Агенти ще може да ни предлагат инвестиции в акции на фондовата борса. Инвестиционните посредници ще могат да сключват договори с обвързани агенти, които срещу възнаграждение ще може да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник и на негова пълна и безусловна отговорност. Това предвижда нов закон за пазарите на финансови инструменти, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Обвързаният агент ще може да бъде гражданин или търговско дружество. Целта на подготвения закон е да изпълним изискванията на новите директиви на ЕС.

Предвид сложността и постоянните нововъведения при създаването на инвестиционни продукти се въвежда и задължение служителите на инвестиционните посредници, които предоставят съвети или предлагат инвестиционни продукти на обикновени клиенти, които не са професионални инвеститори, да имат необходимите знания и компетентност. Въвеждат се и по-строги изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите. Въвеждат се и детайлни изисквания за опит и професионална квалификация на шефовете на инвестиционните посредници.

Източник: www.standartnews.com