теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Стъпки за повишаване на финансовата грамотност на потребителите


0 гласа6015 прочитания

За  да се уеднакви стандартът и улесни диалогът между банковия сектор и  потребителите, всички те трябва да извървят заедно определени стъпки

От страна на банките ще са нужни целенасочени усилия за опростяване на продуктите, осигуряване на максимална прозрачност, улеснен достъп до информация и активно участие в повишаването на финансовата грамотност на потребителите.

Това са част от изводите, до които достигнаха специалисти от финансовия и бизнес сектор на форум, проведен на 04 декември във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Финансовата грамотност на потребителите и влиянието върху пазара на финансови услуги и възможности за нейното повишаване са темите, които събраха експерти от Института на дипломираните финансови консултанти, Федерацията на потребителите в България и инвестиционният посредник Булброкърс.

При предварителното проучване на инициативите в България, насочени към повишаване на финансовата грамотност е установена липсата на програма или план, целящи да заздравят финансовата грамотност на населението в България. След приключването на анализа е установена липса на финансова грамотност по отношение на:
  • пенсионното и социалното осигуряване
  • начините за инвестиране
  • влиянието на инфлацията
  • данъците
  • потребителите в България не са съвсем уверени при набавянето на акуратна и навременна финансова информация, която би им била от полза.
  • дори и клиенти на банкови услуги не разбират добре условията по продуктите, които ползват и съответно не знаят как да се възползват от тях, така че да извлекат максимална полза.
  • съществува и известна степен на недоверие към финансовите институции, въпреки че повечето анкетирани потребители се уповават на репутацията на институциите.
  • потребителите се доверяват повече на информация предадена “от уста на уста”
  • липсата на подходящи програми и политика към повишаване грамотността на възрастните в България, за да могат да бъдат активни потребители, които правят информиран и интелигентен избор, който да им гарантира сигурност за тях и техните семейства.
Проучването е направено в България като част от международен сравнителен анализ

по проекта  FINALIST (Financial literacy stimulation), финансиран от Европейската комисия по Програма Grundtvig. Реализира се в партньорство между 10 организации от 5 Европейски държави – Федерация на потребителите в България (ФПБ), University of Piraeus, University of Athens, Greek Association of the Consumers, AllWeb Solutions-Greece, Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege Berlin, Friedrichshain-kreuzberg – Berlin, University of Nice – France, University of Cyprus и ВУЗФ.

Проучването е проведено сред 299 участника  от цялата страна под формата на въпроси, които определят нивото на финансова грамотност. Отговорите на въпросите  - „Какъв тип информация бихте желали да имате?” и „Доколко познавате и разбирате финансовите продукти и икономическите и финансовите механизми?” - ясно очертават нивото на познание на потребителите и в кои сфери тя липсва най-много. Потребителите имат нужда от повече разяснение и информация в банковия сектор – за заеми и кредити (21.50%), депозити и спестявания (16.12%). Относно информацията, с която вече разполагат потребителите, голяма част от тях определят като „Няма достатъчно, лесно разбираема информация за финансовите продукти” (25,74%) и „Дори да събера информация, голяма част от нея е трудна за разбиране” (26.52%). 

Какъв тип информация бихте  желали да имате? 

Response
Percent
Response
Total
Депозити и спестявания 16.12% 99
Акции 9.45% 58
Облигации (държавни и корпоративни) 5.05% 31
Пенсии 14.17% 87
Застраховане 11.40% 70
Данъци, като например Данък наследство 11.56% 71
Заеми и кредити 21.50% 132
Не желая нищо конкретно 10.42% 64
Без отговор 0.33% 2

Доколко познавате и разбирате финансовите продукти и икономическите и финансовите механизми? 

Response
Percent
Response
Total
Мога да мина без финансови познания. 11.39% 58
Не търся активно информация, защото ми се струва, че финансите са сложно нещо 19.26% 98
Не зная как да си набавя точна информация за финансите. 15.72% 80
Няма достатъчно лесно разбираема информация за финансовите продукти. 25.74% 131
Дори да събера информация, голяма част от нея е трудна за разбиране. 26.52% 135
Без отговор 1.38% 7

Доколко добре разбирате  финансовите документи, които вероятно получавате за конкретен финансов продукт/услуга? *

Процент на далите отговор „Не използвам” Индекс на разбиране
Допълнително пенсионно осигуряване 59.2 % 0,96
Застраховане 43.48 % 2,11
Телефонно банкиране 68.22 % 0,59
Дялове/акции 60.86 % 0,59
Интернет банкиране 66.89 % 0,80
Срочни депозити 42.81 % 2,70
Кредити 34.11 % 3,40
Банкови сметки 31.77 % 2,85
Банкомати 31.77 % 4,14
Ипотеки 59.53 % 0,87
Кредитни карти 40.13 % 2,40

За  финансовите продукти и/или услуги, моля посочете доколко  познавате тарифите и таксите за тях: *

Процент на далите отговор „Не използвам” Индекс на знанията
Допълнително пенсионно осигуряване 56.52 % 0,71
Телефонно банкиране 69.23 % 0,33
Дялове/акции 64.21 % 0,52
Интернет банкиране 68.22 % 0,95
Срочни депозити 41.4 % 2,40
Кредити 32.77 % 2,83
Банкови сметки 30.1 % 3,04
Банкомати 29.1 % 4,05
Ипотеки 60.87 % 0,70
Кредитни карти 39.13 % 2,93

* Резултатите са представени с индекс, който отразява съотношението на хората, които добре разбират посочените продукти и хората, които не ги разбират или ги разбират малко. Съответно, ако индексът е по-голям от 1 показва, че хората, които разбират продуктите са повече и обратното.