Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Първият месец от 2010 г. започна твърде динамично за банковия сектор, но за жалост отново приоритетно в сегмента депозити. За пореден месец банките поставиха акцента върху тези продукти. Тенденцията на понижаващи се лихви се запази и показа своята изразителност през отминалия месец. Банките с промени по депозити са над 10, което практически съставлява почти половината от тях, които работят с физически лица. Корекциите бяха в широки граници и обхванаха депозити от различни срочности. Това бях най-масовите продукти  - със срок 1, 3, 6 и 12 месеца. Пониженията на лихвите варираха от 0.25 до 1 процентен пункт в зависимост от продукта и срока му.

Не така се разви месецът по отношение на кредитирането. Все още не се наблюдава тенденция, подобна на тази при депозитите. През януари само три банки показаха определена активност. Една от тях представи нов продукт, а другите две коригираха условията си след изтичане на промоции. Това, обаче, не се отрази видимо на пазара и като цяло се оформи ситуация на ниска активност от страна на банките.

Срочни депозити


Около 12 на брой бяха банковите институции, които предприеха промени по предлаганите от тях срочни депозити през изминалия месец. Интересното обаче се оказа, че 8 от тях коригираха предоставяните годишни лихви в посока намаление. Останалите или удължиха промоционалния срок на офертите си с непроменени лихвени условия, или преустановиха предлагането на част от промоционалните си предложения. Въпреки тези корекции лихвите по депозити като цяло остават високи и има още какво да бъде коригирано по тях.

Считано от 01.01.2010 г. УниКредит Булбанк прие нов Лихвен бюлетин за физически лица. В резултат на това настъпиха известни промени в предлаганите от банката спестовни продукти. Тезорът понижи с около 0.10 п.п. годишните си лихви по стандартните си срочни депозити в EUR и BGN. Тези в USD бяха намалени с около 0.05 и 0.10 п.п., а за срок от 24 месеца лихвите се повишиха с около 0.15 п.п. Успоредно с това банката повиши промоционалната лихвена надбавка за по-високи суми. Повишение на годишната лихва се забеляза и при срочния депозит „Флекси” в BGN. Повишението се оказа при депозитите със срок от 12 и 24 месеца. Депозитът в EUR понижи доходността си с около 0.10 п.п. , като двугодишният депозит продължи да се предлага с непроменени лихвени условия. В щатска валута годишните лихви се понижиха с около 0.5 и 0.10 п.п. Банката удължи промоционалния срок по депозит „Фен” до 28.02.2010 г. Годишните лихви по авансовия депозит „Рокада” се понижиха с около 0.25 п.п. в EUR и BGN. Новите промоционални условия на банката по срочни депозити са валидни до 31.01.2010 г.

Няколко дни по-късно Банка ДСК започна нова промоционална кампания по стандартните си срочни депозити за физически лица и срочните „ДСК Аванс”, и „ДСК Ритъм”. Сравнено с предходната промоционална кампания на банката, чийто срок изтече на 31.12.2009 г. новите промоционални лихви по тези депозити са с по-ниски лихви. В резултат на новите условия при промоционалните срочни депозити на банката най-чувствително се оказа понижението на лихвите по депозитите в BGN. При този депозит за срок от 1, 3 и 6 месеца понижението на доходността беше с 1.00 п.п., а при едногодишния депозит се понижи с 0.75 п.п. При стандартните срочни депозити със срок от 1, 3 и 6 месеца в EUR и USD понижението на лихвата се оказа с 0.50 п.п. , за при едногодишните депозити намалението се оказа минимално – с 0.25 п.п. Авансовият „ДСК Аванс” също продължи да се предлага, но с по-ниски лихви. При едномесечния депозит лихвата се понижи с 1.25 п.п., за срок от 3 и 6 месеца с 1.00 п.п., а тази по едногодишния депозит с 0.75 п.п. В EUR и USD за срок от 1, 3 и 6 месеца доходността спадна с 0.50 п.п., а тази за 12 месеца – с 0.25 п.п. При срочния „ДСК Ритъм” пък се понижи лихвата за първия шестмесечен лихвен период по депозита. Успоредно с тези промени трезора понижи и лихвите по ежемесечно нарастващия депозит „ДСК Палитра”. Понижението се оказа най-чувствително при депозита в BGN, където годишната лихва се понижи с около 1.00 п.п. В останалите валути понижението беше по-малко с 0.50 п.п. за първия и втория шестмесечен срок на депозита. Новите промоционални лихвени условия на банката са валидни за депозити открити до 29.01.2010 г.

Отново в самото начало на изминалия месец Общинска банка не удължи промоционалния срок по нарастващия депозит „Шанс”, предлагащ се единствено в USD. Промоцията по този депозит изтече на 31.12.2009 г., след което трезора преустанови предлагането на този депозит.

Societe Generale Експресбанк удължи промоционалния срок по депозит „SG Гарант”. Предложенията за срок от 1, 3, 6, 9 и 12 месеца са промоционални и важат за новооткрити депозити в периода до 31.01.2010 г.

Друга банка, която удължи крайния срок по промоционалните си предложения е Юробанк И Еф Джи България. Трезорът не предприе промени в лихвените условия по стандартните си срочни депозити в трите базови валути. Условията по тях бяха валидни за депозити открити до 15.01.2010 г. След този срок банката отново удължи крайния срок по тези депозити, но този път с един месец. Крайният срок на промоционалните предложения стана съответно 15.02.2010 г.

В средата на изминалия месец януари изтече крайния срок на редица промоционални предложения. Поради това част от банковите институции проявиха по-висока активност именно в тази част от месеца.

На 15 януари изтече срока на промоцията на ПИБ по 2 депозитни продукта : „Свободен депозит” и тримесечния „Супер депозит”. Трезорът не премахна тези предложения, но условията по тях претърпяха известни проблеми. Свободният депозит с ежемесечно нарастване на лихвата продължи да се предлага, но с по-дълъг срок. Преди промяната максималния срок на депозита беше 12 месеца, а според настоящите условия беше увеличен на 24 месеца. Годишната лихва за последния лихвен период по този депозит нараства до 11.00% за последния лихвен период в BGN и EUR, а при този в щатска валута до 9.00%. Тримесечният „Супер депозит” продължи да се предлага, но с по-ниски лихви, като намалението на доходността беше с 0.40 п.п. (от 8.75% на 8.35%) и в двете валути на депозита. Трезорът не определи крайна дата на предлагане на тези предложения.

Алианц Банк България удължи срока на промоцията по тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR. И тук удължаването беше съпроводено с понижаване на предлаганите годишни лихви по тези депозити. В резултат на това лихвата се понижи с 0.45 п.п. и в двете валути. Според новите условия предоставяната годишна лихва за депозит в BGN е 7.05% (от 7.50%), а в EUR съответно 6.05% годишно (от 6.50%). Условията по промоционалните предложения на банката са валидни до 15.03.2010 г.

Райфайзенбанк също коригира лихвите по промоционалните си срочни депозити за физически лица. Промоцията по едномесечните стандартни срочни депозити отпадна, а тези за срок от 3, 6 и 12 месеца продължи да се предлага, но с по-ниски лихви. Тримесечните депозити в BGN бяха понижени с 0.30 п.п., шестмесечните с 0.65 п.п., а едногодишните с 0.50 п.п. В EUR понижението засегна депозитите със срок от 3 и 6 месеца, където лихвата спадна с 0.30 п.п. и 0.10 п.п. В щатска валута корекцията се оказа по-чувствителна, отколкото тази по депозитите в EUR. При тримесечните депозити лихвата на годишна база понижи стойността си с 0.30 п.п. Шестмесечните и едногодишните депозити бяха коригирани съответно с 0.50 п.п. и 0.30 п.п. в посока намаление. Новите лихвени условия на банката са валидни за депозити открити до 12.02.2010 г. Успоредно с това трезора коригира и лихвите по краткосрочни си депозит „3+3”. Намалението на лихвата беше с 1.00 п.п. и в двете валути, като се отнася за втория тримесечен лихвен период на депозита.

Особено активна по отношение на промени по срочни депозити през изминалия месец се оказа Банка Пиреос България. Трезорът коригира голяма част от спестовните си предложения. Промоционалните предложения на банката по депозитите „Пиреос Стандарт” продължиха да се предлагат, но с по-ниски лихви. При депозитите в BGN най-чувствително бяха понижени лихвите за срок от 1 и 12 месеца - с 0.50 п.п. В EUR пък намалението при едномесечните депозити беше с 0.60 п.п., а при тези със срок от 6 месеца – с 0.50 п.п. В щатска валута лихвите бяха понижени по-чувствително при едномесечните депозити – с 1.00 п.п. При ежемесечно нарастващия „ Депозит 10” лихвите също бяха намалени. В BGN базовата лихва за първия едномесечен период намали стойността си с 0.45 п.п., а за останалите лихвени периоди се отчете понижение от 0.50 до 1.00 п.п. В EUR базовата лихва се понижи с 0.50 п.п., а в USD с 0.95 п.п. С приблизителни размери бяха коригирани и годишните лихви по „Златен депозит 10”. Противоположно на тези промени тримесечния стандартен „Депозит 30” продължи да се предлага, но с повишени лихвени проценти. В BGN лихвата се повиши с 0.26 п.п. (от 8.32% на 8.58%). В EUR лихвените условия бяха запазени, а в USD лихвата на годишна база нарасна с 0.20 п.п. (от 3.90% на 4.10%). При тримесечния „Златен депозит 30” лихвата се понижи, като в BGN тя спадна с 0.29 п.п., а в щатска валута с 0.32 п.п. Корекциите засегнаха и стандартния авансов депозит на банката. В BGN осезаемо се понижиха лихвите при шестмесечния депозит – с 1.60 п.п. В EUR за същия срок лихвата спадна с 0.50 п.п., а в щатска валута с 0.58 п.п. Понижение на лихвите се забеляза и при златния авансов депозит на банката.

Отново в средата на месец януари СИБанк промени изцяло лихвени си бюлетин за физически лица. В резултат на това лихвените равнища по промоционалните стандартни срочни депозити, краткосрочния депозит „1+2+3”, срочния „Топ депозит +” и „Евродепозит” бяха намалени. При промоционалните срочни депозити в BGN най-осезаемо бяха коригирани лихвите по тримесечните депозити, където тя спадна между 0.70 п.п. и 0.80 п.п. В EUR лихвата за този срок намаля с 1.00 п.п., а в щатска валута с около 0.10 п.п. и 0.20 п.п. При краткосрочния „1+2+3” в BGN лихвата се понижи за втория и третия лихвен период съответно с 0.50 п.п. и 0.25 п.п. Депозитът в EUR най-чувствително беше коригиран при втория тримесечен лихвен период – с 1.25 п.п. Най-незначително се оказа намалението по депозита в USD, като за втория лихвен период лихвата намаля с 0.25 п.п. Авансовият „Топ депозит +” претърпя корекции, като лихвата по едногодишен депозит в BGN и EUR спадна с 0.70 п.п. В щатска валута депозита остана с непроменени лихвени условия.

В същият ден Alpha bank намали годишните си лихвени проценти по нарастващия „Прогресивен депозит”. Понижението се оказа по-чувствително при депозита в BGN. Средното намаление на предоставяната лихва по периоди в BGN беше около 0.84 п.п., а в EUR съответно с 0.42 п.п.

Няколко дни по-късно Тексимбанк започна активно предлагане на два нови спестовни продукта, наречени „Тексим Промоция 2010”. За срок от 3 месеца годишната лихва по депозити в BGN и EUR е 8.50%, а за срок от 6 месеца нараства на 8.75%. Минималната сума за откриване на депозита е 5000 BGN или равностойността в EUR, като се допуска довнасяне на допълнителни суми по депозита. Посочените предложения са промоционални и важат за депозити, открити в периода от 13.01.2010 до 28.02.2010 г.

Потребителски кредити

Старта на новата година беше без изненади. Банките отново останаха пасивни в този сегмент от кредитирането и никоя от тях не предприе промени. Следвайки тенденцията от миналата година условията по продуктите останаха почти без промяна. Само две банки предложиха нови условия за своите клиенти. Първата от тях е Тексимбанк, която лансира на пазара нов 18-месечен продукт. Той е предназначен за физически лица, предлага се в двете основни валути – лев и евро и максимална сума на заема – 1000 лв. / 510 евро.

Промяна предприеха и от УниКредит Булбанк, които намалиха с 0.75 процентни пункта своите лихви.

Останалите промени бяха в обемите на отпуснатите потребителски кредити. За последното тримесечие на годината тези в лева са нараснали с 1.58%. Въпреки, че през септември 2009 г. регистрирахме по-сериозен ръст, през декември той се нормализира. Може би поради по-високата база през предходното тримесечие, през декември не видяхме подкрепа на ръста. Въпреки това той се запази положителен, макар и по-нисък. За разлика от него, ръста за последните 12 месеца показва тенденция на засилване.

Продължава осезаемото намаляване на темпа на нарастване на потребителските кредити в останалите валути. За последното тримесечие на 2009 г. темпът на нарастване на евровите заеми е намалял почти тройно.

Според данните на БНБ към края на миналата година размерът на необслужваните потребителски кредити продължава да расте. Въпреки, че през декември те са нараснали с по-малко от 2%, техният размер остава висок и достига ниво от 12.25% от всички отпуснати потребителски кредити. Ръстът на лошите кредити продължава да изпреварва този на общия обем отпуснати заеми. Нещо повече, общият обем е с отрицателен ръст (при съпоставката не се включва размерът на овърдрафтите). Принципното правило е лошите кредити да се изменят в същата пропорция, както общия обем кредити. Това, обаче, не се наблюдава вече повече от половин година. Поради това можем да заключим, че въпреки чувствителното забавяне на ръста им, това все пак не е изцяло положителна тенденция. Като положително развитие бихме могли да отчетем единствено тенденцията, когато лошите кредити също отбележат отрицателен ръст или общия обем отпуснати потребителски кредити, положителен.

Жилищни и ипотечни кредити

През януари не станахме свидетели на съществено раздвижване на ипотечния пазар. Както през декември, така и при изминалия месец банките бяха по-скоро пасивни по отношение корекции на условия по жилищни заеми. Активността им през отминалия месец се ограничи до промени, които предприеха само две – Юробанк И Еф Джи България и УниКредит БУЛБАНК. Характерното за този период беше, че той съвпадна с края на някои промоционални предложения, които предлагаха тези две банки. След края на промоциите условията възвърнаха в определена степен старите си стойности.

Промоцията при Юробанк И Еф Джи България беше свързана с отпадането на таксата за усвояване. Края на 2009-та сложи край и на промоцията, като банката възстанови таксата, която е в размер на 1.50% от размера на кредита.

Промоцията при УниКредит Булбанк беше свързана с предлагането на промоционална, по-ниска лихва за първата година по Стандартен ипотечен кредит. След приключване на кампанията, предлагането на продукта в този му вид бе преустановено. Точно месец по-късно, в края на януари банката взе решение отново да предложи тази алтернатива с нови, по-добри условия.

Към края на последното тримесечие на 2009-та година, кредитирането запазва посоката си от изтеклите месеци, сочат данните на БНБ за обемът на отпуснатите жилищни заеми. Тенденцията на забавяне на темпът им на нарастване е характерна и за този период. Информацията оповестена от БНБ, показва, че към края на годината (2009 г.) са нараснали с едва 1.50% спрямо предходното тримесечие. Спрямо същия период на 2008 г. ръста е с 8.43%. От изнесените данни става видно също, че най-голямо е забавянето в кредитирането при левовите ипотечни заеми. Нещо повече, в края на миналата година те дори са били с отрицателен ръст, постигнат само за три месеца. Ограниченото отпускане на заеми в национална валута и вероятен превес на върнатите над новоотпуснатите кредити може да е едно от обясненията за наблюдаваната ситуация. Заемите отпускани в евро запазват относително постоянен ръст и през декември 2009-та те отбелязват растеж от малко над 3.50% и с 13.40% спрямо същия месец на предходната година. С това те потвърждават общоизвестното, че предпочитанията на заемателите продължават да са основно в тази валута.

По отношение на лошите ипотечни заеми, тенденцията на нарастването им също се запазва. Впечатление прави темпът, с който това се осъществява. За разлика от ноември, когато беше отчетен един от най-големият им ръст, през декември станахме свидетели на обратното. Разбира се, че негативната тенденция продължава, но ако може нещо положително да се отчете в случая, това е силното забавяне на скоростта – почти три пъти. Въпреки това, размерът на необслужваните (10.35%) кредити все повече се доближава до средния размер за банковата система (10.60%).

Статистика "Лоши кредити"

Вид кредит
Валута
Месечен ръст
BGN EUR
ОБЩО
Потребителски
12.47%
10.88%
12.25%
1.76%
Жилищен / Ипотечен
11.00% 9.57% 10.35% 6.51%
Банкова система
12.34% 9.52% 10.60% 4.97%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.12.2009 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

През изминалия месец промоционални кампании се появиха и в застрахователния бранш в разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Считано от  07.01.2010 г. ДЗИ приложи промоционална отстъпка в размер на 15% по задължителната си застраховка. Тя е валидна за леки МПС, собственост на физически лица на възраст над 25 години и се отнася за всички региони от територията на страната. Вследствие на тази промоционална отстъпка годишната премия по застраховката се понижи между 20 и 40 лв. Тези условия са валидни за сключени полици до 31.03.2010 г.

Считано от 11.01.2010 г. влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на БГ Имоти.  Чрез тези промени цената на застраховката се повиши. Най-чувствително повишение се оказа това за МПС със софийски регистрационни номера, където размера на годишната премия се увеличи средно с 28 лв. За градовете Пловдив, Варна и Бургас премията нарасна с 10 лв., а тази за останалите градове се оказа с най-нисък размер на увеличението.