теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пасивни банки през април


0 гласа2023 прочитания

По данни от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg банките са били с ниска активност по отношение на промени по депозити през изминалия април. За това свидетелства фактът, че само 6 банки са предприели корекции в тези оферти. Интересното е, че половината от тях пуснаха нови оферти на пазара, най-вероятно с цел разнообразяване на продуктовата гама. От няколко месеца насам, успоредно с понижаването на лихвените нива сме свидетели и на  преустановяване предлагането на депозити, с което банките дават ясен сигнал, че тези продукти отдавна на са на фокус.

Отминалият април не донесе толкова новости, колкото март. Активността на банките не беше висока както при потребителските, така и при ипотечните кредити. Само три банки предложиха новости по жилищните креди, а потребителските кредити останаха непроменени.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към април 2017 спрямо март 2017 г.
Търговска банка Д започна нова промоционална кампания по 6 и 12-месечния VIP депозит.

Инвестбанк понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвените нива по част от срочните депозити за физически лица. Бяха променяни депозитите със срочност от и над 6 месеца в лева и евро. Банката преустанови промоцията по 60-месечния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата и върна стандартните лихви. 

Обединена българска банка понижи минимално лихвените нива по депозит „На разположение“ и стандартните срочни депозити. Корекциите бяха с 0,01-0,03 пр.п. 

В края на месец април Българо-американска кредитна банка започна предлагане на нов 6-месечен депозит, нар. „Гъвкав депозит“. Депозитът е гъвкав, тъй като през целия срок се допуска довнасяне на неограничени суми, а тегленията от депозита могат да бъдат в размер до 30% от първоначално депозираната сума. 

Общинска банка понижи лихвите, предоставяне по срочни депозити. Пониженията бяха в сравнително широк диапазон – между 0,05 и 0,20 пр.п. и засегнаха депозитите в лева и евро.

Пощенска банка започна предлагане на нов 30-месечен депозит „Депозит 30“. Лихвата по депозита се изплаща на падеж.


Сравнително активни бяха банките през април по отношение корекции в условия по безсрочни депозити. Според данни на месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg 4 банки са предприели промени, понижавайки дохода. 

Търговска банка Д понижи лихвените нива по безсрочния депозит. Пониженията бяха между 0,15 и 0,20 пр.п.

Инвестбанк понижи ливените нива по безсрочния депозит „Инвест +“.  Пониженията бяха с около 0,20 пр.п. 

ОББ понижи лихвените нива по безсрочния „Отворен депозит“. Корекциите бяха съвсем минимални – с 0,01-0,02 пр.п. 

Общинска банка понижи с 0,15 пр.п. лихвата по безсрочния спестовен влог в лева и евро.


Нито една банка не предложи новости в офертите си по потребителски кредити през изминалия месец.След мартенското оживление, банките бяха значително по-умерени в начинанията си за промяна на условия по продукти през април. Само три банки предложиха новости през отминалия месец. Според наблюденията на www.MoitePari.bg това бяха:

УниКредит Булбанк понижи лихвените нива по своите продукти с 0,80 пр.п.

Втората банки с промени през април беше СИБанк. По кредит „Моят дом“,  с фиксирана лихва за 2 г. банката понижи лихвеният процент за първите 24 месеца с 20 б.п., а за останалия срок – с 35 б.п. По всички останали продукти банката намали лихвените нива с 35 б.п. Промоционалните условия са в сила до 30.06.2017 г.

Последната банка с промени беше ОББ. До 15.08.2017 г. банката ще предлага своя кредит за рефинансиране без да начислява следните такси:
• За кандидатстване;
• За оценка на имота;
• За правно становище;
• За кредитна оценка.

Д Банк удължи до 29.12. срока на валидност на паричния бонус, който предлага банката при коректно обслужване на кредита.

Пощенска банка удължи срока на валидност на условията по Потребителски кредит с ипотека, програма „Повече“. Условията ще бъдат валидни до 30.06.

Инвестбанк запази условията по кредити за клиенти с доходи над 2000 лв.


Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3-месечни депозити

В левовия индекс три банки влошиха офертите си по 3-месечни депозити през април. Това бяха ОББ, Общинска банка и БАКБ. При индексът в евро банките бяха същите, с изключение на БАКБ, която се въздържа от промени на офертите си в тази валута. ОББ понижи минимално лихвата, а оттам и ЕГЛ по стандартния 3-месечен депозит. Общинска банка също влоши офертата по 3-месечния стандартен срочен депозит, като ЕГЛ спадна с 0,04 пр.п. БАКБ понижи лихвата само по 3-месечния си стандартен срочен депозит в лева. Поради ниският относителен дял на Общинска банка и БАКБ при сформиране на индекса и поради почти незабележимата промяна в офертата на ОББ, почти нямаше промени в индексите. Този в лева запази своята стойност от края на месец март на 0,08%. При индексът в евро ситуацията беше аналогична, като той запази стойността си в края на април на 0,09%.

Потребителски кредити с и без поръчител

През април банките, участващи в двата индекса (с и без поръчител) не предложиха новости. Това запаси стойностите на двата индекса на нивата от месец март.

Ипотечни кредити в лева и евро

Слабата активност на банките през април даде отражение и върху стойностите на индексите. Само 2 банки от всички включени в тях промениха условията по своите продукти. Въпреки това и двата индекса се понижиха чувствително. Индексът в лева се понижи до ниво от 5,02%. Две банки определиха неговата актуална стойност. СИБанк подобри най-доброто си предложение с 26 б.п. Подобрението на офертата се дължи на по-ниска с 20 б.п. лихва за първите 2 г. и с 35 б.п. за останалия срок. Втората банка повлияла индекса беше УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката беше подобрено с 83 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер.

Индексът в евро се понижи до ниво от 5,27%. Две банки определиха неговата актуална стойност. СИБанк подобри най-доброто си предложение с 32 б.п. Подобрението на офертата се дължи на по-ниска с 20 б.п. лихва за първите 2 г. и с 35 б.п. за останалия срок. Втората банка повлияла индекса беше УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката беше подобрено с 84 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg