния потребителски кредити беше намален от  50 000 на 30 000 лв, както и максималния срок на погасяване от 10 г. на 7 г.
Кредит „Днес“ и „Доверие“ вече се предлагат с максимален срок на погасяване от 10 г. вместо 12 г.

Кредитни карти

Според данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg само една банка е предприела промени по кредитни карти през август.

В средата на месеца изтече срока на промоцията по кредитна карта RaiCARD Fix на Райфайзенбанк и банката не удължи нейния срок. В резултат на това бяха върнати стандартните условия по тази карта. Промоцията, която беше валидна до 15.08 беше:
- 6% годишна лихва за първата година от получаване на картата.
-  без такса за издаване на новите карти


Отминалият месец август, типично за летен месец, не беше наситен с множество промени по офертите на банките за жилищни и ипотечни кредити. Само 3 от тях предприеха такива стъпки.
SocieteGenerale Експресбанк коригира лихвените нива по всички свои продукти.

• Стандартен кредит – пониженията в лихвата при превод на работна заплата достигнаха до 46 б.п. в лева, а в евро при пълна отговорност на кредитополучателя понижението беше с 6 б.п. При ограничена отговорност тя се повиши с 14 б.п. В случаите без превод на заплата в лева лихвите се понижиха с до 71 б.п., а в евро с до 31 б.п.
• Кредит с фиксирана лихва за 10 г. – При превод на работна заплата в лева лихвите се понижиха с до 14 б.п., а в евро се повишиха с до 54 б.п. В сходна посока бяха и промените при условие без превод на заплата. В лева лихвите се понижиха с до 31 б.п., а евро се повишиха с до 29 б.п.
• Кредит с фиксирана лихва за 24 м. – При двете валути, лев и евро, пониженията в лихвите бяха с 25 б.п.
• Потребителски кредит с ипотека – при превод на заплата лихвите се понижиха с до 66 б.п. в лева и с до 24 б.п. в евро. При условия без превод на заплата в лева лихвите са вече по –ниски с до 91 б.п., а в евро – с до 24 б.п.
• Потребителски кредит с ипотека, с фиксирана лихва за 10 г. – При превод на заплата, лихвите по кредита в лева се понижиха с до 11 б.п., при пълна отговорност на кредитополучателя. При ограничена отговорност имаше малко повишение с 9 б.п. В евро лихвите се повишиха с до 49 б.п. При условия без превод на работна заплата в лева лихвите се понижиха с до 36 б.п., а в евро се повишиха с до 74 б.п.

Всички потребителски кредити с ипотека вече се предлагат при максимално финансиране от банката до 70% от стойността на имота.

Следващата банка с промени беше Пощенска банка. По своя „Спестовен кредит“ банката понижи лихвите с 30 б.п. По кредит с опция Флекси лихвата беше понижена с 50 б.п. и същевременно отпадна изискването за застраховка „Живот“. По потребителксия кредит с ипотека промоционалните условия бяха удължени до 15.09.

Инвестбанк увели с 0,20 лв. месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, към която има издадена дебитна карта.

Банка ДСК удължи срока на валидност по своите продукти до 29.09.2017 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Нито една банка не предложи новости в офертите си по тримесечни депозити. Това запази нивата на индексите от предходния месец юли. Индексите в лева и в евро в края на август се запазиха на 0,07%.

Потребителски кредити с и без поръчител


Без поръчители 
Единствената банка, която предложи новости през август беше Societe Generale Експресбанк. Банката подобри условията по офертата си без поръчители, като ГПР по се понижи с 1,44 пр.п. Това в крайна сметка доведе и до намаляване на индекса от 12,28% в края на юли на 12,12% в края на август.

С поръчители
Нито една банка не предложи новости в офертите си, участващи в този Индекс. Това запази нивото му в края на август на 12%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец август отмина без да поднесе множество от корекции по офертите на банките. Въпреки това индексът в лева регистрира понижение от 9 б.п. Понижението се дължи на промени в офертите на 2 от банките, включени в него. Пощенска банка подобри най-доброто си предложение с 49 б.п. Причината е в понижаване на лихвата с подобен размер. Втората банка повлияла индекса е SocieteGenerale Експресбанк. Тя подобри най-доброто си предложение с 48 б.п. Причината и тук е в подобрение на лихвата със сходен размер.

При индекса в евро промяна в стойността му не настъпи. Той запази своят юлски размер от 5,26%. Въпреки, че SocieteGenerale Експресбанк подобри най-доброто си предложение с 48 б.п., тя не можа да повлияе върху стойността на индекса.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg