теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

По-изгодни кредити през март, макар и с невисока банкова активност


от Екип MoitePari.bg
0 гласа1437 прочитания

Отминалият месец март подонесе разнообразни новости по жилищни и ипотечни кредити. Активността на банките беше умерена, но въпреки това установената тенденция на подобрения на условията, се запази. Пет банки предприеха промени по своите продукти, като подобренията отново преобладаваха.

Макар и не толкова активни,  както през предходния месец февруари, през март банките продължиха да подобряват офертите си и за потребителски кредити. Три банки предприеха корекции през месеца, като и трите подобриха условията си, понижавайки лихвите по текущи оферти или пък стартираха нови промоционални оферти.
Ниска беше активността на банките по срочни депозити и през изминалия месец март. Само три банки промениха условията през март, като две понижиха дохода от депозит. По данни на БНБ за срочни депозити (нов бизнес) средната лихва по срочен депозит в лева в края на февруари възлиза на 0,14%, а тази в евро е 0,19%. Тези нива показват, че банките отдавна изчерпаха потенциала си за понижаване на лихви по депозити.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към март 2018 спрямо февруари 2018 г.


Срочни депозити

БАКБ понижи с 0,05 пр.п. лихвените проценти при 12-месечния стандартен срочен депозит и 12-месечния „Гъвкав депозит“ в лева и евро.
Ти Би Ай Банк увеличи средно с 0,20 пр.п. лихвените проценти по депозит „Привилегия“ в щатски долари.
Търговска банка Д понижи с 0,05-0,10 пр.п. лихвите при депозит „Сигурност“, „Бъди богат“ и „Авансова лихва“.

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Потребителски кредити

По данни на БНБ средната лихва по новоотпуснати потребителски кредит в лева към края на февруари е 7,83%, като от началото на 2017 г. тя е спаднала с близо 20%.
Societe Generale Експресбанк започна предлагане на две нови промоционални оферти за потребителски кредити. Те са валидни за клиенти с нетен доход от 1500 лв. , като лихвата зависи от размера и срока на кредита.

Банката започна предлагаме на нова промоционална оферта „Премиум“ с лихва 4,44%. Офертата е валидна при осигуряване на превод на работна заплата и важи за суми между 25 000 лв и 50 000 лв., със срок на погасяване не по-дълъг от 48 месеца. Офертата е валидна до края на месец май.

Банката понижи с 1,00 пр.п. лихвата по кредит „Експресо“ без поръчители, с превод на работна заплата. За срок на кредита до 7 години от 8,49% тя вече е 7,49%.

В началото на март Банка ДСК започна нова промоция по новоразрешени кредити за текущо потребление в лева и евро за клиенти, които осигуряват превод на работна заплата или кредитен оборот по сметката, превод на пенсия и обезпечение поръчителство, постъпления от доходи от извънтрудови правоотношения в размер минимум на 70% от дохода. В резултат на това лихвата по тези оферти се понижи с 0,20 пр.п. Промоцията е валидна до края на месец май.

Пощенска банка започна нова промоционална кампания при потребителските кредити, предназначени за клиенти, работещи в одобрени от банката фирми и институции с доходи над 1000 лв. и над 2000 лв. Вследствие на това лихвите при тези оферти се понижиха. Промоционалните условия са валидни до края на месец май.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

Жилищни и ипотечни кредити

Още в първия ден на март Банка ДСК обяви новите си промоционални условия. Те включват следните промени:
- По кредити с плаващ лихвен процент лихвените нива бяха понижени с 0,20 процентни пункта, валидно за кредити до 80 000 лв. За суми над 80 000 лв. понижението беше с 0,30 процентни пункта;
- По кредити с фиксирана лихва а първите 3 или 5 години от срока на кредита, лихвените нива бяха понижени с 0,30 процентни пункта.
Промоционалните условия са в сила до 31.05.2018 г.

Societe Generale Експресбанк подобри условията по своя продукт с по-ниска лихва за първите 2 години. За първите 2 г. тя бе понижена с 1,20 пр.п., а за останалия срок от кредита – с 0,90 пр.п. Промоционалните условия са в сила до 31.05.2018 г.

До 31.07.2018 г. клиентите на УниКредит БУЛБАНК ще могат да се възползват от 0,45 пр.п. по-ниски лихви по Универсален кредит на банката.

Следващите новости бяха от страна на Токуда банк. Банката предложи нов продукт с по-ниска лихва за първите 18 месеца от срока на кредита, като лихвите за този период започват от 2,60%. Условията са в сила до 30.06.2018 г.

Пощенска банка също беше сред банките с промени през март. На пазара тя предложи нов Спестовен кредит, при който базовата лихва е с 50 б.п. по-висока в сравнение с предходното предложение. Намаляването на лихвата в зависимост от размера на депозит в банката се заменя с нов подход – олихвява се остатъка по главницата, намален с наличността по сметката.
Банката понижи с 1 пункт лихвените нива в евро по потребителския кредит с ипотека. Лихвата по кредит с опция „ФЛЕКСИ“ за суми над 100 000 лв. се завишава с 0,80 пр.п.
Банката предприе корекции и по застраховка „Имот“, която беше намалена от 0,128% на 0,117% върху стойността на имота.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Нито една банка не предложи новости в офертите си за тримесечни депозити през изминалия февруари. През март индексите за депозити запазиха нивата си от края на февруари (този в лева на 0,06%, а този в евро на 0,05%).

Потребителски кредити

Без поръчител

Societe Generale Експресбанк понижи лихвата по кредит „Експресо“ и това доведе до понижаване на общото оскъпяване на най-добрата оферта, участваща в индекса с 0,79 пр.п. Това беше единствената корекция в индекса без поръчители. Това доведе до понижаване с 0,09 пр.п. в крайната стойност на този индекс, спрямо месец по-рано (от 12,26% в края на февруари на 12,17% в края на март).

С поръчител

Банка ДСК подобри условията си при офертата с превод на работна заплата и поръчителство. Това доведе до понижаване в годишния процент на разходите на офертата, участваща в Индекса с 0,21 пр.п. Поради високият относителен дял на банката в Индекса, тази промяна доведе и до промяна в неговата крайна стойност, като се отчете понижение на месечна база с 0,10 пр.п. (от 12,07% в края на февруари на 11,97% в края на март).

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. Индексът в лева се повиши до ниво от 4,90%, което е с 8 б.п. повече в сравнение с февруарската му стойност. Върху стойността на индекса влияние оказаха 3 банки. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 21 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка влоши с 87 б.п. своята оферта в резултат на замяна на офертата, включена в индекса. С нова оферта в индекса беше и Societe Generale Експресбанк. В резултат на това най-доброто предложение на банката, с което тя участва в индекса се подобри с 4 б.п.
При индекса в евро посоката на движение беше противоположна. Индексът се понижи до 4,95%. Принос за това имат 2 от банките, включени в него. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 20 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка подобри с 3 б.п. своята оферта в резултат на понижение на премията по застраховка „Имот“.