теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

В каква посока ще поемат лихвите по кредити през 2019 г.

Равносметка за отминалата година и очакванията за 2019-та
0 гласа7479 прочитания

Петър Илиев, Оперативен директор в Кредитланд

Петър Илиев - Кредитланд

1. Каква е равносметката за 2018 г. по отношение на лихви по кредити?През 2018 г. достигнахме поредното дъно в лихвените проценти за ипотечни кредити и вече осма поредна година наблюдаваме спад на лихвите. Статистиката на БНБ показа, че средната лихва за новоразрешен левов жилищен кредит в края на годината е била 3.24%. За най-нискорисковите за банките кредитополучатели се появиха трайно оферти с лихвен процент в диапазона 2.70-2.90%. Продължи тенденцията да се теглят предимно кредити в BGN, като делът на новоразрешени ипотечни кредити в EUR спадна до под 7% от общия обем новоразрешени кредити. Въпреки, че ръстът в новите договори за кредит не е висок (5-6% спрямо 2017 г.), прави впечатление нарасналият дял на хората, които търсят максимално финансиране за покупка на жилище, т.е. имат минимално самоучастие в покупната цена, за което и БНБ алармира още в средата на годината.

2. Какви са очакванията през 2019 г. и ще започнат ли да нарастват лихвите по кредити?Очакваме лихвите по кредитите да се задържат около текущите си нива през първата половина на 2019 г.

 

и след това плавно да започнат да растат с между 0.10 и 0.30 процентни пункта до края на годината в унисон с очакваното увеличение на основната лихва за Еврозоната от ЕЦБ. Ръстът в отпуснатите нови кредити ще продължи да намалява, а банките ще стават все по-консервативни и ще ограничават максималният процент на финансиране спрямо пазарната оценка на имота. Ще се подхожда с по-голяма предпазливост и към финансирането на имоти в строеж.

Иван Стойков, Старши финансов анализатор в MoitePari.bg

Иван Стойков - MoitePari.bg

1. Каква е равносметката за 2018 г. по отношение на лихви по кредити?Средните лихвени нива по нов бизнес за домакинства се повишиха с над половин пункт. Единствено февруари и март бяха месеците с лихви, по-ниски от тези, при които започна годината (8,10% средна лихва към януари). До края на 2018 г. потребителските кредити се предлагаха при лихвени нива по-високи от този размер и така в края на ноември (последни данни на БНБ) те достигнаха ниво от 8,67%. Ако трендът при потребителските кредити се запази, то през 2019 г. ще виждаме лихви все по-близки до тези от края на 2016-та година. Не такава, обаче, беше тенденцията при лихвите по евровите потребителски кредити. През 2018 г. те запазиха низходящата си посока и банките отнеха малко повече от 1 пункт от техния размер. Годината започна при средни нива от 5,16% и достигна 4,11% в края на ноември.

Положителна тенденция имаше и при ипотечните кредити – както в лева, така и в евро. И в двете валути пониженията се запазиха през цялата година, като това спомогна лихвите по кредити в лева до достигнат нива малко над 3% (3,24%, което е с 40 б.п. по-малко в сравнение с началото на годината) и 3,72% в евро. Понижението спрямо началото на годината също беше с почти 40 б.п.

През 2018 г. се утвърди политиката на банките все повече внимание на обръщат на доходите на клиентите и на тази база да предлагат продукти с различни лихви. Остана диференциацията в лихвените нива за клиенти с по-скромни доходи, за такива с доходи между 1 000 и 1 500 лв., и за тези с по-високи доходи (напр. осигуряващи се върху максималния осигурителен доход за 2018 г. – 2 600 лв.). Предлагането на по-добри лихвени условия за клиенти работещи на конкретни позиции и/или работодатели остана практика и през отминалата година.

С колко може да се повиши вноската по жилищния кредит

2. Какви са очакванията през 2019 г. и ще започнат ли да нарастват лихвите по кредити?Лично аз считам, че лихвените нива по кредитите няма да претърпят особени корекции поне до края на лятото.

 
Мисля, че все още банките не са изчерпили потенциала си за още някои минимални понижения на лихвите, преди те да поемат в посока нагоре.

Количествените облекчения на ЕЦБ скоро ще бъдат прекратени, което ще доведе до покачване на лихвените нива в Еврозоната. Като част, макар и малка, от европейската банкова система, нашата също е подвластна на тези влияния. Според мен ефектите у нас ще настъпят с поне 6-месечно закъснение, тъй като първоначално те ще се проявят в банковите системи на страните от Еврозоната. И тъй като на редица банки у нас централите се намират именно в страни от Еврозоната, със сигурност ще има ефект върху лихвената им политика и тук.

Основание да очакваме покачване на лихвите по кредити е и стойността на ЮРИБОР. Макар той все още е отрицателен, през последната една година стойността му се повишила с около 15% (6М ЮРИБОР). Казвам това, за да може всеки, който има кредит отново да погледне договора си и Общите условия на банката и да си припомни при какви условия, при какви пазарни промени банката ще промени лихвата. Засега индексът е отрицателен и банките приемат стойността му за 0, но това може да се промени.

Моето очакване е, когато започнат повишенията на лихвите това да се случва с равномерни, плавни темпове. Под плавно повишение имам предвид корекции с 0,10 – 0,20 пр.п. през няколко месеца.

Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg

Десислава Николова - MoitePari.bg

1. Каква е равносметката за 2018 г. по отношение на лихви по кредити?При потребителските кредити банките останаха предпазливи в подобрението на условията и през изминалата 2018 г. При новоотпуснатите кредити в лева средният лихвен процент в началото на годината беше 8.10%, а по последни данни на БНБ в края на годината има леко покачване (на 8.67% в края на ноември). Значително понижаване има при заемите за текущо потребление в евро, при които само за година има понижение на лихвите с малко над 20 на сто. Същата е тенденцията и при Годишния процент на разходите при заемите за текущо потребление, тъй като банките предприемат корекции основно в лихвените нива и не толкова в съпътстващите кредита разходи.

При новоотпуснатите жилищни кредити за домакинства, с оглед на тяхната обезпеченост, банките показаха по-голяма решителност в понижаване на лихвите. От началото на годината лихвите по кредити в лева са се понижили с 11.6%, а тези в евро с почти 9%.

И през изминалата 2018 г. във фокуса на банките останаха клиентите с по-високи доходи. При тези оферти имаше най-значително подобрение в условията, както при потребителските, така и при жилищни кредити. Така например през 2018 г. за пръв път след кризисните времена видяхме лихва от 4,4% за първите 12 месеца при потребителски кредит и 2,8% лихва по жилищен кредит. Посочените оферти са валидни при изпълнение на определени условия, една от който е дохода. Илюстрираните примери имат за цел да потвърдят предпочитанието на банките към клиенти с по-високи нива на дохода, като очакванията са тази тенденция да се запази и през 2019 г. Нивото на дохода ще става все по-определящ фактор при ценообразуване на оферта за кредит.

2. Какви са очакванията през 2019 г. и ще започнат ли да нарастват лихвите по кредити?Ниските лихви по кредити у нас в голяма степен се определят от политиката на Европейската централна банка. През 2014 г. тя предприе мерки и въведе отрицателни лихвени проценти по депозитното й улеснение (с цел стимулиране кредитирането в еврозоната), съчетано с ниското ниво на инфлация в еврозоната. Нарастването на доходите също се оказа предпоставка банките да подобряват своите оферти. Ниската цена на ресурса (виж по-горе средната лихва по депозит), ликвидността на банките, отрицателната лихва от 0.6% по свръхрезервите на банките в БНБ. Всичките тези фактори са причина за ниските лихви по кредити. Тези фактори са взаимносвързани и на практика при промяна на всеки един от тях, цената на кредита може да се промени. Така например от 01.07.2018 г. БНБ спря да публикува информация за индекса SOFIBOR, който служеше за образуване на лихвата по левови кредити. В резултат на това над 60% от банките замениха този индекс с лихвата по депозити. Това означава, че вече лихвата по кредита се определя основно от тази по депозити.

В синхрон със силната зависимост на лихвите у нас от политиката на ЕЦБ, в средата на лятото стана ясно, че тя няма да предприема корекции в това отношение поне до лятото на 2019 г. Това означава, че

очакванията са по-скоро за промени в лихвите в посока нагоре в края на тази година или началото на следващата.