Поръчителство


6 гласа7260 прочитания

Законово поръчителството е уредено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) чл. 138 до чл. 148. По същността си то представлява вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, то задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита. Това определя и принципно по-ниските лихви по потребителски кредити с поръчител спрямо тези без.

Когато задължението не се изпълнява в определените срокове и банката заведе дело за предсрочна изискуемост, съдия-изпълнителя може да насочи изпълнението произволно към който и да е измежду поръчителя или длъжника. Това изпълнение може да е за цялата сума по задължението. Поръчителството предполага солидарна отговорност. След погасяване на задължението от страна на поръчителя той има право на регресен иск срещу основния длъжник или към другите поръчители по кредита. Този иск може да покрие всички разходи направени от поръчителя по покриване на задължението, както и съдебни разноски.

След подписване на договор за поръчителство, поръчителя няма право да се откаже, освен ако на негово място не се включи друго лице с аналогична платежоспособност. Смяната на поръчителя се извършва в писмена форма след съгласие от страна на банката.

Законът не предвижда задължение на кредитора да информира поръчителя при забава в плащанията на месечните вноски или пък при прехвърляне на задължението към друга кредитна институция.

Ако едно лице е поръчител по даден кредит, това не означава, че самият той не може да кандидатства за кредит пред банките. Съветваме всички, които смятат да станат поръчители, да правят това само за хора, на които наистина имат доверие.

През последната година много хора поръчителствали бяха принудени да покрият задълженията на свои приятели заминали в чужбина или прехвърлили цялото си имущество на трети лица.