теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Още по-малък доход от депозити и спестовни сметки през февруари


от Екип MoitePari.bg
5 гласа4814 прочитания

Анализът на www.MoitePari.bg за активността на банките и небанковите институции през февруари сочи висока активност на банките по отношение на офертите им по срочни депозити за физически лица. 7 на брой бяха трезорите с коригирани условия, като дохода от лихва по депозити продължи да се понижава. Всичките 7 на брой банки понижиха годишните лихви и нито една банка не подобри условията си.

По-висока от обичайната активност проявиха банките през изминалия февруари по отношение на промени по спестовни сметки. 4 на брой бяха банките, коригирали тези оферти, като всичките те понижиха годишните лихвени проценти.

Февруари не беше месец на висока активност на банките по отношение промени в заемите за текущо потребление. Две бяха банките, предприели корекции през този месец. И двете подобриха тези си оферти. За разлика от месец януари, февруари беше много различен по отношение на нови предложения за жилищни кредити. Отминалият месец можем да причислим към месеците без промени. Той беше белязан предимно от удължаване на действащи условия по продукти, а новости бяха предложени от три банки.

Срочни депозити

Наблюденията на www.MoitePari.bg през отминалия месец показват корекции по тези продукти при 7 банки. Райфайзенбанк вече е с по-ниски лихви по срочни депозити от 01.02.2014 г. Банката понижи с 0,50 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити за физически лица и промоционалните 12-месечни депозити в лева и евро. Депозит 3+3 пък продължи да се предлага с 0,20 п.п. по-ниски лихви.

Райфайзенбанк с по-ниски лихви по срочни депозити от 01.02.2014 г. Банката понижи с 0,50 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити за физически лица и промоционалните 12-месечни депозити в лева и евро. Депозит 3+3 пък продължи да се предлага с 0,20 п.п. по-ниски лихви.

ЦКБ с нови лихви по срочни депозити. Промените влизат в сила считано от 03.02.2014 год. за всички новооткрити депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити, детски влогове, както и за съществуващите и новооткрити безсрочни депозити и детски спестовни влогове. Банката понижи лихвите по стандартните си срочни депозити във всички валути с около 1,00 п.п. Депозит + продължи да се предлага с 0,75 – 1,00 п.п. по-ниски лихви.

Банка Пиреос с по-ниски лихви по част от срочните депозити от 06.02.2014 г. Банката понижи с 0,20-0,50 п.п. лихвите по срочните си депозити в BGN, EUR и щатски долари. Промените засегнаха депозит „Пиреос Стандарт“, „Пиреос Златен“, „Депозит 30+“, „Депозит 30“, „Спринт“, „Аз избирам“, промоционален 4-месечен депозит, „Аванс“, „Депозит 18“, „Депозит 24“  и „Трансформ“.

Alpha Bank с нови лихви по срочни депозити от 10.02.2014 г. Банката понижи с 0,25-0,50 п.п. годишните си лихвени проценти по стандартните срочни депозити, „Аванс“ и „Прогресивен депозит“. Трезорът преустанови предлагането на промоционалния 4-месечен депозит.

Интернешънъл Асет Банк с нови лихви по срочни депозити от 17.02.2014 г. Банката понижи с 0,50 п.п. лихвите по левовите си срочни депозити и с 0,25 п.п. тези в евро. Тези промени засегнаха следните продукти: част от срочните депозити, „Асет 24+“, „Асет 12+“,“ Асет 6+“,“ Асет 3+“, „Асет 1+“, „Асет Изкушение 1“, „Асет Ново Изкушение 2“, „Асет Изкушение 3“, „Асет Супер Изкушение 2“, „Асет Супер Изкушение 3“, „Асет Прогресия 2“, „Асет Прогресия 3“ и „Асет Детство“.

ТБИ Банк с нови лихви по срочни депозити от 17.02.2014 г. Банката понижи с 0,75 п.п. лихвите по 6-месечния депозит „Привилегия“ и с 1,00 п.п. тези за срок от 12 месеца. Промените засегнаха депозитите в лева и евро.

Пощенска банка с нови лихви по част от срочните депозити за физически лица от 28.02.2014 г. С около 0,30-0,50 п.п. бяха понижени лихвите по „Депозит 1,2 или 3“, „Депозит 2х3“, „Авансова лихва“ и „Рента“.

Спестовни сметки

Малко по-висока активност през февруари сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за този сегмент от продукти на банковата система. Кредит Агрикол България е с нови лихви по спестовна сметка „Екстра“ за физически лица. От 01.02.2014 г. банката понижи с 0,50 п.п. лихвата по сметки със салдо над 5000 лв. или 2500 евро.

ЦКБ с нови лихви по безсрочни депозити от 03.02.2014 г. Банката понижи лихвите по универсална сметка „CCB CLUB". Сметката в лева с около 1,00 п.п. Тази в евро също продължи да се предлага с 1,4 п.п. по-ниска лихва, но корекцията се отнасяше само за суми над 100 000 евро.

Alpha Bank с нови лихви по спестовна сметка „Ултима“  от 10.02.2014 г. Сметката в лева и евро продължи да се предлага с 0,35 п.п. по-ниски лихви. При сметката в щатски долари понижението на лихвите беше с 0,50 п.п.
ТБИ Банк с нови лихви по срочни депозити от 17.02.2014 г. Спестовна сметка „Свободни пари“ продължи да се предлага с 0,75 – 1,00 п.п. по-ниски лихви в лева и с 0,50-1,00 п.п. в евро.

Пощенска банка започна предлагане (от 18.02.2014г.) на нова спестовна сметка „Лоялен спестител”. Тя се предлага в лева, евро и щатски долари, като Банката предоставя допълнителна бонус лихва, която стимулира клиентите да не разходват средствата си. Основната лихва + бонуса може да достигнат до 3,70% годишно.

Потребителски кредити

www.MoitePari.bg отчита обичайната слаба активност на банките, характерна за потребителските им кредити. Alpha bank удължи промоцията си при потребителските кредити. Според условията на промоционалната кампания, банката събира по-ниска такса за разглеждане на документи и такса за усвояване. Условията на кампанията бяха одължени до края на месец април.

Банка ДСК с нови промоционални условия по част от потребителските кредити за физически лица. В сила от 17.02.2014 г. банката понижи с 1,00 п.п. кредитите за текущо потребление в лева, с превод на работна заплата, вкл. индивидуален превод, превод на пенсия и обезпечение поръчителство. Успоредно с това трезорът започна предлагане на нови кредити за текущо потребление с фиксирана лихва за първите 6 месеца и плаваща за останалия срок. Промоционалните предложения на Банката са валидни до 31.03.2014 г.

Банка Пиреос предприе някои промени по потребителските заеми за физически лица. Трезорът започна предлагане на нов промоционален потребителски кредит с фиксирана лихва за първите 24 месеца. При ползване на пакетна услуга „Пиреос пакет заплата“ в лева фиксирантаа лихва е 6,45% и 9,45% при кредити със срок до 60 месеца и 10,45% при кредити със срок над 60 месеца. Промоционалните предложения на банката са валидни до 31.07.2014 г.
   Банката преустанови старата промоция по кредит „Фактор“ с  пакетна услуга "Пиреос пакет заплата", при което лихвеният процент за кредити със срок до 60 месеца се повиши с 4,00 п.п. (от 9,45% на 13,45%).

Бързи кредити

Експозицията на компаниите за бързи кредити към домакинства и НТООД в края на декември 2013 г. достигат почти 2 млрд. лв. Анализът на www.MoitePari.bg показва, че достигнатото ниво на одобрени и отпуснати кредити се повишава спрямо същия период на миналата година с 6.10%. В основата на това повишаване е увеличената експозиция по бързи потребителски кредити. В края на декември 2013 г. те се увеличават до над 1 млрд. лв., което спрямо декември 2012 г. е чувствително повишение от 18%.

Понижение се отчита единствено при бързите жилищни кредити. Те намаляват до 335 млн. лв. през декември 2013 г., което възлиза на 13.38% по-малко в сравнение година по-рано.

Спрямо предходната година, в края на декември 2013 г. с еднакъв ръст са бързите кредити с матуритет до 1 година и от 1 до 5 години. Всяка от тази група нараства с 15%. Това увеличение е за сметка на понижението на небанковите заеми, отпускани със срок над 5 години, които пък намаляват с почти същия размер (-16%).

През последното тримесечие на миналата година необслужваните бързи кредити намаляват с 4.35%. въпреки това, нивото им остава относително високо и спрямо година по-рано те са с 14.72% повече.

Кредитни карти

Ниската активност, освен при потребителските кредити е ниска и при кредитните карти. Това показва февруарският обзор на www.MoitePari.bg. Само една банка беше с новости и това е Райфайзенбанк. Банката стартира нова промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, по време на която клиентите ще получат 10% отстъпка за първата покупка/плащане с картата в България. В допълнение на това, клиентите не дължат такса обслужване до 30 юни 2014 г.  Промоцията е валидна за нови картодържатели, които са подали искане за издаване на кредитна карта до 15 май 2014 г.

Жилищни и ипотечни кредити

През февруари, за разлика от януари, www.MoitePari.bg отчита видимо по-ниска активност на банките по отношение нови предложения. Такива имаше само от 2 банки.

Банка Пиреос България коригира процентът на финансиране по своя многоцелеви кредит за жилища тип панел. Той намалява от 50% на 30%. Трансоформира се и месечната такса за управление на кредита, в годишна. Нейният размер е 0.25% от остатъка по главницата.
   През февруари банката лансира и два нови промоционални продукта – Многоцелеви за рефинансиране и Жилищен кредит с 0% лихва за първите 6 месеца от кредита.

БАКБ предложи промоционален жилищен кредит с промоционален фиксиран лихвен процент за първата година в размер на 4.95%. Лихвата за останалия срок от кредита е 6.85% както за лева, така и за евро. Кредитът е за максимален срок от 35 г. и максимална сума 500 000 лв. или 250 000 евро. Максималният процент на финансиране на жилище от страна на банката е 85% (за големите градове на страната).

Пощенска банка стартира промоция по лихвите на „Спестовен жилищен кредит“, която е лимитирана и ще важи само до 31.05.2014 г. В зависимост от размера на спестяванията на клиента в банката, лихвата по кредита ще намалява до 5.7%. Както и досега, клиентите ще могат да разполагат със спестяванията си свободно и да получават приходи от лихви по тях. Дори и да нямат вложения в банката, кредитополучателите ще се възползват от изключително изгодна първоначална лихва от 6.3%. Максималната сума на кредита е 500000 лв. със срок на погасяване до 35 години.

Четири банки през февруари удължиха срокът, в който ще бъдат актуални настоящите им условия по жилищни кредити. До края на март удължава своята промоция Райфайзенбанк, до края на април – Банка ДСК, до края на май – УниКредит Булбанк, а до края на юни – ЦКБ.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Февруари 2014 спрямо м. Януари 2014Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, коригирали най-добрите си оферти по 3-месечни срочни депозити през изминалия февруари бяха: ЦКБ, Интернешънъл Асет Банк, Банка Пиреос и Алфа банк. ЦКБ понижи лихвите по 3-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро, като ЕГЛ по тези оферти спадна с 0,95 п.п. Интернешънъл Асет Банк влоши офертата си „Асет Изкушение 3“, в резултат на което ЕГЛ по депозита в лева се понижи с 0,47 п.п., а в евро с 0,23 п.п. Банка Пиреос понижи годишния лихвен процент по „Депозит 30+“, което влоши ЕГЛ с 0,16 п.п. офертата в лева и с 0,24 п.п. тази в евро. Алфа банк понижи лихвите по стандартните срочни депозити, като ЕГЛ по офертата в лева спадна с 0,47 п.п., а тази в евро с 0,24 п.п. Тези промени за пореден път понижиха стойността на двата индекса. В края на февруари Индексът в лева се понижи с 0,07 п.п., спрямо месец по-рано (от 2,40% на 2,33% в края на февруари 2014 .). Индексът в евро пък се понижи с 0,06 п.п. (от 2,38% в края на януари на 2,32% в края на февруари 2014 г.).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител
Банките, коригирали най-добрите си оферти по кредити за текущо потребление без поръчители бяха ДСК и Пиреос. Банка ДСК започна предлагане на нов потребителски кредит с фиксирана лихва за първите 6 месеца. Тази оферта измести досегашната най-добра оферта, което понижи ГПР с 1,24 п.п. Банка Пиреос започна предлагане на нов потербителски кредит с промоционални условия. Той замести най-добрата оферта на банката, участваща в Индекса, като понижи ГПР с 2,50 п.п.  Тези промени понижиха стойността на Индекса с 0,41 п.п. (от 15,05% на 14,65 в края на месец февруари).

С поръчител
Единствената банка, участваща в Индекса с корекции през месец февруари беше ДСК. Банката започна предлагане на нов потребителски кредит с фиксирана лихва за първите 6 месеца. Тази оферта измести досегашната най-добра оферта, което понижи ГПР с 1,21 п.п. Тази единствена корекция понижи стойността на Индекса с 0,45 п.п. в края на месец февруари (от 15,56% на 15,10%).

Ипотечни кредити в лева и евро

Предвид липсата на нови предложения и корекция по настоящи продукти, индексите през февруари останаха почти без изменение. Единствената банка, която повлия индексите беше Банка Пиреос България. При левовия индекс, най-доброто предложение на банката вече е с 1.67 п. по-изгодно. Причината е нов, промоционален продукт, който заменя досегашната най-добра оферта. Макар да беше чувствително подобрението, индексът в лева се понижи само с 3 б.п. до 8.07%. Аналогични бяха промените и в индекса в евро. В резултат на тях той също се понижи с 3 б.п. и достигна ниво от 8.16%.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции