Финансиране по Европейски Оперативни програми - Възможности за финансиране на проекти за селски туризъм


2 гласа7230 прочитания

Във връзка с възможностите за финансиране на дейности свързани със селски туризъм, можем да ви насочим към Програмата за Развитие на Селските Региони (ПРСР) (официален уебсайт: http://prsr.government.bg/index.php/bg/).

Една от четирите оси на програмата – трета ос е насочена към развитие на устойчив туризъм. Проекти в сферата на туризма могат да се разработват по мерки 311, 312 и 313 в рамките на тази трета ос.

Ето и повече информация за самите мерки:

Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”:

Цели на мярката:
• насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, чрез земеделския сектор
• насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони
• насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Бенефициенти:
земеделски производители в общини от селските райони

Териториален обхват:
Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.

Области за подпомагане /индикативен списък/
• селски туризъм;
• местно занаятчийство;
• преработка и обработка, пласмент и продажба на продукти и услуги, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е в Анекс І;
• инфраструктура и оборудване за предоставяне на социални услуги за селското население;
• работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;
• производство на енергия от възобновяеми източници.

Интензитет на помощта - до 70%
Минимална стойност на проект - 5 000 евро
Максималнастойност - 400 000 евро

Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Цели на мярката:
• насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Бенефициенти:
Микропредприятия (новорегистрирани/ съществуващи), (по-малко от 10 работници и по-малко от 2 млн. евро годишен оборот), работещи в неземеделски сектори в селските общини.

Териториален обхват:
231 общини от селските райони.

Области на подпомагане:
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейностите в неземеделски сектори като:
• преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н.
• производство на възобновяема енергия
• услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Интензитет на помощта - до 70%
Минимална стойност на проект - 5 000 евро
Максималнастойност - 400 000 евро

Мярка 313 ““Насърчаване на туристически дейности”

Цели на мярката:
• насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
• разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони;

Бенефициенти:
Общини, юридически лица с нестопанска цел. Няма да се отпуска помощ на бенефициенти, допустими по мерки 311 и 312.

Териториален обхват:
Мярката ще се прилага на територията на селските общини с население под 10 000 души, общо 103 общини

Области на подпомагане:

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
в) съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
б) изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

Интензитет на помощта:
• до 100% за общини;
• до 70% за юридически лица с нестопанска цел;
• стойност на проектите 10 000 евро - 200 000 евро, като стойността на субсидията не може да надвишава 200 000 евро за три последователни данъчни години за бенефициенти - юридически лица с нестопанска цел.

На официалния сайт на програмата може да откриете допълнителна информация относно възможностите за финансиране, актуални покани за кандидатстване, необходими документи и срокове.