теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

MTF SOFIA – новата възможност за търговия с финансови инструменти


2 гласа2362 прочитания

Многостранната система за търговия (Multilateral Trading Facility – MTF) за България, а и за нашия регион е сравнително нов вид пазар на ценни книжа. Досега у нас има учредена и работеща само една Многостранната система за търговия - MTF SOFIA, която е създадена и организирана от инвестиционен посредник „Капман“ АД. MTF SOFIA функционира от 8 март 2016 г. и практически е вторият пазар на ценни книжа под регулация в България (освен БФБ - София). 

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само банки и инвестиционни посредници (ИП) от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава със съответния лиценз. Към месец май 2017 г. регистрирани участници на MTF SOFIA са четири инвестиционни посредника, вкл. и ИП „Капман“. Всички участници и техните клиенти са напълно равнопоставени, осигурена е и пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните финансови инструменти на MTF SOFIA.

Търговия с допуснатите на MTF SOFIA емисии финансови инструменти може да се извършва на три вида пазари. На „Пазар I“ се търгуват акции, дялове на aкционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), както и могат да се осъществяват IPO-та (първично публично предлагане). „Пазар II“ е определен за търговия на облигации, а на отделен негов сегмент могат да се търгуват борсово търгувани фондове (БТФ) и национални и алтернативни инвстиционни фондове (НАИФ). „Пазар III“ е за търговия на опции, форуърди, фючърси и други деривати. 

След промени в правилата за дейността на многостранната система са добавени още два сегмента за търговия на „Пазар I“ на MTF SOFIA: „Start–Up“ и „Големи пакети“. Ще се спрем именно на тези два нови сегмента, които биха могли да бъдат много атрактивни за емитенти и инвеститори. 

Сегмент „Големи пакети“ дава възможност за предлагане на различни видове аукциони на пакети книжа (минимум 10 000 броя или 50 000 лева). При предлагането на „Големи пакети“ на MTF SOFIA има предварително официално обявяване на вида аукцион, броя финансови инструменти, минималната цена или диапазон на предлагане, срок на предлагане и т.н., като всеки заинтересован може да подава поръчки за покупка през избран ИП, при спазване на приоритета „цена-време“. 

Нова и перспективна алтернатива за финансиране на малки и стартиращи фирми („Start-Up“), което може да се осъществи чрез MTF SOFIA, e набирането на средства чрез предлагане на дял от своята компания на други инвеститори. За целта, стартиращите компании е необходимо да изготвят само информационен меморандум, а не проспект за публично предлагане (каквото е обичайното изискване), което би коствало на дружеството повече време и средства. Част от информацията, която се изисква от „Start-Up“ фирмите е: акционерна структура; синтезирана финансова информация за последните три години (ако са налице такива); прогнозни финансови разчети на компанията, бъдещата политика и практиката на дивиденти; план за бизнес развитие и др.

Ще отбележим, че на MTF SOFIA всеки участник може без съгласието на емитента да листне (регистрира) емисия ценни книжа при облекчени условия. Разбира се, вече трябва да има одобрен проспект от Комисията за финансов надзор (КФН) и въпросната емисия финансови инструменти да е приета за търговия на друг регулиран пазар. В този случай изискваните документи, които трябва да представи участникът за емитента са по-малко от обичайното за регулиран пазар, а в последствие участникът не е длъжен да предоставя и разкрива друга регулирана информация по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), което спестява време и усилия. 

При осъществяване на първично публично предлагане (IPO) на „Пазар I“ на MTF SOFIA процедурата е опростена, предлагането е на аукционен принцип при атрактивни и конкурентни такси и комисиони. 

На сегменти “IPO”, “Start-Up” и “Големи пакети” финансовите инструменти се предлагат за продажба от упълномощен от емитента участник на MTF SOFIA. Емитентът чрез съответния инвестиционен посредник определя вида и типа аукцион, като предлагането се осъществява посредством организирането на един или няколко аукциона, които могат да бъдат „закрити“ и „открити“. 

При „закритите“ аукциони брокерите получават информация от системата единствено за въведените от тях нареждания за покупка. При “открития” аукцион въвеждането на поръчките не се различава от това при непрекъсната търговия на MTF SOFIA. Емитентът, респ. инвестиционният посредник, може да определя ценови диапазон, в рамките на който ще бъде цената на аукциона. При сегменти “IPO” и “Start-Up” след определяне на цената на аукциона, търговията със съответната емисия се спира до допускането й до някой от останалите пазари или сегменти на MTF SOFIA.

Основните видове поръчки, които се допускат на MTF SOFIA при непрекъсната търговия са: „лимитирани“ (за определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена) и „пазарни“ (за определено количество финансови инструменти по най-добрата цена). В зависимост от валидността си (време за изпълнение) поръчките биват: „валидни за деня“, „валидни до отмяна“, „валидни до определена дата“ (но не по-късно от 360 дни). Има възможност и за подаване на „несъстезателни“ поръчки за покупка само при провеждане на аукциони за сегменти „IPO“, „Start-Up“ и „Големи пакети“. 

Начинът за приключване на сделки, сключени на MTF SOFIA, e принципът DVP (доставка срещу плащане) в депозитарна институция, с която „Капман“ АД има сключен договор за осигуряване на сетълмента. Прехвърлянето на финансовите инструменти се извършва едновременно с насрещното плащане. Изключения се допускат единствено при приключване на сделки на сегменти „IPO“, „Start-Up“ и „Големи пакети“.

Евентуални спорове между участници и организатора на MTF SOFIA се уреждат с процедура по медиация, съгласно Закона за медиацията.