теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Замяна на СОФИБОР – последни 5 банки


0 гласа3770 прочитания

MoitePari.bg представя промените на последните 5 банки от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, ние от MoitePari.bg стартираме информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Като специализиран финансов портал, който сравнява и дава актуална информация за банкови и небанкови финансови продукти, ние ще отговорим на очакванията на нашата аудитория чрез поредица от публикации, които да внесат яснота по този горещ и силно чувствителен въпрос, а именно - как банките ще формират лихвените си проценти по кредити в лева занапред.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Всяка седмица ние от MoitePari.bg ще публикуваме на части кратка, но съдържателна информация за това как определени банки ще образуват лихвата по кредити в лева, след преустановяването на индекса СОФИБОР.

Представяме Ви информация за последните 5 банки:

Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018
Нов референтен лихвен процент
Обединена Българска Банка АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
6М СОФИБОР + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент (РЛП) преизичислява съм към 1 Март и 1 Септември на база променливите от РЛП през Декември и Юни

Стойността на РЛП се променя само при условие, че действащия до момента и новия РЛП в абсолютна стойност е равна или надхвърля 0.30%
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Претеглен с обемите на съответните видове депозити сбор на лихвен процент по депозити на домакинства от статистика на БНБ за банковата система от 1 ден до 2 г. и лихвен процент по овърнайт депозити на домакинства от същата статистика. Този претеглен лихвен процент се разделя на (1-MRR). MRR са Минимални задължителни резерви, които банките подържат по сметка в БНБ съгласно Наредба 21 на БНБ). MRR e 10% (0.1).
Уникредит Булбанк
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
3М SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Осреднен депозитен индекс (ОДИ)
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Във формулата ОДИ попадат претеглени с обемите си лихвените проценти по всички видове депозити на нефинансови предприятия (фирми) и домакинства (физ. лица) за банковата система от лихвената статистика на БНБ.
Инвестбанк
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
12M SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
12М EURIBOR+ надбавка
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
12М EURIBOR
Общинска Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
ОЛП + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Методология на БНБ
Д Банк
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
6M СОФИБОР + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
6M EURIBOR + надбавка
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
6M EURIBOR

 Предстои публикуване на обобщена таблица, съдържаща информация за новия начин в лихвообразуването на всяка банка.

Вижте предните 3 банки, които замениха индекса СОФИБОР с нов: “Нови 3 банки с нов начин за изчисляване на лихвата след СОФИБОР”
Свързани ключови думи