теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Насърчаване на инвестициите в туризма: селски, природен и исторически туризъм в Крушари и Тервел


1 гласа6086 прочитания

Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. На територията на общините Крушари и Тервел обаче съществуват редица предпоставки, които би ги превърнало в център за развитие на алтернативния туризъм в област Добрич. Природните ресурси, културно-историческото наследство и стратегическото положение са едни от основните фактори, благоприятстващи привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма. Налице е широк политически консенсус от страна на местните власти относно необходимостта от привличане и поддържане на чуждестранните инвеститори. Общините предоставят добри условия за покупка на имоти и отдаване на концесия, при установени прозрачни процедури и ясни законово установени правила, които трябва да се спазват от потенциалните инвеститори. 

Публично-частно партньорство

Добри са условията в региона за развитието на спортен и любителски риболов. На територията на общината има множество язовири, които при съществуващата възможност за отдаване на концесия, биха се превърнали в идеално място за риболов и отдих. Освен, че така ще се осигурят допълнителни приходи за общината, това ще осигури тяхната поддръжка и ще подпомогне развитието на туризма. Привличането на частния сектор е добра възможност за развитие на този сектор, имайки предвид ограничените възможности на общинския бюджет за поддръжка на един подобен проект за спортен риболов. Привличането на натрупания опит от страна на частния сектор ще доведе до повишаване на качеството на услугите и създаването на нови работни места, свързани с поддръжката на съответния язовир и прилежащата му територия. Двете общини разбират важността на публично-частното партньорство, което се извършва при ясни и прозрачни процедури и законово установени правила.

Подобряване на туристическата инфраструктура

Богатството от природни дадености на територията на общините Крушари и Тервел, създават сериозни условия за развитието на еко-туризъм, наблюдение на птици и растителни видове, фототуризъм и фотолов, пешеходен туризъм, лов, риболов, проучване и наблюдение на различни типове скали. Разнообразието от предлагани услуги предоставя широк избор на туристите и благоприятства създаването на единен туристически продукт. Всичко това налага изграждането на стабилна еко-туристическа инфраструктура. За развитието и популяризиране на тези обекти обаче е необходимо подобряване на достъпа до тях, изграждане на места за отдих, поставяне на информационни и обозначителни табели и знаци, създаване на разнообразни маршрути и пътеки. Наложително е създаването на еко-пътеки, които биха улеснили достъпа до туристическите обекти, пейки, места за палене на огън, биваци и др. Изграждането на паркинги, санитарни възли, указателни табели и знаци ще повиши атрактивността на туристическите дестинации и улесни тяхната достъпност. Подобряването на състоянието на туристическите обекти и свързаната с тях инфраструктура е свързано и с повишаване на интереса към намиращите се в съседство места за настаняване и хранене, както и към съпътстващите ги атракции.

Подобряване на общинската инфраструктура

Превръщането на общините Крушари и Тервел в център на алтернативния туризъм в тази част на Северна България изисква и множество други инвестиции, както от страна на общинския бюджет, така и посредством кандидатстването по оперативни програми. Необходимо е да се изгради по-добра връзка между селата, като в момента транспортните линии са недостатъчни. Необходимо е и подмяна на съществуващата аналогова далекосъобщителна мрежа, както и подобряване на предлаганите услуги от страна на мобилните оператори. Необходимо е и подобряване на пътната инфраструктура във вътрешността на общините, като осезателна е необходимостта от инвестиции в пътната мрежа в селата, разположени на територията на Крушари и Тервел. Нуждата от инвестиции е налична и спрямо уличното осветление и канализацията.

Развитие на човешките ресурси

По данни на местните дирекции “Бюро по труда”, в община Крушари и община Тервел няма подходяща квалифицирана работна ръка за нуждите на алтернативния туризъм. Необходимо е да се инвестира в обучението на квалифициран персонал, който да отговори на нуждите на един силно развит туристически продукт. В общините Крушари и Тервел няма специализирани учебни заведения за обучение по туризъм. Усилията на двете общини трябва да се насочат към създаването на допълнителни професионални квалификации. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е добър инструмент за повишаване на професионалната квалификация.  Необходимо е да се подобри информираността на населението относно възможностите за развитие на туризма и стартиране на собствен бизнес в този неразвит за общината отрасъл.

Имайки предвид наличните културно-исторически и природни ресурси, както и стратегическото местоположение на двете общини, съществуват много добри условия за развитие на един добър туристически продукт и привличането на сериозен туристопоток и свързания с него инвеститорски интерес. Това ще смекчи сезонността в туризма в област Добрич, именно чрез ускореното въвеждане и предлагане на целогодишни форми на туризъм и насочване на вниманието към целеви групи, които предпочитат престоите, организирани извън основния сезон.Този документ е създаден в рамките на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крушари и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган.