Висока беше активността на банките при потребителските заеми през май. 7 общо на брой бяха онези, които предприеха корекции в тези оферти. От няколко месеца наблюдаваме раздвижване при тези оферти, което е ясен знак за това, че банките подобряват и възнамеряват да подобряват условията по тях. Необичайно ниска беше активността на банките през май при жилищните и ипотечни кредити. Вероятно предходните два месеца изчерпиха възможностите за новости при тези продукти. Така месец май отмина с нови предложения от само две банки.

Пониженията на лихвите по депозити продължи и през май. Макар и не така усилено както в предходни месеци, 6 банки коригираха в посока надолу своите лихвени нива по тези продукти

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към май 2017 спрямо април 2017 г.


Тенденцията на понижения на лихви по депозити се запази и през май – това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за отминалия месец.

Инвестбанк с нов лихвен бюлетин от средата на май. Банката коригира лихвите по част от офертите си, като ги понижи с 0,05-0,10 пр.п.

Търговска банка Д с нов лихвен бюлетин по срочни депозити в началото на месец май. Банката понижи лихвените нива средно с около 0,10- 0,20 пр.п. при преобладаващата част от офертите си. 

Българо-американска кредитна банка преустанови предлагането на промоционалния 9-месечен авансов депозит и 18-месечния  „Празничен депозит“. Банката понижи минимално – с 0,05-0,10 пр.п. лихвите по стандартни срочен депозит в лева. В резултат на това с толкова се понижи и лихвата по Онлайн депозит в лева, тъй като лихвата по него се определя от тази на стандартния срочен депозит.

Нови, по-ниски лихви по депозити през май предложи и Банка Пиреос. Пониженията в лихвените нива бяха в широк диапазон – между 0,05 и 0,35 пр.п. при различните оферти.

Сибанк не удължи срока на промоционалния депозит „ Фреш II". Промоцията беше валидна до 12.05 и след като изтече датата Банката преустанови предлагането на този депозит.

Тексим банк понижи с 0,10 пр.п. лихвата по 12-месечния стандартен срочен депозит в лева и евро. Останалите депозити запазиха лихвените си нива.

Уникредит Булбанк понижи минимално (с около 0,10%) лихвата по депозит „Donna“, предлагащ се в лева и евро. Корекции в лихвените нива имаше и при депозит „Под ръка“, който продължи да се предлага с около 0,05 пр.п. по-ниски лихви. Трезорът преустанови предлагането на депозит „Растяща лихва“.

Спестовни сметки

Нито една банка не предприе корекции офертите за безсрочни депозити през май. Традиционно при тези продукти банките не са активни. 

Потребителски кредити

През май www.Moitepari.bg отчита корекции по офертите за потребителски кредити при 7 банки.

Пощенска банка промени част от офертите си в началото на месеца. Банката не удължи срока на промоцията за обединяване на задължения и върна стандартните лихвени условия.

Societe Generale Експресбанк преустанови предлагането на кредит „Промо Експрес“ с лихва 5.88% и „Промо кредит“ с лихва 4.66%. И двата кредита бяха промоционални продукти.

Инвестбанк стартираха промоционална кампания в началото на май. Банката пусна нови 3 промоционални оферти с атрактивни лихви. С най-ниска лихва от 6,59% се предлага кредита в пакет с кредитна карта. Другите два продукта са с лихва от 6,99% при осигуряване на превод на работна заплата и 7,99% без осигуряване на превод. От тях могат да се ползват отстъпки от лихвата при ползване на услугата „SMS известяване“ и „Електронно банкиране“ а в активен режим. Промоционалните условия са валидни до края на месец август.

Райфайзенбанк започна предлагане на нова промоционална оферта ("Мини 100"). Специфичното при нея е, че офертата е с фиксирани параметри от сума, срок и месечна погасителна вноска. Сумата, за която може да бъде изтеглен заема е точно 5087 лв., а срокът, за който може да бъде върнат заема е точно 63 месеца. Лихвата е в размер на 7,40% и е фиксирана за целия срок на кредита.
Офертата е валидна до края на месец юли.

Сибанк удължи промоцията по промоционалния потребителски кредит "Точно за теб - Отличен 5,99". 

Банка ДСК стартира нова промоционална кампания по кредити за текущо потребление. Новите условия са с 0,5 пр.п. по-ниски лихвени нива при част от офертите в лева. Промоцията е валидна за всички новоразрешени кредити, които имат превод на работна заплата, вкл. индивидуален превод, пенсия и обезпечение поръчителство. Условията са валидни от 22.05 – 30.06.2017 г. 

ОББ подобри част от офертите си по потребителски кредити, като понижи лихвените нива. Подобренията в лихвите бяха между 0,6 и 1,6 пр.п. при различните оферти.

Кредитни карти

Банка Пиреос не удължи срока на промоцията по кредитни карти Visa (Classic и Gold), която изтече в края на месец април. Промоцията беше валидна за новоиздадени карти и според нейните условия банката не начислява такса за обслужване за първата година, както и лихва за първите 3 месеца от издаването на картата. Поради неудължената промоцията в началото на май банката върна стандартните условия по тези продукти. 

Жилищни и ипотечни кредити

При жилищните и ипотечни кредити www.Moitepari.bg наблюдава ниска активност на банките през май. Само 2 от тях предприеха корекции по своите проудкти.

При СИБанк отпадна задължителното изискване за сключване на застраховка „Живот“. Също така отпада и изискването за ползването на пакет „КЛАСИКА“.

Втората банка с промени беше Банка Пиреос България. По жилищния си кредит банката понижи лихвените си нива с 44 б.п. за срокове до 20 г. и с 63 б.п. за срокове над 20 г. Също така беше завишен максималният срок на кредита в случаите на покупка на имот от 30 на 35 г. Банката също така предложи нови целени и нецелеви потребителски кредити с ипотека. Те се отпускат срещу обезпечение жилищен или нежилищен имот. Банката преустанови предлагането на еврови жилищни кредити.

Алианц Банк България удължи срока на валидност на продукта на банката с лихва от 3,90% до 31.08.2017 г.

Инвестбанк също удължи срока на валидност на промоционалните условия по своите продукти. Те са в сила до 30.06.2017 г.

Промоционалните условия на ЦКБ бяха превърнати в стандартни, без краен срок на валидност.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

4 на брой бяха банките, които коригираха офертите си, участващи в индекса за 3-месечни депозити. Това бяха Уникредит Булбанк, БАКБ, Банка Пиреос и ТД-Д. Всичките влошиха дохода по депозит, като корекциите бяха минимални – между 0,05 и 0,1 пр.п. Тези промени не доведоха до сериозни корекции в крайната стойност на индекса в лева и в края на месец май (0.07%). Аналогично беше движението и на индекса в евро, който в края на месец май също е 0.07%.

Потребителски кредити с и без поръчител
Единствената банка, която промени оферти, участващи в Индексите през май беше Банка ДСК. Банката започна предлагане на нови по-добри промоционални условия по част от заемите за текущо потребление. В резултат на тези промени крайните стойности и на двата индекса (с и без поръчители) се подобриха в края на май. Индексът без поръчители е на ниво от 12,47%, а този с поръчители на 11,97%. 

Ипотечни кредити в лева и евро
Месец май не беше наситен с корекции в офертите на банките, което логично не доведе до видими промени в индексите. Промяна, в посока надолу, отбеляза само индексът в лева. Той се понижи с 5 б.п. и достигна ниво от 4,97%. Неговото понижение беше в резултат на промените в най-добрите продукти при две от банките, включени в него. Банка Пиреос България подобри най-добрата си оферта с 26 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита с 22 б.п. Също така беше променена и застраховка „Имот“ от 0,075% върху размера на кредита на 0,102% върху стойността на имота. Втората банка повлияла индекса беше СИБанк. Най-доброто й предложение беше подобрено с 0,89 пр.п. Причината е в отпадане на задължителния характер на застраховка „Живот“, респ. плащане на премията в размер на 0,04583% върху размера на кредита всяка година. Отпадна също така и пакет „Класика“.

Индексът в евро през май остана непроменен и запази априлската си стойност от 5,27%. Въпреки, че СИБанк подобри най-доброто си предложение с 0,89 пр.п., това не се отрази върху актуалната стойност на индекса. Причината за подобрението на офертата на банката е отпадане на задължителния характер на застраховка „Живот“, респ. плащане на премията в размер на 0,04583% върху размера на кредита всяка година. Отпадна също така и пакет „Класика“.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg