теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Адванс Терафонд АДСИЦ подписа договор за банков заем за 15 милиона евро


1 гласа2982 прочитания

На 31.03.2008г. Адванс Терафонд АДСИЦ сключи договор за банков кредит с National Bank of Greece, London Branch (NBG London). Договорът включва следните по-важни клаузи:

1. NBG London предоставя инвестиционен кредит за 15 (петнадесет) милиона EUR за рефинансиране на кредитни задължения на Адванс Терафонд АДСИЦ към ИНГ Банк Н.В. - клон София в размер на  8 (осем) милиона BGN, и за финансиране покупката от страна на Адванс Терафонд АДСИЦ на поземлени имоти.

2. Срок – до 31.03.2009 като главницата се изплаща еднократно

3. Дългът се олихвява с лихвен процент в размер, равен на едномесечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 2.50 (две цяло и пет десети) пункта годишно.

4. Обезпечение:

 А. Особен залог на цялото търговско предприятие на Адванс Терафонд АДСИЦ
 Б. Особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Адванс Терафонд АДСИЦ