теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

„Микрофонд” АД отпусна 1 000 000 EUR на 242 микро и малки фирми по микрофинасовия инструмент „ПРОГРЕС” на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд


3 гласа6560 прочитания

Микрофонд” АД е първата в Европейския съюз микрофинансова институция, която подписа договор за заем с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) на стойност 3 000 000 евро. Заемът е част от Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес", създаден от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, с фонд от 200 милиона евро.

Осигуряването на дългосрочен заем от ЕИФ, позволи наМикрофонд” АД значително да  разшири  дейността си и да финансира повече  микропредприемачи, много от които често са изправени пред трудности при достъпа до заеми от традиционните банкови източници. Целият ресурс от 3 000 000 евро ще се усвои до края на 2012 г., като бъдат финансира около 1 000 микро и малки фирми, стартиращи или съществуващи бизнеси, земеделски производители и лица, практикуващи свободни професии.
 
За Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес"

Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" /ЕММП/ е Европейска микрофинансова инициатива, създадена от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с фонд от 200 милиона евро. ЕММП има за цел да увеличи достъпа до финансиране за микро-предприемачите, включително на самостоятелно заетите лица. Той има специален фокус върху групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар, без да се ограничава само с тези групи. Примерите за това включват  жените-предприемачи, млади предприемачи, предприемачи, принадлежащи към малцинствена група, предприемачи с увреждания, еднолични търговци и т.н. Заеми в размер до 25,000 евро, се предоставят чрез легитимни микрофинансови посредници, участващи в механизма. ЕИФ не предоставя пряко финансиране на микро-предприемачи или физически лица.

За ЕИФ

ЕИФ е основан през 1994 г. в подкрепа на европейските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва инвестиционни капиталови и гаранционни инструменти, които са насочени специално към този пазарен сегмент.

Общите нетни ангажименти на ЕИФ към частни фондове за дялово инвестиране са в размер на над 4.6 милиарда евро до септември 2010 г. С инвестиции в над 300 фонда, ЕИФ е европейски лидер, поради мащаба и обхвата на своите инвестиции, особено във високите технологии и новоразвиващите се пазарни сегменти. Ангажиментът на ЕИФ в гаранции възлиза на над 13.6 милиарда евро в над 160 дейности, което го прави основен европейски издадател на гаранции за МСП и микропредприятия.

ЕИФ участва в микрофинансовия сектор от 2000 г. насам, като предоставя средства (дялов капитал и заеми), гаранции и техническа помощ на широк кръг от финансови посредници, от малки небанкови финансови институции до утвърдени банки, в подкрепа на устойчивото им развитие и разширяване на тяхната микро-кредитна дейност.

С дейността си ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научните изследвания и развойната дейност, предприемачество, растежа и заетостта.

За „Микрофонд” АД

Микрофонд” АД е регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл.3, ал. 2 от Закона за кредитните институции на Българска народна банка. Дружеството е член на Центъра за микрофинансиране - Полша и на Европейската мрежа за микрофинансиране.

Мисията на дружеството е да осигури заеми за микро-предприемачи, да финасира нуждите на семействата с нисък доход (подобрения в дома, образование, здравеопазване и т.н.) и да поддържа добри финансови резултати, с цел обслужване на клиенти в дългосрочен план.

Микрофонд” АД предлага кредити с фиксирана лихва за стартиращ бизнес, земеделски кредити, микро-кредити, студентски бизнес кредити и кредити за енергийната ефективност чрез мрежа от 12 клона в цяла България. Клиентите на дружеството са стартиращи, микро и малки предприятия и земеделски производители в селските райони и малките градове.