Нека за начало да разграничим превалутирането и рефинансирането. Превалутиране означава, че валутата, в която се обслужва в момента кредита може да бъде променена. Това, обаче, не означава автоматично, че заедно с това ще получите лихвата за тази валута. На практика заемът ще се изплаща в друга валута, а не като отпуснат в нея. Освен това ще трябва да платите и такса за превалутирането – 1-2% от остатъка по главницата.

Рефинансиране на заема – накратко казано това е погасяване на един заем с друг. Често това се прави с цел окрупняване на задължения, събиране на няколко кредита в един или с цел преминаване към по-добри условия.  Чрез рефинансиране реално може да се промени лихвата, респ. месечните вноски по кредита. Всяко рефинансиране е свързано с предсрочно погасяване на текущия кредит и за това може да се дължи такса. При потребителските кредити такава не се начислява, но при жилищните – да. Тя варира в различни граници и има значение дали кредитът се рефинансира от същата банка или със средства от друга. Възможно е, когато рефинансирането е със средства от същата банка да не бъде начислена такса за предсрочно погасяване. В противен случай тя може да варира в зависимост от момента на предсрочното погасяване от 2 до 5%.

Както се вижда при рефинансиране има разходи по предсрочното погасяване, но има и такива по отпускането на новия кредит. Сумарно всички те могат да обезсмислят рефинансирането. За да кажем дали едно рефинансиране е изгодно или не трябва да се направят някои изчисления, за които са нужни повече подробности.

Проверка дали рефинансирането ще е изгодно можете да направите тук.