теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Месец май – месец на спокойствие и невисока активност на банките


1 гласа2445 прочитания

   Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Отмина още един месец, в който банките не демонстрираха забележима активност. Когато ставахме свидетели на такава, отново се повтаряха станалите вече обичайни наблюдения. Депозитите запазиха посоката на понижаващи се лихви, като през май пониженията бяха в твърде различни диапазони. Лихвите се понижаваха от съвсем минимално до понижение с цял пункт. Подобна тенденция, която би била положителна при кредитите, обаче, не успяхме да разпознаем. Сравнително ниска беше активността и по тези продукти, като за разлика от други месеци дори и при ипотечните заеми тя беше не особено запомняща се. Както при потребителските, така и при жилищните кредити основното, с което ще запомним месец май са изтичащите промоции и връщането на някои такси след това. Почти половината от банките при жилищните кредити удължиха свои промоционални предложения, а две от тях предложиха нов продукт. Активността при потребителските заеми отново беше изключително ниска и се ограничи до няколкото промоции, които изтекоха или бяха продължени.

Срочни депозити

Месец май отмина може да се каже спокойно по отношение промени по депозитните продукти на банките. Тенденцията на намаляваща активност в този сегмент продължи и през отминалия месец. Свидетелство за това е промените при само три от банките. В широки граници бяха корекциите, като в някои случаи достигаха до 1 процентен пункт. по-ниски лихви, а в други случаи бяха съвсем незначителни – напр. с 5 базисни пункта.

Една от банките с промени беше ОББ. Намалени с между 0.20 п.п. и 1 п.п. бяха лихвите по „Отворен депозит” в лева. В евро същия депозит е с намаление 0.20 п.п. за първия месец и с 0.25 п.п. за 12-тия. За 3 и 6 месеца лихвите са покачени съответно с 0.35 п.п. и 0.55 п.п. Намалени бяха и лихвите по „Детски Отворен депозит” в лева и евро. При лева намалението беше значително с 1 п.п. и 1.20 п.п., докато в евро лихвите паднаха само с 0.05 п.п. – 0.45 п.п.

Втората банка с корекции беше БАКБ. Тя удължи срока по промоционалните си 3, 4, 6 и 12-месечни депозити в лева, евро и щатски долари до 01.08.2011г. включително.

Третата банка с промени е Банка Пиреос България. Считано от 16.05.2011 г. трезорът въведе промени по лихвите по стандартния и по златния си "Депозит 30+".  "Депозит 30+" е срочен депозит с нарастваща лихва за 3 периода от по 3 месеца. Промените по лихвите са в посока понижение, като за различните разновидности - стандартен и златен и за различните валути по депозитите, конкретните промени са както следва:
 • При стандартния "Депозит 30+” в лева, понижението в лихвените нива за първи, втори и трети период на олихвяване на депозита са съответно с 0,98 п.п., 1 п.п. и 0,75 п.п.
 • При стандартния "Депозит 30+” в евро, понижението в лихвените нива за първи, втори и трети период на олихвяване на депозита са съответно с 0,95 п.п., 1 п.п. и 1 п.п.
 • При златния "Депозит 30+” в лева, понижението в лихвените нива за първи, втори и трети период на олихвяване на депозита са съответно с 0,65 п.п., 0,65 п.п. и 0,65 п.п.
 • При златния "Депозит 30+” в евро, понижението в лихвените нива за първи, втори и трети период на олихвяване на депозита са съответно с 0,63 п.п., 0,65 п.п. и 0,75 п.п.
Считано от 16.05.2011г. „Банка Пиреос” промени лихвите и по депозит „Пиреос Стандарт”. Промените по лихвите са в посока понижение, като за различните валути, в които се предлага депозита, конкретните промени са както следва:
 • Лихвите по депозит „Пиреос Стандарт” в лева за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца са понижени съответно с 0,5 п.п., 0,75 п.п., 0,65 п.п., 0,25 п.п.
 • Лихвите по депозит „Пиреос Стандарт” в евро за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца са понижени съответно с 0,15 п.п., 0,75 п.п., 0,4 п.п., 0,4 п.п.
 • Лихвите по депозит „Пиреос Стандарт” в щатски долари за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца са понижени съответно с 0,5 п.п., 0,5 п.п., 1 п.п., 1,5 п.п.
 • Лихвите по депозит „Пиреос Стандарт” в британски паунди за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца са понижени съответно с 0,5 п.п., 0,5 п.п., 1 п.п., 1,5 п.п.

Потребителски кредити

Май не донесе нищо ново при потребителските кредити. Освен няколкото промоции, които бяха продължени или изтекоха през месеца, банките останаха изключително пасивни по-отношение на промени в условията си. Високите нива на лихвите и таксите по продуктите се запазват и това се дължи основно на предпазливостта на банките продиктувана от кризата и нарастването на лошите кредити.

Една от промоциите, които изтече, беше тази на СИБанк – без такса кандидатстване, която е в размер на 30 лева. Продължени са промоционалните условия по потребителски кредити при Райфайзенбанк и Alpha bank, като при Райфайзенбанк беше завишена месечната такса за ползване на пакет „Комфорт” при продукта на банката с Еко-програма. Завишението на таксата е със 75 ст.

Жилищни и ипотечни кредити

През май активността на банките по отношение на жилищните и ипотечни заеми беше ограничена в корекции от 7 банки. Въпреки това, почти половината от промените бяха всъщност продължаване на промоции и една изтекла. Разбира се не отсъстваха и новости, които за разлика от други месеци бяха основно в лансирането на нови продукти. Подобряване на параметри бяха направени и по някои вече съществуващи продукти.

Така например Юробанк И Еф Джи България наблегна на корекциите на потребителския си заем с ипотека „Активен дом”. Продуктът е с нови преференциални условия. До края на месец юни за заема се кандидатства без такса за разглеждане на документите, а отпуснатите кредити в този период ще могат да бъдат погасени предсрочно без такса, когато това става със собствени средства.

Бъдещите клиенти на банката трябва да знаят, че от 27.05. се преустанови предлагането на кредит „Сигурен дом +” с фиксирана лихва за 2 години. Банката ще фокусира усилията си върху предлагане на кредит „Флекси” с плаваща лихва и “Сигурен дом+” с фиксирана лихва за 1 година.

Новости през май имаше и от Райфайзенбанк. Беше предложен нов продукт по Европейската линия за жилищно кредитиране. Новото е възможността да се ползва застрахователен пакет „Живот”, „Злополука” или комбинацияна на някой от тях с пакет „Имущество”.

Промени през май имаше и при потребителските заеми с ипотека. При тях нарасна процентът на финансиране, който поема банката. Той достигна 75% при стар размер 65%.

Наред с тези корекции бяха коригирани и някои такси. При всички заеми в евро с месечна такса за обслужване на сметка 1.94 евро нараства до 2.02 евро. Таксите за разглеждане на документи по всички заеми също бяха коригирани. До 30.09. те са намалени на половина.

Последната новост от банката е преустановяването на предлагането на левови заеми.

С нов продукт през отминалия месец се представи на пазара и Д Банк. Основните параметри на кредита са, че се предоставя в евро, за максимален срок от 25 години. Лихвеният процент за първата година стартира от 5.90% и е 6.954% за останалия период. Нов продукт предложи и Инвестбанк – „Дом-Градина”. Той се предлага във валута евро, като има възможност да бъде взет за срок до 30 г., максимална сума 100 хил. евро и при различни лихвени варианти – с фиксирана лихва за първите две години и възможност за избор с превод или не на работна заплата. Имотите, които са собственост на банката или намиращи се в сграда, финансирана от банката, или имоти – обезпечение по кредит в банката ще бъдат финансирани при по-изгодни условия.

През май 2 банки удължиха своите промоции, които приключваха в края на месеца. ОББ удължи промоцията си без такса за разглеждане на документи до 30.06. Alpha bank също удължи своята промоция без такса за разглеждане на документи, но до 31.08.

Societe Generale Експресбанк беше единствената банка, при която изтеклата промоция не беше продължена. След края на периода, в който заемите се погасявахе без такса за предсрочно погасяване, по тарифа тя вече е 4%.

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”


Вид кредит
Валута
Месечен ръст
BGN EUR ОБЩО
Потребителски
18.86%
14.10%
18.00%
1.49%
Жилищен / Ипотечен
19.38% 14.61% 17.03% 0.19%
Банкова система
20.46% 18.85% 19.34% 1.01%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 30.04.2011 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

Новото през май беше новата тарифа по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на ЗК "Български Имоти" АД, която е в сила от 09.05.2011г. Промените спрямо предходната тарифа се изразяват в това, че тарифата има напълно обновена структура:

 1. Освен стандартната колона "Базовата застрахователна премия" има добавени нови колони "Вноска за Гаранционен фонд", "Вноска за Обезпечителен фонд", колона "Размер на данъка върху застрахователната премия" и колона "Общо дължима застрахователна премия". Същите допълнителни колони са добавени и при "Разсрочено плащане на застрахователната премия на две вноски". Има и включена колона "Допълнителна премия за сертификат Зелена карта", което не изключва нуждата от съществуването на напълно отделна тарифа по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", валидна за страните членки на ЕС и системата „Зелена карта”.
 2. Мощността (Обема на двигателя) при леките автомобили е разделена в пет отделни групи. Конкретните размери на премиите не са завишени:
 • за лек автомобил, регистриран в гр. София, с обем на двигателя до 1400 куб. см. вкл. базовата застрахователна премия е в размер на 170 лв.;
 • за лек автомобил над 1400 куб. см. до 1600 куб. см. вкл. базовата застрахователна премия е в размер на 175 лв., за лек автомобил над 1600 куб. см. до 1800 куб. см. вкл. базовата застрахователна премия е в размер на 185 лв.;
 • за лек автомобил над 1800 куб. см. до 2300 куб. см. вкл. базовата застрахователна премия е в размер на 225 лв.;
 • за лек автомобил над 2300 куб. см. базовата застрахователна премия е в размер на 255 лв.;
С конкретните примери посочени по-горе, маркираме само част от промените в тарифата.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Априлският незначителен ръст на депозитния индекс отново е заменен от тенденцията на понижаващи се лихви по депозити и през месец май, като индексът в лева отчете понижение. Новата му стойност достигна ниво от 4.28%, което е с 16 б.п. по-малко от тази за месец април. Банките с корекции през май са четири, като всички те влошават своите оферти. Така сумарното тегло на банките с относително ниски лихви се повишава в следствие, на което се отчита този спад в индекса.

Нека сега проследим влиянието на банките и върху евровия индекс. Тук банките с кореции през май са три, като и тук всички влошават своите оферти. В следствие на това индексът понижава своята стойност спрямо април до ниво от 3.82%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Пореден месец на слаба активност на банките по отношение на заемите за текущи нужди. Така може да се охарактеризира отминалият месец май. Две промени бяха предприети при банки, включени в индекса по заеми с поръчител. При първата от банките претърпя трансформация пакет съпровождащ продукта. Резултатът от тази трансформация беше завишената таксата за ползване на пакета (от 3.20 лв. на 3.95 лв.). Очаквано това се отрази и върху цената на най-доброто предложение на банката. Офертата поскъпна с 35 базисни пункта. Ефектът върху индекса беше ръст от 3 базисни пункта. При втората банка също отчитаме поскъпване на офертата с почти 40 б.п. Поради ниското тегло на банката в индекса, ефектът върху него беше само 1 б.п. нагоре. Така месечното изменение на индекса по потребителски кредити с поръчител се фиксира на ниво от 16.24%.

Още по-малко бяха корекциите при индекса по заеми без поръчител. Само една банка беше с промени, като нейната оферта поскъпна с 62 б.п. Причината е край на промоция и връщане на таксата за разглеждане на документи. Въпреки чувствителното поскъпване на предложението, ефектът върху индекса е само 2 б.п. в посока на горе. Това е и месечното изменение на индекса и достигането му ниво от 17.81%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Промените по ипотечните кредити също не представиха новости, които да променят видимо индексите. Слабата активност на банките не създаде усещане за чувствително подобряване на офертите, въпреки че индексите отново се понижиха, макар и минимално. Индексът в лева достигна ново ниво от 10% в резултат на промени в неговата структура. Поради прекратяване на предлагането на левови кредити, две от банките включени в състава му бяха извадени от него. Една нова банка попълни една от освободилите се позиции. Една от банките напуснали индекса притежаваше по-голямо тегло, което усилваше негативния ефект от относително високата цена на нейната оферта. С отпадането на този фактор индексът се понижи с 4 базисни пункта. Още една банка беше с корекция, която влоши най-доброто й предложение, но пък не оказа влияние върху индекса. Връщането на таксата за разглеждане на документи оскъпи тази оферта само с 2 базисни пункта и то остана без отражение върху индекса.

При индекса в евро тенденциите се развиха по по-различен сценарий, но за жалост не предизвикаха по-съществени промени. Въпреки, че две от трите банки с промени да подобриха своите предложения, индексът се понижи също с 4 базисни пункта. Първата от банките с подобрения предложи нов продукт, който е с 3.88 процентни пункта по-изгоден. Въпреки това значимо подобрение ефектът върху индекса е само 4 базисни пункта в посока надолу и причината за това е ниското тегло на банката в него. Втората банка с корекции подобрява своето предложение със 7 базисни пункта, но това не се отразява върху индекса. Без ефект остава и поскъпването с 2 базисни пункта на офертата на третата банка с промени. Така можем да заключим, че настоящата стойност на индекса от 8.84% е предопределена от една единствена банка.