„Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6M Sofibor + фиксирана надбавка. Актуализира се на всеки шест месеца, като се ползват стойностите, публикувани на 15 януари и 15 юли през всяка година от срока на договора.
Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за потребителски и жилищно-ипотечни кредити, който се разработва и прилага от Пощенска банка още от 2013-а година (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева). С цел запазване на лихвата по съответния кредит непроменена, съгласно изискванията на закона, при преминаване от Sofibor към Прайм, Банката въвежда индивидуално определен за всеки кредит изравнителен компонент.
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
ПРАЙМ се определя по формула, базирана на пазарни индикатори за българската банкова система, публикувани от БНБ:
-среднопретеглен лихвен процент по депозити на домакинства, съгласно обявената от БНБ лихвена статистика.
- доходността до падеж на вторичния пазар по дългосрочни бенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България.

Стойността на ПРАЙМ се преразглежда на тримесечна база като се променя, само когато калкулираната стойност се различава с 50 базисни точки или повече от последно одобрената стойност на ПРАЙМ.
Токуда Банк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
3м. Sofibor, преизчисляван 4 пъти годишно - на 20 януари, 20 април, 20 юли и 20 октомври
Нов референтен лихвен процент:
Референтният лихвен процент за кредити в лева /BGN/, прилаган от ТОКУДА БАНК АД, е основният лихвен процент /ОЛП/
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
РОЛП представлява пазарен индекс - едномесечен основен лихвен процент, обявяван на интернет -страницата на Българска народна банка (БНБ) http://www.bnb.bg. Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при лихвена конвенция“365/360” (реален брой изминали дни/360). Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

Пълна методика за определяне на рефентните лихвени проценти

Банка Пиреос България АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6M SOFIBOR плюс надбавка (за потребителски кредити)
3M SOFIBOR + надбавка (за жилищни кредити)
Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка
Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП).
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от:
- С тегло 85% - Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност.
- С тегло 15% - Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR

РЛП представлява сбор от средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев в лихвената статистика на БНБ, претеглен с тегло 85% и едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, публикуван на интернет страницата на Европейската банкова претеглен с тегло 15% в общия сбор. РЛП се актуализира ежемесечно.

Пълна методика за определяне на РЛП.

Алианц Банк България АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
Средноаритметична стойност на 6M SOFIBOR, която се коригира два пъти годишно (от Януари до Юни и респективно от Юли до Декември)
Нов референтен лихвен процент:
Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ)
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Източникът на данни за БДИФЛ е Лихвената статистика на Българска Народна Банка (БНБ) и по-конкретно: „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“. БДИФЛ представлява ефективен годишен лихвен процент по Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години на сектор Домакинства в банковата система в България. Банката не изчислява БДИФЛ, а го прилага директно въз основа на данни от Таблицата от Лихвената статистика от следната колона: ü Домакинства, Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години;

Пълен текст на методиката за изчисляване на БДИФЛ

1. За договори, сключени преди 01.07.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на „Алианц Банк България“ АД стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR;
2. До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1;
3. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИФЛ), той има право да погаси кредита изцяло в срок до 31.12.2018 г., В този случай Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора
БАКБ АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6 мес. СОФИБОР + фиксирана надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Основен лихвен процент (ОЛП)
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
1. ОЛП е индекс, който се определя по методика на БНБ и се публикува на интернет страницата на БНБ.
2. БАКБ определя стойността на ОЛП два пъти в годината – на 01 януари и на 01 юли.
3. Преизчисляването на референтния лихвен процент за кредити в лева се прави съгласно стойността на ОЛП, обявена на страницата на БНБ за месеца предхождащ 01 януари, съответно 01 юли на текущата година.
Райфайзенбанк България ЕАД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6-месечен Sofibor + надбавка
1-месечен Sofibor + надбавка (за овърдрафти)
Нов референтен лихвен процент:
- Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП)
- Краткосрочен лихвен процент (КЛП) - за овърдрафти
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
СЛП* + надбавка 6-месечен Euribor + надбавка
КЛП* + надбавка (за овърдрафти)

* Референтният лихвен процент за кредити в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“. При промяна– в аналогична лихвена статистика на БНБ, която включва депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца, в официалната парична единица в България от лихвена статистика, обявявана на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg, (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ), наричан за краткост „Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ“.
Банка ДСК АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6-месечен Sofibor + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
РЛП
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
РЛП се преизчислява два пъти годишно към 15 Януари и 15 Юли като се взема последната публикувана на интернет страницата на БНБ стойност на Годишен лихвен процент по Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години на сектор Домакинства в банковата система в България.
Fibank АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
СЛП (лихвен процент базиран на спестяванията) + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Претеглен РЛП с обемите на съответните депозити за банковата система по статистика на БНБ:
- Лихви по депозити от 1 ден до 2 г. на домакинства
- Лихви по депозити над 2г. на домакинства
- Лихви по депозити от 1 ден до 2 г. на нефинансови предприятия
- Лихви по депозити над 2 г. на нефинансови предприятия
Societe Generale Експресбанк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
3М SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
РЛП + надбавка
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
РЛП е средно претеглена с обемите за съответния вид депозити лихва за банковата система от статистика на БНБ по депозити на домакинства и фирми с матуритет над 1 ден до 1 месец.
Тексимбанк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
БЛП + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Във формулата за изчисление на БЛП участват:
Минимални задължителни резерви, които банките подържат по сметки в БНБ съгласно Наредба 21 на БНБ
Вноска на банките във фонда за гарантиране на влоговете в банки (0.5% съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките)
- 70% тегло на лихви по депозити на домакинства в банковата система от статистика на БНБ с матурит над 1 ден до 2 г.
- 30% тегло на лихви по депозити на домакинства в банковата система от статистика на БНБ с матуритет над 1 ден до 1 г.
Д Банк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6М SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
6M EURIBOR
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Лихвата в частта 6 месечен Euribor се преизчислява и променя 2 пъти в годината - на 1-ви март и на 1-ви септември и е валидна за 6 месечен период.
УниКредит БУЛБАНК АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
3М SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Осреднен депозитен индекс (ОДИ)
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Във формулата ОДИ попадат претеглени с обемите си лихвените проценти по всички видове депозити на нефинансови предприятия (фирми) и домакинства (физ. лица) за банковата система от лихвената статистика на БНБ.
Интернешънъл Асет Банк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
1/3/6M Sofibor
Нов референтен лихвен процент:
1/3/6М Еuribor
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Котира се от Европейския паричен институт към Европейската Банкова Асоциация
Централна Кооперативна Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
ВРЛПик (Вътрешнобанков Референтен Лихвен Процент по ипотечни кредити)
АРЛПпк (Аналитичен референтен лихвен процент 
по потребителски кредити)
Нов референтен лихвен процент:
без промяна (ВРЛПик , АРЛПпк)
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Във формулата на ВРЛПик попадат с тежест 50% средни лихви по депозитите "Нов бизнес" за банковата система на домакинства над 3 до 6 месеца и с тежест 50% средни лихви по депозитите "Нов бизнес" за банковата система на домакинства над 6 до 12 месеца от статистиката на БНБ.
При потребителските кредити индекса Софибор е заменен с лихвен процент по депозити „Нов бизнес“ с договорен матуритет от 3 до 6 месеца на сектор „Домакинства“, публикуван от БНБ.
Обединена Българска Банка АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
6М СОФИБОР + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент (РЛП) преизичислява съм към 1 Март и 1 Септември на база променливите от РЛП през Декември и Юни

Стойността на РЛП се променя само при условие, че действащия до момента и новия РЛП в абсолютна стойност е равна или надхвърля 0.30%
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Претеглен с обемите на съответните видове депозити сбор на лихвен процент по депозити на домакинства от статистика на БНБ за банковата система от 1 ден до 2 г. и лихвен процент по овърнайт депозити на домакинства от същата статистика. Този претеглен лихвен процент се разделя на (1-MRR). MRR са Минимални задължителни резерви, които банките подържат по сметка в БНБ съгласно Наредба 21 на БНБ). MRR e 10% (0.1).
Инвестбанк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
12М СОФИБОР + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
12М EURIBOR+ надбавка
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
12М EURIBOR
Общинска банка АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 г.:
ОЛП + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Нов референтен лихвен процент (изчисляване):
Методология на БНБ