теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

74% от валутните резерви на БНБ са инвестирани в активи с кредитен рейтинг ААА


0 гласа692 прочитания

Към юни 2017 г. 74% от валутните резерви на Българската народна банка (БНБ) са инвестирани в активи с най-високо кредитно качество и дългосрочен кредитен рейтинг ААА. Това е резултатът от управлението на брутните международни валутни резерви на централната банка за първите шест месеца на 2017 г.

Преобладаваща част от активите са инвестирани в ДЦК и в държавногарантиран дълг на държавите от така нареченото „ядро“ на еврозоната, както и в краткосрочни депозити при първокласни чуждестранни банки, пише в отчета на БНБ за първата половина на тази година.

Независимата финансова институция, ръководена от Димитър Радев, твърди, че провежда консервативна политика, която осигурява висока степен на сигурност и ликвидност на резервите, като целта е да се поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица.

От централната банка напомнят, че от началото на 2017 г. влязоха в сила някои нови ограничения по отношение на максимално допустимата концентрация на банкова експозиция към една банка, беше променен и лимитът за максимална експозиция към определен вид финансови инструменти.

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на юни 2017 г. беше 23,970 млрд. евро, което спрямо края на 2016 г. представлява повишение общо в размер на 71,62 млн. евро, пресмятат в БНБ.

Нетният доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период е отрицателен и е в размер на -57,61 млн. евро, което представлява -0,25% обща доходност за първото полугодие на 2017 г.

По компоненти нетният доход включва доход от инвестиции на брутните международни валутни резерви в оригинална валута (-54,86 млн. евро), дължащ се на повишение на доходността (понижение на цените) на ценните книжа, в които БНБ инвестира, доход от валутен дисбаланс (-11,73 млн. евро), който се дължи почти изцяло на промяна в цената на монетарното злато в евро, и нетен финансов резултат по пасивите, който е положителен (8,98 млн. евро) в резултат от въведената от началото на януари 2016 г. нова политика по начисляване на лихви по свръхрезервите на банките в БНБ и отрицателните пазарни лихвени проценти, начислени по салдата на сметките на другите клиенти.

Източник: www.investor.bg
Свързани теми