теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Застраховка „Живот” – позната и непозната


от Десислава Николова
13 гласа15499 прочитания

  Автор:

Десислава Николова
финансов анализатор
МОИТЕ ПАРИ
 

Макар българинът да предпочита да застрахова автомобилът и недвижимото си имущество, вместо личния си живот, голяма част от хората са запознати с основните принципи на животозастраховките. Въпреки превесът на имуществените застраховки, вярваме че животозастраховането тепърва ще се развива, поради осъзнатата нужда от осигуряване на такава сигурност.

Нужна ли е застраховка „Живот”

Всеки от сам трябва да прецени. Отговорът, обаче изисква определени съображения. Да започнем с един основен въпрос: „Ще се справи ли с разходите семейството ми , ако се случи нещо с мен?”.

Този въпрос идва, за да подскаже, че застраховка „Живот” е подходяща за лица, които имат семейство и техния доход е основен източник на средства за издръжката му. Ако отговорът на този въпрос е положителен, застраховка „Живот” може да се окаже подходящо решение за осигуряване на защита за семейството при възникване на непредвидени рискови обстоятелства. Накратко тази застраховка е подходящо инвестиционно решение за лица, които имат съпруг/а, деца, възрастни родители, които са зависими от него и т.н.

Желая застраховка, но каква?

Най-често срещани са смесените застраховки „Живот”, при които застрахователната компания осигурява защита при смърт на застрахования или пък при доживяване срока на застраховката.

В първия случай наследниците на застрахования получават договорената застрахователна сума в полицата, а във втория случай - застрахователната сума плюс натрупана допълнителна доходност. Доходността на застраховките „Живот” е средно около 5% годишно и варира при отделните компании, предлагащи този продукт. Изплащането на суми при доживяване срока на застраховката няма отношение към това дали застрахованото лице е навършило пенсионна възраст или не. Обикновено максималния срок по тези застраховки е 25-30 години.Това означава, че ако лицето избере застраховка със срок от 25 години, след изминаване на този срок то ще има правото да получи обезщетения. Компаниите предоставят възможност лицето да избира начина, по който да бъде получена сумата – еднократно или под формата на рента за определен срок.

Застраховка „Живот” или срочен депозит

Често доходността по този вид застраховки се сравнява с тази от депозит. Сравнение, обаче едва ли е редно да се прави, тъй като двете схеми са напълно различни. При срочните депозити, влагайки определена сума банката се задължава да изплати годишна лихва в определен размер посочен от нея. При застраховка „Живот” лицето договаря определена застрахователна сума, от която се определя размера на дължимата вноска. Ако възникне покрит по полицата риск, компанията ще заплати определено обезщетение, независимо колко вноски е внесъл застрахования. Срочният депозит няма такива функции, целящи възмездяване на лицето или неговите близки.

Много от Вас ще си кажат, че в момента промоциите по срочни депозити са по-изгодни от животозастраховките. Имайте предвид, обаче, че това са само промоции и лихвите няма завинаги да са такива. Предимство на застраховките „Живот” е, че платените премии намаляват размера на облагаемия доход. Според законодателството ни те са данъчно признати разходи.

Цена на застраховката

Ако след дилемата депозит – застраховка, все пак крайното решение е застраховка, то следващия въпрос е: „Колко мога да си позволя да плащам?”. Месечните, годишните или еднократните плащания по застраховката трябва да са съобразени с доходите, които получавате и фиксираните разходи за издръжка на семейството. Както и при останалите застраховки, и тук дължимата премия зависи от застрахователната сума, записана в полицата. Колкото по-висока е сумата, толкова по-висока ще е дължимата премия. Разбира се при необходимост договореният първоначален размер на премията може да бъде променян и дори намаляван след сключване на застраховката. Също така законодателството ни позволява застраховката да бъде прекратена предсрочно и да се изплати нейната откупна стойност. Правото на откуп се придобива две години след сключване на застраховката, при положение, че премиите са плащани редовно. Това обстоятелство предоставя възможност на застрахования да се откаже от застраховката, срещу което получава определена сума.

И понеже вече заговорихме за цена на застраховката, един пример ще даде повече яснота по въпроса. При произволно избрана действаща оферта на смесена застраховка „Живот” за мъж на възраст 33 години, който избира срокът на застраховката му да е 15 години и договорената застрахователна сума е в размер на 8600 EUR, месечената дължима вноска ще е 50.36 EUR. Това означава, че разходите за премии до края на срока на застраховката ще са в общ размер на 9064.80 EUR. При доживяване срока на застраховката застрахователната компания ще изплати на лицето 8330.48 EUR + допълнителната натрупана доходност за годините. Компаниите не предоставят точни цифри за нейния размер, но според запознати тя варира около 5% при различните компании. Нито една застрахователна компания не би посочила точна цифра за бъдещата доходност, тъй като тя се определя от доходността на инвестицонния портфейл на компанията за изминалата година. Тази доходност подлежи на регулации от страна на КФН и се начислява върху спестовната част веднъж годишно. Като ориентир за клиента обикновено се обявява доходността за изминал период. Ако настъпи фатален край на застрахованото лице, на наследниците му ще бъдат изплатени 8600 EUR + допълнително натрупаната лихва към моментът на настъпването на събитието. Тук специфичното е, че тази сума ще бъде изплатена, независимо от броят на заплатените премии.

Какво покритие да избера?

Повечето застраховки предлагат основно покритие на застраховката, като могат да бъдат прибавяни допълнителни пакети от рискове, с което се увеличава обхвата на застрахователната защита. Като допълнителен пакет напр. се предлага изплащане на обезщетения при възникване на временна и/или трайна загуба на работоспособност, дневни пари за  болничен престой, разходи за медикаменти и консумативи, хирургическо лечение и др. При тези допълнителни рискове обикновено се договаря отделна застрахователна сума по полицата, но тя не може да надвишава тази по основното покритие. Така например, ако възникне трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука да речем, застрахователната компания ще изплати процент от застрахователната сума, равен на процента на загуба на работоспособност, определен от ТЕЛК или НЕЛК.

Има ли значение валутата на застраховката?

Застрахователните компании предлагат застраховки в три основни валути – BGN, EUR или USD. Често пъти с цел избягване на ефекта от обезценка на застрахователната сума (която има отношение към размера на обезщетенията) се предлага опция нар. „индексация”. Избирайки я застрахования се предпазва от обезценка, като застрахователната сума нараства с определен процент годишно. От такава гледна точка валутата придобива минимално значение при избор на продукт.

Кога имам право да получа обезщетения по застраховката?

Практиката ни показва, че масово се сключват застраховки, без да са известни случаите, при настъпване, на които лицето или наследниците са в правото си да поискат изплащане на суми от компанията. Това обстоятелство изисква детайлно опознаване на прилаганите Общи условия на компанията, която сте избрали.
С цел да улесним в максимална степен хората, желаещи да сключат животозастраховка се постарахме да изложим накратко случаите, при настъпване на които застрахователните компании следва да изплатят обезщетения. С тези и с останалите условия на застраховки, имате възможност да се запознаете в секцията застраховки „Живот” на сайта на МОИТЕ ПАРИ. Запознаването с тези условия не изключва нуждата от провеждане на консулатация със специалист.

Въпреки стремежа ни да изложим по-важните моменти, които трябва да бъдат взети предвид преди сключване на застраховка „Живот”, естеството на тези застраховки изисква провеждане на консултация със застрахователен консултант, която е напълно безплатна за клиента. Освен помощ при сключване на застраховката, той ще окаже посредничество и при възникване на непредвидено рисково обстоятелство.
Свързани теми

Коментари и отговори

Може ли по-подробно да обясните, защо при застраховка живот със спестовен характер се получава следното (базирайки се на вашия пример) застрахователна сума -8600 общо внесени пари по депозита - 9064,8, а при доживяване се изплаща - 8330.48 EUR + допълнителната натрупана доходност за годините От къде идва разликата между застрахователна сума и изплатената главница при доживяване Друг въпрос е как се изчисляват откупните стойности
Сумата, която ще бъде изплатена на лицето в конкретния случай при доживяване срока на застраховката е в размер на 8330.48 EUR + допълнителната натрупана доходност за годините. Именно в допълнителната доходност + посочената сума се състой крайната сума, която ще получите като обезщетение. Тази доходност, която ще получите след изтичането на периода, може да се изчисли само приблизително, тъй като допълнителната лихва се определя в началото на всяка година и не е известен предварително. Компаниите не предоставят точни цифри за нейния размер, но според запознати тя варира около 5% при различните компании. Нито една застрахователна компания не би посочила точна цифра за бъдещата доходност, тъй като тя се определя от доходността на инвестиционния портфейл на компанията за изминалата година. Тази доходност подлежи на регулации от страна на КФН и се начислява върху спестовната част веднъж годишно. Като ориентир за клиента обикновено се обявява доходността за изминал период. Запазвайки същите параметри на застраховката и ако приемем, че годишната доходност е в размер на 5% годишно това означава, че всяка година ще получавате допълнителна доходност в размер на 416.52 EUR. За срок от 15 година размерът на тази допълнително натрупана доходност по застраховката ще е 6247.80 EUR. Събирайки фиксираната сума по застраховката ще получава, че застрахованото лице ще получи от компанията обща сума в размер на 14 578.28 EUR. Разбира се нито една застрахователна компания не би реализирала такива изчисления, тъй като размерът на допълнителната доходност може да бъде както по-висока, така и по-ниска. Именно поради тази причина не сметнахме за необходимо да го включим в статията.

Друга важна особеност при тези застраховки е, че ако възникне застрахователно събитие преди да изтече срока на застраховката компанията ще изплати застрахователната сума по полицата, независимо от броя на вноските, които лицето е извършило. По този начин излиза, че ако застрахованият е направил 2 вноски по застраховката при възникване на фатален край наследниците ще получат договорената застрахователна сума. Ако желаете да се запознаете със случаите, при настъпване, на които застрахователните компании изплащат обезщетения по отделните видове застраховки, както и размерът на тези обезщетения, Ви съветваме да посетите секцията ни със ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ.

Правото на откуп по сключена застраховка „Живот” се регламентира от Кодекс за застраховане. Според чл.240 (1) от него „При застраховка "живот" по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователно покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок.”. Начинът, по който се изчислява тази откупна стойност се регламентира в Общите условия към полицата. Обикновено размерът на откупната стойност е процент от резерва на застраховката към момента на откупуването. Този процент е определен размер към момента, в който застраховката придобива право на откуп и нараства линейно до 100 в края на последната година от срока на полицата.

Надяваме се, че сме съумели да отговорим на въпросите Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ  
Това е бъдещето