теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Стандартни и специализирани кредити за малки и средни предприятия


5 гласа8275 прочитания

Стартирането на малък или среден бизнес е свързано с редица важни решения. Едно от тях е как точно да се осигурят необходимите средства. Преди години основно те се събраха от лични пари или помощ от роднини. Тези форми на финансиране все още са много разпространени, но бизнес кредитирането започва да ги измества. Банките предлагат все повече продукти за финансиране на бизнес начинания – било то стартиране на нов бизнес или за покриване на недостиг от оборотни средства.

Всеки решил да развива или развиващ свой бизнес е наясно колко и какви са трудностите. Проблемите могат да са от всякакво естество (технически, организационни и др.), но като че ли финансирането е най-сериозния от тях.

Разрешаването на този проблем отчасти е възможно именно с външно финансиране – с кредит от банка.

Предложенията на банките

Като цяло предлагането не е малко, поради което може да се твърди, че няма ограничения относно предназначението на продуктите.

С нарастването на формите на бизнес, нараства и разнообразието от кредити. На практика почти няма сфера или дейност, която да не може да бъде финансирана.

Независимо от разнообразието, основното разделение на кредитите е за оборотни средства и за инвестиционни цели. Съществува и трети вид кредити. Това са т.нар. комбинирани кредити. Сумата се отпуска без предварително да се уточнява каква е целта на кредита. След усвояването на парите, те могат да се използват както за инвестиционни цели, така и за оборотни средства.

Валута на кредитите

Както всички кредити отпускани в страната, така и тези са в трите най-популярни валути – лев, евро и долар. Единствената валута, която може би се отличава като предпочитана е еврото. Делът й е по-висок, отколкото при ипотечните и потребителските кредити.

Максимални срокове на кредитите

По срок на кредитите, бизнес кредитите се доближават, както до потребителските, така и до ипотечните. Те варират от 10 -12 месеца, до 20 години.

Стандартни и специализирани продукти

В отговор на изискванията на заемателите банките предлагат, както универсални продукти, така и специализирани. С тях се удовлетворяват нуждите на определени, специфични типове кредитоискатели. Такива са например кредитите за зърнопроизводителите и търговците на зърно. Те имат възможност да получат кредити срещу конкретни обезпечения (напр. складови записи).

Специализираните кредити не са само тези. Банките финансират също покупката на земеделска земя, покупката земя и строителство и т.н. Отпускат средства също и за учредяване на фирма (за уставен капитал), за обслужване на сделка и др.

Кредити по програми за целево финансиране

Кредитите по програмите за целево финансиране са част от офертите на банките. Тук само ще споменем кредитите по програма: с ДФ „Земеделие”, Гаранционен фонд за микро-кредитиране (ГФМК), кредитиране при износ и по енергийни проекти. Това са специфични кредити и както се вижда те са предназначени за точно определени цели.

Обезпечения

Както всяко финансиране и това трябва да бъде гарантирано по определен начин. Винаги съществува риск от несъбираемост на вземането, поради което банките изискват обезпечения. Те са изключително разнообразни и понякога са различни в зависимост от вида на кредита. Макар банката да е една и съща, възможно е да има различни обезпечения за различните й продукти. Въпреки това най-често срещаните обезпечения могат да се обобщят в следния вид:

             - Първа по ред ипотека на имота - обект на инвестицията, покриваща размера на кредита, лихви и такси;

            - Залог на вземания от наеми от апартаменти или офиси в сградата, както и допълнителни обезпечения, които ще осигурят безпроблемното изплащане на кредита (лихви по депозити, налични средства и т.н.);

            - Лични гаранции от собственика на фирмата;

            - Банкови гаранции, корпоративни гаранции, запис на заповед за цялата сума на кредита и лихвата;

            - Машини, транспортни средства, стоки, парични средства;

            - Авалист/и;

            - Някои банки посочват, като обезпечение следното: Допускат се всички предвидени в действащата нормативна уредба и съобразно степента на кредитния риск. Залозите се вписват в Централният регистър за особените залози.

Специфики при бизнес кредитите

При болшинството от тях, условията по кредита не са строго фиксирани. Естествено има параметри, които са известни и са определени, но елементът, който представлява най-голям интерес – лихвата, е само ориентировъчен. На практика всяка банка подхожда индивидуално към всеки клиент и съобразно неговите желания и преценката на банката, той може да получи конкретна оферта разработена само за него. Само за ориентация може да се посочат примерни граници на лихвените проценти. Прави впечатление, че кредитите за инвестиционни цели, като цена са близки до ипотечните. Лихвите при тях варират от 7% до 9%. Лихвите по кредитите за оборотни средства от своя страна се доближават до тези по потребителски кредити. Тук границата е 9% - 12%.

Известен проблем при търсенето на бизнес кредит е недостатъчната информация за максималният размер. Сумата, която би отпуснала банката е част от индивидуалните решения. В някои случаи максимална сума няма, а в други просто не се посочва такава. Когато все пак има оферта с максимален размер на кредита, сумата може да достигне до 2 млн.лв., но може да е и 5000 лв.

Документи

Изискванията към документацията са изключително разнообразни. Предвид на това ще бъдат посочени само няколко – най-необходимите.
Такива са например:

            • Попълнено искане за предоставяне на кредита;

            • Удостоверение за актуално състояние;

            • Устав или дружествен договор;

            • Регистрация по БУЛСТАТ;

            • Данъчна регистрация;

            • Копие от данъчна декларация за последната отчетна година и др.

Свързани теми

Коментари и отговори

необходим ми е кредит от 30,000лв за срок от 1 година фирмата ми сега стартира и нямам обезпечение имали банка към която мога да се обърна?
За да кандидатствате за бизнес кредит, към настоящия момент, повечето банки изискват пазарно присъствие (бизнес история) на фирмата-кредитоискател не по-малко от 3 до 6 месеца, преди датата на кандидатстване. Също така нерядко се среща и изискването за определен минимум приходи от дейността на кредитоискателя.

Във Вашият случай, за съжаление, след като фирмата сега стартира и няма пазарна история, и в същото време не можете да предложите никакво обезпечение – няма как да се възползвате от бизнес кредит.

Вариантите пред Вас са:
• Потребителски кредит - ако работите на трудов договор и сте поне от 6 месеца при настоящия си работодател
• Ипотечен кредит – ако притежавате имот на Ваше име, който бихте могли да предложите за обезпечение.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте интересува ме продукт за финансиране фирмен овърдрафт необеэпечен с ипотека и приликата/разликата и с кредитна линия
За съжаление не бихме могли да Ви предложим конкретна оферта, тъй като всяка една от тях е индивидуална за всеки кредитоискател. От друга страна ни е необходима повече информация за Вашата фирма, консултация за самия кредит бихте могли да потърсите при дъщерната ни фирма Кредитланд.

Що се отнася до приликите и разликите между овърдрафт и кредитна линия бихме могли да поясним следното:

Овърдрафт без обезпечение

Овърдрафт по принцип може да има тогава, когато вече има налична сума по дадена сметка. Казано с други думи, това е възможността да се ползва по-голяма сума от наличната по сметката. Превишението над наличната сума се нарича овърдрафт. Той е вид кредит и погасяването му е сходно на всеки друг.
Необезпеченият овърдрафт е продукт, при който фирмите могат да ползват средства над наличните по разплащателната им сметка без да представят обезпечение.

Кредитна линия

Той е близък до кредита за оборотни средства. При кредитна линия можете да ползвате дадена сума (определен лимит) за определен срок. В продължение на този срок можете многократно да усвоявате и погасявате суми до кредитния лимит. Когато покриете определена част от задължението, можете да ползвате отново пълният размер на лимита.
Както при всеки друг кредит, така и тук се дължи лихва. Такава се начислява само върху ползваната сума от лимита.

Ако трябва да обобщим: Овърдрафт е превишение на дадена съществуваща по сметка сума, а кредитната линия е вид кредит, който се договаря и отпуска независимо дали имате суми по сметки или не. Кредитната линия е кредит в пълния смисъл на думата (със своите специфики разбира се).

Надяваме се, че сме били полезни. Оставаме на разположение ако имате други въроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

imam firma ot 10 god i sega sim se nasocil kim zemedelieto i po tocno resil sim da izgradq ferma za jivotni za selta mislya da kindidatstvam po nqkoq programa na min na zemedelieto no do togava sa mi nujni pari za ivestisiii kim koq banka ili banki moga da se obirna a sisto taka i imali gratisen period za takiva krediti ako izobsto se otpuskat

Щом имате фирма и намерението Ви е да се развивате в областта на земеделието, като желанието Ви е да се възползвате от някоя от програмите свързани с развитието на земеделието, то тогава на Вас ви е нужен бизнес кредит. Кредит с подобна насоченост предлага ОББ - Агро - кредит по програма с ДФ "Земеделие". Повече информация за него можете да прочетете тук. Що се отнася за гратисните периоди, това много зависи каква е дадената програма, какви са условията по нея и т.н. По принчип бизнес кредитите са строго индивидуални и се подхожда индивидуално към всеки кандидат. От такава гледна точка, условията варират много и е трудно да се каже каква е масовата практика.

За други специализирани продукти и програми за целево финансиране можете да научите повече в нашия сайт, секция Бизнес кредити. За още информация по програмите свързани със земеделието и възможностите за финансиране на земеделските производители можете да се обърнете към Министерство на земеделието.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Дръжавен служител съм и търся кредит за закупуване на автомобил. Необходимо ми е вашето становище, аргументи, проект, предложение за да получа кредита! Благодаря Ви предварително!
Вариантите за финансиране на подобна покупка са:
-    автокредит или лизинг на автомобила;
-    потребителски кредит
За автокредитите и лизингите характерното е, че обикновено са предназначени за закупуване на нови автомобили (или стари, но на неповече от 2-3 години). Автокредитът е аналогичен на потребителския кредит, а при лизингът собствеността на колата си остава на лизингодателя до изтичането на договора и погасяването на всички вноски по него. На сайта ни можете да разгледате предложенията на различните финансови институции за този вид финансиране и да изберете най-подходящите за Вас като сравните различните условия. Особеното, което трябва да занете, е че изисква определен процент самоучастие за отпускането на кредита.

Потребителският кредит във Вашия случай (като държавен служител) може да се окаже по-изгодния вариант, защото някои банки предлагат преференциални условия по потребителските си кредити за държавни служители.

Нашата препоръка е да разгледате различните вариант на финансиране и да изберете най-подходящата за Вас. Положението на финансовия пазар като независим анализатор не ни позволява да Ви препоръчаме конкретни оферти, още повече, че и нямаме достатъчната  информация за доходът Ви и т.н., за да можем да оценим адекватно ситуацията Ви.

Надяваме се, че сме отговорили на въпроса Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте. Искам да попитам предлага ли се кредит за откриване на ЕООД. Ако се предлага моля да ми кажете към кой да се обърна за повече информация?
Съществува банкова институция, предлагаща бизнес кредит при стартиране на дейността на юридическо лице. Целта на кредита е преди всичко инвестиционна и е предназначен за дееспособни български и чуждестранни юридически лица, желаещи да регистрират дружество съгласно Търговския закон. Максималната сума, която може да бъде отпусната е равна на минималната сума на капитала на дружество с ограничена отговорност според чл.117 (1) от ТЗ или 5000лв. При този бизнес заем не се изисква пазарно присъствие поради неговият характер за разлика от стандартните бизнес кредити. По този заем като обезпечение се предоставят средствата по набирателната сметка. Повече информация за този продукт може да намерите тук.

Повечето предложения на банките за финансиране на фирми се отнасят до предоставяне на средства за оборотен капитал на фирмите, изпитващи временен недостиг на парични средства.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравеите! Собственик съм на стартираща фирма с ограничена отговорност. Имам нужда от неголям кредит за оборотни средства,до 10000 лв и съм на 19 год. Моля, посъветвайте ме към коя банка да се обърна за подкрепа. Благодаря Ви предварително за съдействието! С поздрави: Анета
За да кандидатствате за кредит като юридическо лице, е необходимо фирмата, която представлявате да е осъществявала активна дейност минимум една година, т.к. е необходимо да представите баланс и отчет за приходите и разходите за изминалата година.

Единствената възможност, която в момента се предлага от Тексимбанк  е кредит "Бизнес старт", но предназначението на кредита е за набиране на уставен капитал.

Друга алтернатива е да кандидатствате за потребителски кредит като физическо лице, но ще е необходимо да сте на постоянен трудов договор при настоящия работодател от минимум 3 месеца, като тук може да получите повече информация, която ще Ви позволи да се ориентирате по-лесно при евентуалното си насочване към потребителски кредит. А самите оферти за потребителски кредити може да прегледате тук.


Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам фирма с пазарна история около една година, но от няколко месеца е спряна дейността. при едно ново стартиране на дейността в сферата на авто услугите, на този етап имам нужда от начален капитал за оборудване и оборотни стоки. какви действия трябва да предприема за да увелича максимално шанса за отпускане на кредит и какъв точно би трябвало да е той, като изключим ипотечните. сумата която ми е нужна е в размер до 20000
За да изтеглите фирмен кредит е нужно да имате действаща фирма от минимум 1 година. Следователно остава възможността да кандидатствате за кредит като физическо лице. След като не желаете това да е ипотечен кредит, остава възможността за потребителски кредит. За тази цел е необходимо кредитополучателят да е на постоянен трудов договор, като одобрението и размерът на кредита зависят от определени условия.

Чрез нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР  можете да изчислите погасителния план по избрана от Вас оферта.

За Ваше удобство, можете да спестите време и да кандидатствате он-лайн през нашият сайт, като услугата е напълно безплатна за клиента.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Zdraveite, bih iskala da znam, iskam da startiram firma, no v bankite mi otkazvat, v momenta niama predlojenia za startirashti firmi, a pak az imam dva kredita : ediniat e 4400lv za 7 godini drugiat e 2000lv za 7 godini imam i 3 kreditni karti, mnogo trudno shte mi otpusne niakoia banka kredit. Kakvo bihte mogli da me posavetvate, kak moga da si otvoria firma? V momenta sam na postoianen trudov dogovor, no na minimalnata rabotna zaplata 220lv. Na tazi rabota sam ot 2 godini. Predvaritelno VI blagodaria.
Бихме могли да Ви посъветваме, евентуално, да погасите всичките си задължения (ако имате такива) по кредитните карти, след което да ги закриете и да намерите начин да рефинансирате съществуващите 2 кредита с потребителски кредит. Закривайте кредитните карти, ще намалите размера на съществуващите си задължения.

По отношение на потребителския кредит, за да увеличите шансовете си, да бъде разгледано искането Ви, е добре да започнете да се осигурявате на реална заплата или поне на достатъчно висока сума (за да не бъде отхвърлено искането Ви още на „първо четене”, ако можем да използваме това сравнение).

Друг вариант е да кандидатствате за ипотечен кредит, ако притежавате имот на Ваше име.

Само че и тук отново се появява проблема свързан с ниската сума, на която се осигурявате.

В заключение бихме си позволили да Ви посъветваме (ако наистина имате сериозни намерения и желание за собствен бизнес) да започнете да се осигурявате на достатъчно висока сума или поне на реална заплата, след което да кандидатствате за кредит.

За съжаление условностите са доста, а и кризата на финансовите пазари, напоследък, оказва негативно влияние върху кредитирането като цяло. За това не бихме могли и да Ви дадем някакъв конкретен отговор.

Надяваме се, все пак, че сме успели да отговорим на въпросите Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Искам да попитам съществува ли кредит за стартирането на малък и среден бизнес, в кандидатстването за който не се изисква доход на лицето ,а може да се извършва само чрез поръчители? Става на въпрос за сума от 50 000 до 100 000лв. , ако не коя е максималната сума , която може да се отпусне при такъв вид кредит ,без изискване на доход на физическото лице?
За да кандидатствате за бизнес кредит трябва да имате регистрирана и работеща фирма, с бизнес история не по-малко от 3 до 6 месеца (в някои случаи дори 12 месеца), да имате отбелязани определени обороти и реализирана някаква печалба от дейността.

За съжаление все още няма бизнес кредит, при който да не се изисква доказване на доходи. В случая, при кандидатстване за фирмен кредит, става дума не за доходи на физическото лице, а за приходите и разходите на представляваната от него фирма.

Освен това бизнес кредит само на базата на поръчител (без доказване на каквито и да било доходи) просто не би било възможно.

Освен това, в резултат от ширещата се финансова криза, повечето кредитиращи институции към момента изискват и приемат за обезпечение основно жилищен имот и/или фирмен имот.

Все пак бихте могли да разгледате информацията за Бизнес кредити, поместена на www.moitepari.bg и, ако намерите предложение, което Ви устройва, да се свържете директно с Банката, чийто продукт е то.

Вариант също така е, ако имате имот на Ваше име, да кандидатствате като физическо лице за ипотечен кредит (за сумата, от която се нуждаете) и ако Ви бъде отпуснат кредита, да го използвате, за да развиете желаното от Вас начинание.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТ ПАРИ
Здравейте, Трябва ми кредит от 20000 лв. Фирмата ми е регистрирана от 6 месеца и имам пазарен опит,доходи и т.н. Отчет баланс за приходи и разходи. Но не съм се осигурявал през тези 6 месеца,декларацията за самоосигуряващо лице я подадох преди 1 месец и само от 1 месец се осигурявам. Мога ли да изтегля кредит след като имам приходи и разходи през тези 6 месеца. ?