теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Не мога да си плащам кредита, какво ще предприеме кредитора срещу мен


36 гласа75490 прочитания

Автор:
Кристиана Николова
Анализатор потребителски финанси
МОИТЕ ПАРИПрез изминалите години, с оглед на сравнително стабилните си и до някъде растящи доходи, мнозина се възползваха от предоставените възможности за кредит. Допълнително спомогнаха и предложенията на множество финансови институции за кредитиране на хора с неофициални доходи. Улеснените процедури по отпускане на заеми и скъсените срокове за взимане на решение - в рамките на минути, до час или един работен ден дадоха шанс на много българи да извлекат полза от предоставените предложения.

В края на миналата година, обаче, финансовата криза обхванала света започна да се усеща все по-силно и в България. В резултат на това, мнозина загубиха работните си места, а при други месечните доходи намаляха драстично. Всичко това доведе до ситуация, в която много от кредитополучателите започнаха да изпитват трудности и дори невъзможност да погасяват кредитите си. Все по-често започнахме да чуваме понятията предсрочно изискуем кредит, съдия изпълнител, изпълнителен лист, опис на движими вещи, публична продан и прочие термини, за които до скоро много от нас дори и не бяха чували.

Прилагането на мерките на кредиторите срещу неизрядните платци започва, след като заемът бъде обявен за предсрочно изискуем.

Предсрочно изискуем кредит

Съгласно Законът за кредитните институции и по-конкретно чл. 60 (2) банката - кредитор, може да обяви един кредит за предсрочно изискуем при непогасяване в срок дори на една единствена вноска.

„Чл. 60 (2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 1 март 2008 г.) Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.”

Това условие обичайно е залегнало и в договора за кредит. Редки са, обаче, случаите, в които финансовата институция пристъпва към издаване на изпълнителен лист при просрочие само на една вноска.

Кредиторите обичайно търсят връзка с длъжника и се опитват да намерят изгоден и за двете страни начин за справяне с положението. Ето защо в една подобна ситуация би било добре да се поддържа връзка с финансовата институция, отпуснала заема. Единствено по този начин, длъжникът би могъл да намери благоприятно разрешаване на затруднението, в която се намира.

При положение, обаче, че длъжникът е прекъснал комуникацията с банката или е изпаднал в тотална невъзможност да погасява задълженията си, то неминуемо се стига до момента, в който институцията предприема мерки за събиране на просрочения заем по съдебен път.

Незабавно изпълнение

Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс кредитора подава молба за незабавно изпълнение в районния съд по постоянен адрес на длъжника. В резултат от тези действия съда постановява незабавно изпълнение и издава изпълнителен лист (чл. 418 от ГПК). Събирането на вземането се възлага на съдебен изпълнител. Дали ще е частен или държавен, изборът се прави от кредитора на основание разпоредбите на ГПК (чл. 427). От този момент нататък длъжника би следвало да контактува основно с него. В тази ситуация съдебният изпълнител е лицето, с което първо трябва да се свържете и преговорите, как ще се погасява задължението, може да започнете с него.

Мерките срещу неизрядните платци

С издаването на изпълнителен лист, първата стъпка, която следва да бъде направена е изпращане на покана за доброволно изпълнение. Чрез нея на длъжника се дава възможност в 14-дневен срок от получаването й или да погаси задължението си или да предложи план за погасяването му. Обичайно, длъжникът следва да погаси 30% от търсената сума и да договори погасителен план за остатъка (например на равни месечни вноски в размер на 10% от задължението).

Покана за доброволно изпълнение

«Чл. 428. от ГПК (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава.
(2) Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт. (...).»

Важно е да се знае, че взискателя (кредитора) определя върху каква собственост (движимо, недвижимо имущество, вземания, спестявания и пр.) на длъжника да бъде насочено изпълнението (чл. 442 от ГПК). Няма определена поредност или последователност в налагането на запор/и и/или възбрана/и.

В тази ситуация при насочването на принудително изпълнение върху определена собственост на длъжника, последния би могъл да предложи на съдебния изпълнител замяна с друга негова собственост. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложения от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане (чл. 443 от ГПК).

На кратно това би означавало следното. Ако длъжникът е изтеглил и просрочил вноските по потребителски кредит за 2000 лева, то с издаването на изпълнителния лист, съдебният изпълнител по искане на кредитора може да впише възбрана върху имот (примерно), собственост на длъжника. Но длъжника притежава МПС, на което не е наложен запор. При това положение, той би могъл да предложи вещите да бъдат заменени – т.е. да бъде запорирано (и продадено) МПС-то, а не имота.

Друго вземане на длъжник, върху което би могло да бъде насочено принудително изпълнение, е работна заплата.

Запор на заплата

Когато длъжникът работи и получава доход, то съгласно ГПК, може да му бъде наложен запор на получаваните доходи, в следния размер:

Несеквестируем доход

«Чл. 446. от ГПК (1) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.»

Тук е важно да се спомене, че върху обезщетенията изплащани от НОИ (болнични, майчинство и пр.), запори не биха могли да бъдат налагани. Това се дължи на факта, че реално тези вземания нямат характер на трудови възнаграждения или на възнаграждения, произтичащи от труд. Те са обезщетения от фондовете на Държавното обществено осигуряване и същите се изплащат за обстоятелството, че за лицето е възникнал даден осигурителен риск съгласно Кодекса за социално осигуряване. Единствено изключение се прави за пенсия, в случай че тя е в размер над минималната работна заплата.

Опис на имущество

Друг метод за принудително изпълнение на просрочени кредити е опис на движимо и недвижимо имущество, собственост на длъжника.

Едновременни действия с поканата за доброволно изпълнение

„Чл. 449. От ГПК (1) Когато изпълнението се насочва върху движима или недвижима вещ, в поканата за доброволно изпълнение се посочва и денят, в който ще се извърши описът. Той може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение.
(2) Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебният изпълнител изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот.”

Това на кратко означава, че когато кредиторът е насочил изпълнението върху движими вещи или недвижим имот на длъжника, то последния получава известие за този акт и следва да осигури достъп при посещението на съдебния изпълнител. Когато описът е на движими вещи в ГПК са посочени вещите от първа необходимост, които не подлежат на принудително отнемане – т.нар. несеквестируеми вещи. Такива например са вещите за лична употреба, домакински прибори и съдове, пералня, хладилник и пр. Неприятен факт при този начин за събиране на задължения е, че обичайно описът на движими вещи се извършва в жилището, посочено като постоянен адрес на длъжника. Ако длъжникът не живее на този адрес и/или съответно не притежава нищо от нещата в жилището, длъжностното лице ще описва всичко намиращо се там. За да не се случи това собствениците трябва да представят документи за собственост за движимите вещи в жилището, от които да е видно, че вещите са техни, а не на длъжника. Такива са квитанции, фактури, гаранционни карти и пр.

Когато изпълнението е насочено върху недвижим имот, важно е да се знаят няколко особености.

При положение, че просрочения кредит е потребителски и имота не е предоставен като гаранция, то съдебния изпълнител ще се съобрази с разпоредбата на Министерски съвет за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство. Ако това е единственото жилище собственост на длъжника, в което той живее със семейството си, то от имота, евентуално, биха могли да бъдат описани и обявени на публична продан само части от него (надвишаващи определените норми).

Не така стоят нещата, когато кредитът е обезпечен с ипотека на имота.

При тази ситуация, според чл. 445 от ГПК, ако взискател по изпълнителното дело е банката, отпуснала ипотечния кредит (т.нар. ипотекарен кредитор) несеквестируемостта на имота отпада.

В тази ситуация съдебният изпълнител ще опише имота в цялост, ще направи оценка и ще бъде обявен на търг.

Нормативната уредба в България дава доста широко и мащабно поле за действие срещу некоректните кредитополучатели. Трудно ще се „измъкне” длъжникът, без да изплати задълженията си. Намерението да се живее цял живот без официални доходи и/или без собственост не е решение. Добре преценете финансовите си възможности, преди да се отправите към банката. Когато все пак сте предприели тази стъпка – запознайте се подробно с условията на договора, преди да го подпишете. И не на последно място, ако изпаднете е положение, в което се затруднявате да погасявате вноските по кредита си – не прекъсвайте комуникацията с кредитора си. Избягването на разговорите с банката или играта на криеница със съдебния изпълнител няма да доведат до разрешение на проблема. Единствения резултат, който ще бъде постигнат е увеличаване размера на задължението. Разберете ли, че срещу Вас е образувано изпълнително дело – не протакайте, а възможно най-бързо се свържете със съдебния изпълнител, за да намерите изход и разрешение на проблема, без допълнителни усложнения.

* Материалът е подготвен със съдействието на ЧСИ Катилин Попов

 

 

Коментари и отговори

Статията е добра, но не е изчерпателна! Какви са действията на кредитора при кредитите с поръчители? Ако банката-кредитор не открие не изрядния кредитополучател, всички ли действия по принудително събиране се насочват към поръчителите?
Всички онези принудителни действия, които кредиторът има правото да предприеме срещу главния длъжник могат да бъдат отправени и към неговия поръчител. Границата между главен длъжник и поръчител е много тънка. Според ЗЗД чл. 141 гласи „141. Поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник.”. Също така кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците. Банката предприема мерки срещу поръчителите, когато главния длъжник по една или друга причина престане да изплаща задължението. Накратко ще уточним, че за поръчителя се прилагат законовите разпоредби, които се отнасят и за главния длъжник.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
При какви случай мога да се откажа от поръчителство? Длъжника изплаща редовно всичките си задължения,но аз съм сърдечно болна и не мога да издържам напрежението " да не би той да спре да внася задълженията си"
За съжаление, считаме че отказ от поръчителство при вече усвоен кредит, е невъзможен.

Договорът за поръчителство не е договор между длъжника и поръчителя, понеже тези две лица не са страни по него. Договорът е с банката, а не между длъжника и поръчителя.

Кредитът е отпуснат на основание поръчителство и обратно – поръчителството е било предпоставка за отпускането на кредита.

Освен това, ако поръчителят реши да се откаже да отговорността за кредита, то той вероятно ще бъде обявен за предсрочно изискуем и в определен срок ще трябва да се погаси изцяло.

Правната уредба на поръчителството бихте могли да намерите в Закона за задълженията и договорите (чл. 138 – чл. 148 от ЗЗД).

Все пак съветваме Ви да се обърнете към банката – кредитор за повече информация по темата.


Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте искам да попитам какъв е срокът на действие на издаден изпълнителен лист
Предполагаме, че въпросът Ви е за давностния срок за парични задължения. Според ЗЗД давностният срок за парични задължения принципно е 3 години, но преди изтичането на тези три години ще бъде подето ново изпълнително дело, със започването, на което този срок се прекъсва. Обичайно този тип дела са с продължителност от една до три години. С приключването на делото, ако задължението не е погасено започва да тече нов тригодишен срок и в даден момент, отново се насрочва ново принудително изпълнение и процедурата ще се повтаря, до пълното погасяване на задължението.

Надяваме се, че сме отговорили на въпроса Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Майка ми е втори поръчител по заем, който не се обслужва и от днес има покана от съдия изпълнител за доброволно плащане на сумата. До колкото разбрах най-добре е да се изчистят задълженията към съдия изпълнителя възможно най-бързо. Въпроса е, мога ли да си възвърна парите, като предявя претенции към лицето,което е теглило заема? благодаря предварително
Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение – кредита. Кредитополучателят и поръчителят/поръчителите отговарят за цялото задължение, те са солидарни длъжници по кредита и всеки отговаря за цялото задължение. Законът за задълженията и договорите дава право на кредиторът, банката, да иска изпълнението на цялото задължение, от когото и да е от длъжниците (чл.122 от Закона за задълженията и договорите).

Съгласно ЗЗД и в частност  Чл. 143. „ Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.”. Това означава, че длъжника трябва да бъде уведомен за обстоятелството, че изпълнението е насочено срещу Вас. Характерът на уведомлението е неформално, като ако не бъде изпълнено условието за уведомяване съответно се прилага чл.143 от ЗЗД – „Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, последният може да му противопостави възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението.”. Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, последният може да му противопостави възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението. И в двата случая поръчителят може да иска връщането на онова, което кредиторът недължимо е получил.

Едва след заплащане на всички дължими суми имате право да заведете иск срещу главния длъжник и евентуално с пристъпването на принудителни мерки срещу него да бъде наложена и забрана за напускане на страната.
 
Надяваме се, чe сме внесли яснота в запитването Ви..

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте.Лятото се занимавах с дребен бизнес и го правих благодарение на бързи кредити. Обаче дойде момент, в който тези които ми дължаха пари казаха , че ще ми ги жърнат неопределно кога- когато имали. Въпроса ми е имам добра кредитна история към тези институции и никога не съм закъснявал с вноските, обаче скоро очаквам да изпадна в неликвидност. Искам да попитам тъй като съм студент и имам право на студентски кредит( не класическия студентски кредит от ДСК И Рай фазен), а такъв от Експресбанк, където ми казаха ,че ако имам стабилен поръчител и другите по- малки условия ще ми отпуснат. Засега отговарям на условията и мога да се възползвам от 7000 лева, но дали биха ме одобрили ако имАМ тези задължения от 2700 лежа към бързите кредити(пак казвам с добра кредитна история съм засега) Благодаря за вниманието !!!
В отговор на Вашето запитване, искаме да Ви кажем, че след като сте изплащали редовно вноските по кредитите, които имате, вероятността да Ви бъде отпуснат студентски кредит е голяма. Съветваме Ви да не губите време и да кандидатствате възможно най-скоро, тъй като информацията в ЦКР (централен кредитен регистър) ще се появи в момента, в който спрете да изплащате кредита в небанковите финансови институции.

Кредитът, който споменавате на банка Societe Generale Експрес е за финансиране на обучението в продължителност на няколко години, включвайки такси за обучение, разходи за живот, разходи свързани с учебния процес, пътувания, наеми и други.

За да можете да изтеглите студентски кредит трябва да представите удостоверение, че сте студент, както и необходими документи доказващи дохода на кредитоискателя. Студентския кредит е вид потребителски кредит, при който се изисква доказване на доходи или от кредитополучателя, или от поръчителите по кредита.

В настоящият момент, обаче смеем да твърдим, че водещ фактор и от особено значение е добрата кредитна история и Ви съветваме да не изпадате в просрочие по текущите кредити, тъй като шансовете Ви за одобрение намаляват.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
благодаря ви много
Здравейте,искам да попитам нещо..Майка ми почина февруари 2010 год.преди десетина дни намерих в пощата си Покана да върна парите които са с главница 5056 лв (Кредитът е изтеглен от ОББ!!На Кредитната линия пише че кредитната карта е за 4000 лв)...Най-интересното в случая е че са завели дело срещу майка ми Март 2010(а тя е починала февруари 2010 :О ) след като ЧСИ е разбрал че е починала жената са започнали дело срещу мене....без да ми пращат призовки за съд и каквото и да е било друго...та питането ми е могат ли да ми изземат недвижимо имущество(което се състои от 1 апартамент който ми е наследство от нея) и ако не в най-лошия случай какво може да ми направят???!!?
Здравейте,

Нормално е делото срещу майка Ви да е заведено месец по-късно. Причините с най-малко две:
1.    Банката няма как да знае, че жената е починала
2.    Дори и да има забавяне във вноските, до 30 дни забава се счита, че кредитът е обслужван редовно.
Може би във Вашия случай банката е завела дело именно поради просрочието, а незнанието, че майка Ви е починала е просто съвпадение на обстоятелствата. ЧСИ има право и обикновено това е практиката. При смърт на родител, ако той е имал дългове те първо се търсят от наследниците. По отношение на това, че не са Ви били изпращани призовки и, че не сте били известени за действията срещу вас можете да използвате тези факти във Ваша полза в съда. За да докажете, обаче, че не сте бил призоваван по надлежния ред ще трябва да осигурите свидетели, а самата Ви защита ще трябва да бъде поета от адвокат, с какъвто Ви съветваме да се консултирате.

Що се отнася до питането Ви какво биха могли да Ви направят отговорът е, че банката може да предяви претенции към недвижимо имущество с каквото разполагате. Разбира се това може да е в границите предвидени в текстовете в ГПК - чл. 444 и чл. 445. Също така банката може да наложи запор върху заплатата Ви, също според ограниченията на ГПК, чл. 446. Наред с това, ако се наложи кредиторът може да поиска налагане на забрана за напускане на страна. Дължимата главница плюс всички разходи надхвърлят с малко 5000 лв., което е границата над която може да се наложи подобна забрана.

Отново Ви съветваме да се консултирате с адвокат за възможните негативни последствия за Вас, както и за дейтвията които можете  които трябва да предприемете в тази ситуация.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
питането ми е за6то по договор пи6е 4е,след 2 неплатени вноски може да стане изискуем кредита а сега става ясно 4е и 1 да не си ,биха те принудили?за6то са тогава договорите и къде са правата ни тогава? това е нелепо за самите хора.нали затова ги подписва6 за да си спокоен по някакав ред уж.
Принципно кредиторите имат право да си потърсят вземането по съдебен ред при непогасяването в срок на дори една вноска.

Въпрос на банкова политика е, обаче, при непогасяването на колко вноски и в рамките на какъв период кредитора ще се обърне към съда.

Ако смятате, че правата Ви са нарушени, можете да отправите жалба към Комисията за защита на потребителите.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам следния проблем. През 2008 станах поръчител на един колега, който напусна след време и загубихме контакт. Преди 1 месец получих писмо, че от декември 2009 не е внасял дължимите суми и кредита е станал предсрочно изискуем, а през тези 15 месеца не съм получавал уведомление от банката. Сега нещата се свеждат до съдия изпълнител и се налага аз да започна да изплащам дължимото. Кредитополучателят е без работа и съответно няма как да внася каквито и да е суми. Въпроса ми е - ако аз бъда принуден от съдия изпълнителя да погасявам този заем, какво се случва ако след време кредитополучателя започне работа и бъде съответно регистриран в НОИ, дали ще бъде потърсен и дали ще има запор и върху неговата заплата и изобщо какво мога да предприема и аз. Благодаря предварително.
Законодателството на Р България предвижда правото на регресен иск за случаи като Вашия. Така след като изплатите дължимото (или само част от него) имате право да отправите финансова претенция към титуляра на задължението. Т.е. по съдебен ред имате право да изискате възстановяването на сумите, които сте изплатили.

За подробности и повече конкретика, съветваме Ви да се обърнете към адвокат.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте искам да попитам нещо.През 2007г. аз и двама мои приятели направихме фирма (ООД) и изтеглихме кредит 40000лв. за да отворим ресторант които фалира 2008г. Моите приятели решиха че не искат да плащат кредита, а аз нямам възможност да го плащам целия. От тогава минаха две години и половина. Как да постъпя и какви ще са последствията?
При условие, че Вашите приятели са съкредитоискатели (или поръчители) по кредита, то те са задължени наравно с Вас да плащат вноските по него. Ако не погасявате кредита банката може да задвижи процедура по предсрочна изискуемост и тогава съдия-изпълнител ще се свърже с Вас и/или Вашите приятели. При подобна процедура могат да бъдат иззети вещи, имоти и да бъдат запорирани доходи. Отделно кредитът ще се оскъпи, заради допълнителните съдебни разходи и таксите на съдия-изпълнителя.

Ако някой измежду съкредитоискателите покрие част по-голяма от дължимата му, може да заведе регресен иск срещу останалите.

Съветваме Ви да се консултирате с адвокат за по-конкретна информация относно евентуалните последици за всеки един от Вас. Също така би било добре да информирате и Вашите приятели за тези последици и в добрия случай да продължите надлежното изплащане на кредита.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Ресторантиора продайте оод вие сте теглили на оод кредит.и сигурно един на друг сте поръчители ако нямаш нищо на твое име ще имат да взимат а ти да даваш,
Здравейте, изпаднала съм в много заплетен казус и имам нужда от съдействието ви. Преди 4 години теглих потребителски кредит, за да помогна на брат ми. В последната една година обаче той не го е погасявал, а аз не съм проверявала и не съм уведомявана от банката, че кредита не се погасява редовно. Получ1их писмо, че кредита се обявява за предсрочно изискуем. Свързах се с банката, уговорихме се с техен служител от отдел Проблемни кредити, да погася всички задължения до момента ( вноските за 1 година) и че те няма да направят редита съдебен. Внесох сумата, която ми казаха ( 2200 лв), но днес отивайки в банката, за да се уговорим до кое число трябва да си вкарвам кредита и тн ми обясниха, че въпреки, че съм внесла 2200 лв, кредита ми си остава съдебен!!! И сега не знам какво да правя. хем банката миказа така да направя, хем кредита въпреки всичко отива на съд. Имам и съдлъжници - съпруга ми и моя приятелка - какво ще последва за тях двамата?? Благодаря предварително за отговора Ви.