Забрана за напускане на страната


4 гласа8397 прочитания

Забраната за напускане на страната е уредена в Закона за българските документи за самоличност:

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на:
(...)
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.) лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и юридически лица и към чуждестранни такива, установени по съдебен ред, освен ако личното им имущество покрива задължението или ако представят надлежно обезпечение;
(...)


Размерът на задълженията трябва да надхвърля 5000 лева, за да се приеме, че то е в голям размер.

Принципно тази забрана беше атакувана във Върховния административен съд, който постанови, че налагането й е незаконно и противоречи на европейското право. Според него на граждани от Европейската икономическа общност не бива да бъдат налагани подобни възбрани.

Решението на ВАС не отмени налагането им, но дава основание на всеки гражданин със забрана за напускане на територията на страната да иска отмяната й.

Ако искате да проверите дали Ви е наложена подобна забрана можете да се обърнете към Районното полицейско управление (РПУ) по местожителство.