Починал длъжник


2 гласа12511 прочитания

Когато длъжникът по кредитно задължение почине, преди да се е разплатил, съществуват няколко варианта.

При кредит без поръчители и липса на застраховка „Живот”

В този случай задължението се изплаща от наследниците на длъжника, стига те да приемат наследството.

Според Закона за наследството:
Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.
(2) Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.

Т.е. наследникът може да прецени дали ползите от приемането на наследството надхвърлят пасивите по него. В случай, че задълженията надхвърлят размера на активите, то най-добре е наследството да не бъде прието. В този случай активите остават за кредиторите, които се удовлетворяват до размера на активите, но нямат право на претенции срещу отказалите се наследници.

Наследниците могат също така да приемат само част от активите по наследството (по опис). Така те могат да приемат само частта, която надвишава задълженията на починалия длъжник. Ако се окаже обаче, че частта, от която са се отказали с цел да се удовлетворят кредиторите, е недостатъчна, то тогава наследника отговаря неограничено до пълния размер на задълженията.

За да се откажете от наследство е необходимо писмено да заявите това си желание.

При кредити без поръчител, но със застраховка „Живот”

Смисълът на застраховка „Живот” в контекста на кредитирането е погасяването на задължението от застрахователя при настъпването на застрахователното събитие (смъртта на кредитополучателя). Действителността в България е по-различна обаче. Невинаги застрахователите признават застраховките си с предтекста, че смъртта е настъпила в следствие на заболяване, което не се покрива от застраховката. При подобна ситуация може да се приеме, че реално застраховка липсва.

При кредити с поръчител


При тази ситуация банката първо търси наследниците. Ако те откажат наследството и следователно да изплатят дълга, то банката поема активите по наследството. Ако активите не са достатъчни да покрият задължението, тя може да се обърне към който и да е измежду поръчителите (солидарните длъжници).

При проблеми от подобен характер Ви съветваме да се обърнете към адвокат.