Вяло начало на пролетта. С опити за покачване на лихвите по депозити и множество корекции по потребителски кредити отмина третия месец от годината

Пролетта настъпи с немного висока активност на банките. Продължиха опитите на трезорите да предложат по-добри условия по депозити, като начините бяха различни. На клиентите бяха предложени нови промоции, други бяха удължени. Разбира се имаше и такива, които изтекоха и не бяха подновени. Накратко банките продължиха да търсят ресурс и да демонстрират склонност да предлагат по-висока цена за него.

Месец март беше отново месец на множество корекции при потребителските кредити. За жалост, обаче те пак бяха в посока поскъпване. Поскъпването се дължеше основно на повишаването на такси, както и на някои завишения на лихви. Три от банките на пазара свалиха от портфолиото си необезпечените кредити. Само една от всички банки излезе с промоционално предложение изразяващо се в по-ниска лихва по заема.

Подробностите за останалите промени по банковите продукти накратко изглеждат така:

Депозити

През изминалия месец банките, които предприеха промени по предлаганите от тях срочни депозити бяха малко на брой (сравнено с изминалите няколко месеца). Интересното обаче беше, че въпреки малкия брой на банковите институции, предприетите промени от тях бяха значителни и засегнаха голям брой спестовни продукти.

Особено активна през изминалият месец по отношение на предприети промени по срочни депозити беше Юробанк И Еф Джи България. Това беше първата банка която въведе нова промоция по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. По-високите лихви се предоставят при депозити за срок от 3, 6 и 12 месеца. Сравнено с предишната промоция по стандартните срочни депозити на банката, при депозит в BGN за срок от 3 месеца увеличения на лихвените нива не бяха забелязани. Увеличение беше забелязано при депозитите със срочност от 6 и 12 месеца. Сравнено с предишната промоционална кампания по тези депозити, увеличението на лихвата за срок от 6 месеца беше точно с 1.00 п.п. За този срок лихвата на годишна база варира между 8.75 % и 9.00 % (в зависимост от размера на депозита). За срок от 12 месеца увеличението на лихвата беше по-голямо – съответно с 1.25 п.п. По този начин след нарастването годишната лихва за този срок вече е от 8.75 % до 9.00 % (отново в зависимост от депозираната сума).  При стандартните срочни депозити на банката в EUR увеличение на лихвите беше забелязано отново за срок от 6 и 12 месеца. При шестмесечните депозити нарастването на лихвата беше с 0.75 п.п., а при едноогодишните то се оказа по-чувствително – с 1.25 п.п. По този начин за срок от 12 месеца лихвата варира между 6.75 % и 7.00 %. Новите промоционални лихвени условия са валидни за депозити, открити в периода от 04.03.2009 г. до 03.04.2009 г. Успоредно с това банката въведе петмесечен промоционален срочен депозит, предлагащ се в BGN. Годишната лихва за този срок и за суми на депозита до 99 999.99 BGN е 8.75 %, а за суми над 100 000 BGN тя нараства на 9.00 %. Тази промоция също е валидна за депозити, открити в периода от 04.03.2009 г. до 03.04.2009 г. В средата месеца изтече промоцията на тримесечния авансов депозит на банката „Авансова лихва”. Припомняме, че банката предоставяше промоционална годишна лихва при депозит в BGN от 8.25 % до 8.50 % (в зависимост от размера на депозита), а при депозит в EUR тя варираше от 6.25 % до 6.50 %. Срокът на тази промоция не беше удължен, вследствие на което се преустанови предлагането на тези депозити. За сметка на това трезорът въведе още една промоция по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR за срок от 4 месеца.

Лихвата на годишна база при депозит в BGN е 9.00 %, а при този в EUR тя е малко по-ниска – съответно 7.00 %. Посочените промоционални лихви са валидни за депозити, открити в периода от 16.03.2009 г. до 30.04.2009 г.

Следващата банка, която предприе през изминалия месец стъпки към увеличаване на лихвените равнища по срочните си депозити беше УниКредит БУЛБАНК. Считано от 09.03.2009 г. трезорът въведе по-високи лихви по всички стандартни срочни депозити, депозит „Растяща лихва”, краткосрочния „Девет седмици и половина” и „Рокада”. Увеличените лихвени проценти са част от промоционалната кампания на банката,  като за 9 седмици и половина промоцията е за новооткрити депозити до края на април, а високите лихви по „Рокада” и „Растяща лихва” са за нови депозити, направени до края на май. От трезорът заявиха, че промоционалната кампания е в с съответсвие със ситуацията на пазара – по-висок интерес на вложителите  към средносрочните и краткосрочните форми на спестяване. Нарастването на лихвените нива по ежемесечно нарастващият депозит „Растяща лихва” в BGN беше точно с 3.00 п.п. При същият депозит, но в EUR и USD нарастването на предоставяната лихва беше по-умерено. Лихвите по тези депозити са промоционални и важат за новооткрити депозити до края на месец Май. Другият нарастващ депозит, по който банката увеличи лихвите беше „Флекси”. С около 1.50 п.п. нарастнаха лихвите на годишна база по този депозит. За максималният срок от 24 месеца при депозит в BGN в размер до 10 000 BGN лихвата достигна 6.55 %. За същият срок, но в EUR лихвата е 2.95 %, а при депозит в USD съответно 2.00 %. Промоционалната кампания на банката не подмина и небезизвестния авансов депозит „Рокада”. Освен повишените лихви по този депозит беше намален и минималния срок, за който може да бъде сключван – от 6 на 3 месеца. При тримесечен депозит в BGN лихвата на годишна база е 7.00 %. За срок от 6 и 12 месеца тя нарасна съответно на 8.00 % и 9.00 %. В EUR лихвите са по-ниски, като за срок от 3 месеца тя 3.95 % на годишна база. За срок от 6 и 12 месеца те са съответно 4.15 % и 4.90 % годишно. Освен тези нововъведения минималната сума за откриване на депозита вече е по-ниска, съответно тя вече е 2000 BGN/ 1000 EUR. Успоредно с тези увеличения трезорът удължи срокът на промоцията по краткосрочния си „Девет седмици и половина” в BGN и EUR. За срок от 66 дни лихвата на годишна база при депозит в BGN е до 7.5 %, а при този в EUR – 4.50 %. От тези лихви имат възможност да се възползват всички, които открият промоционален депозит до края на месец Април.

Третата банка, която предприе промени по срочните си депозити през изминалия месец беше Банка ДСК. Още преди да изтече крайният срок на промоционалната кампания на банката – „ДСК Темпо”, трезорът удължи крайният й срок от 31.03.2009 г., като сега той е 30.04.2009 г. Лихвите по 4 - месечния депозит останаха непроменени. За този срок при депозит в BGN годишната лихва е 8.25 % (за суми до 99 999.99 BGN ) и 6.25 % при депозит в EUR. Новото тук е, че за по-големи суми от и над 100 000 BGN/ 50 000 EUR лихвата нараства, като достига 9.25 % годишно при левов депозит и 7.25 % за този в EUR.

В началото на изминалият месец изтече промоцията по едномесечните стандартни срочни депозити в BGN и EUR на Алианц Банк България. Вследствие на това бяха въведени нови промоционални лихвени условия за този срок, но те бяха по-ниски, сравнено с тези по изтеклата промоция. Понижението на предоставяната годишна лихва беше точно с 1.50 п.п., както при депозитите в BGN, така и тези в EUR. При едномесечният депозит в BGN от 7.00 % доходността стана 5.50 %, а при евровия депозит – от 6.00 % на 4.50 % годишно. Новите промоционални лихвени проценти са валидни за депозити, открити в периода от 04.03.2009 г. до 30.04.2009 г. Успоредно с това трезорът стартира нова промоционална кампания по тримесечните си стандартни срочни депозити отново в BGN и EUR. За този срок лихвата на годишна база нарастна с цели 3.85 п.п. (от 3.40 % на 7.25 %). При тримесечния депозит в EUR обаче увеличението на лихвите беше по-голямо – с 4.25 п.п. (от 2.00 % на 6.25%). Минималната сума за откриване на промоционален срочен депозит се запазва – 500 валутни единици. Промоционалните лихвени условия са валидни за депозити, открити в периода от 04.03.2009 г. до 30.04.2009 г.

Друга банка, която увеличи лихвите през изминалият месец по съществуващ депозит беше ОББ. Трезорът увеличи точно с 0.75 п.п. лихвите по гъвкавият си „Отворен депозит” в EUR. След това нарастване за срок от 12 месеца лихвата на годишна база достигна 4.75 %. Решението за по-високите лихви по този депозит влезе в сила считано от 09.03.2009 г.

В последните дни на месец март Банка Пиреос България въведе промоция по авансовите си срочни депозити. „Пиреос Аванс” е срочен депозит, предлагащ се в две разновидности – „Пиреос Аванс Стандарт” и „Пиреос Аванс Златен” в зависимост от сумата на депозита. При стандартният авансов депозит в BGN промоционалната лихва е най-висока за срок 12 месеца и достига 7.75 %. При същият депозит, но в EUR лихвата, която банката предоставя за този срок е малко по-ниска – съответно 6.50 % годишно. При „Пиреос Аванс Златен” лихвата, която се предоставя е по-висока, тъй като минималната сума за откриване на този депозит е 40 001 BGN или 20 001 EUR/ USD. За срок от 12 месеца лихвата по депозит в BGN е 8.25 %, а в EUR – 6.50 % и 3.15 % при депозит в USD. От промоционалните лихвени условия могат да се възползват всички открили промоционални депозити до 30.04.2009 г.

Потребителски кредити

През март се повтори почти същия сценарий от февруари. Съществена част от банките на пазара предприеха промени по продуктите си. Поскъпване и прекратяване на предлагането на някои кредити беше характерното за изминалите 31 дни. В сила влезе една промоция, но жалост тя беше единствената и други подобни оферти с по-добри условия така и не бяха предложени от други банки.
Сосиете Женерал Експресбанк - Банката въведе промоционални условия по своя кредит без поръчител Експресо с промоционална лихва от 9.99% за текущи нужди с превод на заплата по сметка на банката в лева, като условията важат до края на м. 04.2009 г.

ОББ
- Банката повиши таксата си за разглеждане на документи от 20 лв. на 30 лв.

Райфайзенбанк България - Банката спря предлагането на всички свои необезпечени кредити, т.е. кредитите без поръчител и без превод на работна заплата.

МКБ Юнион банк - Годишната такса за управление на кредита бе увеличена от 50 лв. на 75 лв., а максимално допустимият процент на месечната погасителна вноска от нетното трудово възнаграждение се намали от 70% на 40%. Банката въведе разделение на кредитите въз основа на критерия дали кредитополучателят превежда работната си заплата в банката.

Алианц Банк България - Банката прекрати предлагането на преференциалните си оферти по потребителски кредити  за държавни служители.

Банка ДСК - Трезорът спря предлагането на необезпечените си кредити без превод на работна заплата и без поръчители.

Общинска банка - Банката промени минималната лихва по всички свои кредити в лева и евро от 12% на 14%.  Минималният праг на еднократната такса  за управление бе повишена от мин. 20 лв. - макс. 500 лв. на мин. 40 лв. - макс. 1000 лв. Таксата за предоговаряне на кредита също бе променена в посока повишение, като таксата за проучване бе увеличена от 10 лв. на 20 лв., а комисионата за управление от 0.5% върху размера на завишението и/или за срока мин. 20 лв. - макс. 500 лв. на 0.5 % мин. 40 лв. - макс. 1000 лв.

Емпорики банк - Банката преустанови предлагането на потребителски кредит без обезпечение и понижи прага, при който се изисква 1 поръчител от 15 000 лв. на 5 000 лв.

УниКредит Булбанк - Всички лихвени проценти по потребителските кредити в евро бяха увеличени с 1.75 п. п.

Жилищни и ипотечни кредити

Март тази година отмина някак вяло по отношение на жилищното кредитиране. Ретроспективно погледнато през месеца не се случи нищо забележимо с изключение на подобрените лихвени условия на СИБанк и ПроКредит банк ( в лева). Промените на банките не бяха много и се изразяваха в следните няколко направления:

От Емопорики банк предприеха политика да ограничат финансирането на имоти достигнали етап на строителство АКТ 14.

СИБанк предложи по-добри условия за своите клиенти. Лихвите по заеми в лева и евро бяха намалени съответно с 0.50 п.п. и с 0.35 п.п. Банката предприе и известни промени по отношение изискванията за платежоспособност на кандидатите. Новото е, че остатъчният доход след приспадане на  всички месечни плащания по кредити и лизингови вноски, не може да е по-малко от 200 лв. за всеки пълнолетен член от семейството и по 150 лв. за всяко  дете. При едночленно семейство – 300 лв. Изискването на банката сумата на всички месечни плащания по кредити и лизингови вноски да бъде не повече от 60% остава непроменено. В началото на месеца, също така, банката промени и максималните размери, до които финансира покупки на жилище. Те вече са:
  • до 75% от пазарната стойност на имота, приет като обезпечение, находящ се в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив с монолитен способ на изграждане (тухла, ЕПК), за които не са изминали 5 години от годината на снабдяване на обекта с разрешение за ползване;
  • до 70% от пазарната стойност на имота, приет като обезпечение във всички останали случаи.
От ПИБ предприеха дребна промяна на таксата за разглеждане на документи. Тя вече е 25 евро. Завишението е с 5 евро.

Следващата банка с коригирани условия беше Societe Generale Експресбанк. За жалост новините от трезора са за нови, по-високи лихви. След промените влезли в сила на 23.03.2009 г. Левовите кредити струват 0.40 – 0.55 п.п. повече в зависимост от срока на кредита. Евровите кредити също поскъпнаха, но наполовина – с 0.20 – 0.27 п.п. Размерът на нарастването отново зависи от срока на кредита.

Токуда банк възстанови предлагането на кредити в лева. След прекъсване от 1 месец те отново са на разположение на клиентите на банката. Лихвените условия са сходни на кредитите в долари и евро, а именно: 9.90% за първите 3 г., ОЛП + 5.50% мин. 9.90% за останалия срок.

ОББ преустанови предлагането на кредитите си с промоционална лихва за първата година. Корекция претърпя и таксата за усвояване на кредита. Новата й стойност е с 0.25 п.п. по-висока.

При Общинска банка продължиха покачванията на лихвите и от миналия месец насам те са с 2 пункта по-високи.

Лихвите в лева на ПроКредит банк продължиха да следват колебанията на 3М SOFIBOR и към края на месеца те достигнаха нива с около 0.65 п.п. по-ниски сравнено с края на февруари. Условието на банката лихвите да не са по-ниски от 9% не позволи и този месец евровите й кредити да поевтинеят. Въпреки продължаващото падане на 6М EURIBOR, който е компонент от лихвата, ограничението възпрепятства подобрението да се случи.

Юробанк И Еф Джи България прекрати събирането на такси за частично и пълно предсрочно погасяване на всички кредити в периода от 16 март до 30 април 2009 г.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте! Горещо се нуждаем от спешна помощ под формата на консултация. От един месец четем какво се пише тук, което ни навя на мисълта, че спрямо нас се постъпва неправомерно. Накратко ... Имаме ипотечен кредит от една година, чиято годишна лихва се образува от годишния ЕУРИБОР плюс надбавка на банката. Т.е. когато ЕУРИБОР се променя, трябва да се променя и лихвата по кредита. "Нашата" банка обаче, не само не се съобрази с нивата на този индекс, ами ни заяви, че заради новата им банкова политика вече "захвърлят" ЕУРИБОР и минават към базисен лихвен процент, което налага покачването на лихвения процент по кредита ни с 1,5 %. Първоначално ни беше предложено покачване от 2 %, но при явното ни изумление бе намалено на 1,5! Въпроса ни е : След като в договора е упоменато, че лихвата се образува по гореспоменатия начин, има ли банката право да променя коренно договора, като предлага ново лихвообразуване плюс нова лихва. Единствената точка в договора, която засяга бъдещо променяне на лихвата гласи - При предоговаряне на условията на кредита БАНКАТА има право да предложи по-висок лихвен процент. ДА ПРЕДЛОЖИ! Т.е. ние не сме длъжни да го приемем или поне не в този му стойности. По конкретно въпроса ни звучи така - Не би ли трябвало новата политика на банката да влиза в сила при нови клиенти и нови кредити, а не при вече подписани договори? Благодарим ви предварително!
Новата политика на банката със сигурност се прилага за новите й клиенти. Въпросът е каква е политиката й спрямо старите си клиенти. Неведнъж в практиката сме били свидетели на покачване на лихвите, както за нови, така и за стари клиенти. За целта трябва още веднъж да прегледате договора си, както и общите условия по него, за да сте сигурна, че няма клауза, която да позволява на банката да променя по този начин лихвата Ви. Тъй като това предполага анализ на структурата на договора и клаузите описващи правата и задълженията на страните Ви съветваме да се обърнете към адвокат. За жалост, без да разполагаме с договора, а и дори и тогава не бихме се ангажирали с коментар дали банката има основание или не. Единствено юрист би Ви дал компетентен отговор, както и варианти за защита на правата Ви, ако те са нарушени.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодарим Ви много. Точно от такъв съвет имахме нужда, тъй като не знаехме към какъв специалист трябва да се обърнем - банков експерт или юрист.
Здравейте, Прегледах много от депозитите във вашия сайт. Даже вече съм се възползвал от един от промоционалните депозити. Ще ви бъда благодарен ако отговорите на един въпрос, свързан с клауза по договора, според която: "При промяна на пазарните условия банката има право по свое усмотрение едностранно да промени размера на лихвата, начислена по настоящия договор, за което вложителят с подписването на настоящия договор дава своето изрично съгласие." То е ясно, че аз съм се съгласил с тази точка - няма как, ако искам да се възползвам, но въпросът ми е принципен - възможно ли е (законно ли е) една банка да промени едностранно част от сключен договор и допуска ли се такава "уговорка" като гореспоменатата клауза. Не е ли в противоречие с някакво принципно законно правило за изменение на договор между две страни? Ако банката има право, излиза че тя ни "зарибява" с определени условия, но в последствие става ясно, че може и да не ги изпълни. Поздрави, Владислав
След като в договорът Ви за депозит е поместена клауза, чрез която банката си запазва правото да променя едно странно договорения лихвен процент, при възникване на определени обстоятелства, това означава, че срочният депозит, който сте избрали е с променлив лихвен процент. Това условие е напълно законно, тъй като в нормативната и подзаконовата нормативна уредба не е залегнало разделението на срочните депозити по отношение на вида на тяхната лихва (фиксирана или променлива). Ограниченията за банковите институции за условията, при които те трябва да приемат влогове се съдържат в чл.57 (1) от ЗКИ. Според него „Банката може да приема пари на влог, само при обявени условия”. Тези условия трябва да съдържат:

1. Лихвените проценти и методите за изчисляване на лихвата;
2. Периодите на лихвените плащания и данни дали лихвеният процент е променлив и при какви условия;
3. Минимална сума, приемана на влог;
4. Срока за предизвестие и последиците при предсрочно теглене на влога;
5. Размера, до който влоговете са гарантирани.

Сами забелязвате, че законът позволява на банките едностранно да променят договорения лихвен процент, но са задължени да уведомят за това вложителят. Принципно се споделя тезата, че банките, като участници на специфичен пазар имат основание да предлагат оферти при различни условия, вкл. промяна на лихвата. Изхождайки от позицията, че банките работят в конкурентна среда, институциите считат, че това е допустимо и не би трябвало държавата да се намесва. Повече информация по темата може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.