Положителен принос имат парите в обращение (с месечно нарастване от 0,8%), депозитът на правителството (1,7%) и сметките на други депозанти (0,3%)

Международните валутни резерви на България възлизат на 24,2 млрд. евро в края на ноември, отчитайки минимално нарастване от 0,1% спрямо предходния месец. Това посочват от Министерство на финансите (МФ) в месечния си бюлетин за развитието на българскта икономика.

Според данните положителен принос имат парите в обращение (с месечно нарастване от 0,8%), депозитът на правителството (1,7%) и сметките на други депозанти (0,3%). Банковите резерви продължаат да намаляват, но с по-нисък темп, като свиването е с 2%, при спад от 5,2% през октомври. Растежът на валутните резерви на БНБ, спрямо същия период на предходната година, се ускорява до 8,8%. Основен принос имат банковите резерви с нарастване от 20% на годишна база, следвани от парите в обращение (растеж от 11,3%), посочват от МФ.

При сметките на други депозанти отново бе отчетен най-висок годишен растеж (34,7%), но делът им в резервите остава нисък. 

Кредитът за частния сектор се ускорява през октомври и нараства със 7,8% спрямо същия месец на предходната година, при 7,4% месец по-рано. За това принос има както динамиката на корпоративните кредити, така и тази на кредита за домакинства. Годишният растеж на корпоративните кредити е 4,8%, при 4% месец по-рано, докато този на домакинствата – 10%, при 9,7% в края на септември. Редовните кредити на фирмите продължават да се увеличават, докато лошите и преструктурирани кредити запазиха низходяща динамика, отчитат още от МФ. Потребителските кредити отново нарастват и в края на октомври достигат около 9 млрд. лв. или с 15,9% повече спрямо година по-рано, показват данните.

Темпът на годишно увеличение при жилищните кредити се ускорява до 10,2%, докато спадът на годишна база при компонента „други кредити“ се задълбочава до 20,7%, при 16,9% месец по-рано.

Претегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия се повиава с 3 б.т. през октомври. Повишението, според мФ, се дължи на кредитите, деноминирани в национална валута. Общият обем нови кредити за нефинансови предприятия е с 11,3% повече в съпоставка с края на септември, но с 20,6% по-малко спрямо година по-рано. Средната цена по новите потребителски и жилищни кредити се понижава съответно с 19 и 11 б.т. спрямо края на предходния месец. Претегленият лихвен процент по нови срочни депозити през октомври се повишава с 13 б.т., като покачване имаше във всички валутни сегменти (лева, евро и щ. долари). По вид държател претеглената цена по новите срочни депозити на домакинства и нефинансови предприятия се повишава, съответно с 1 и 43 б.т. спрямо края на септември. Общият обем нови срочни депозити през месеца е 1,1 млрд.лв. или с 10,9% по-малко в сравнение със същия момент на предходната година. 

Източник: www.investor.bg