теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Aктивите на инвестиционните фондове растат с над една пета за година


0 гласа446 прочитания

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 20,5% (621,7 млн. лева) и в края на март достигат 2,659 млрд, лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Спрямо края на декември 2017 г. вложенията растат с 2,4% (86,9 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на първото тримесечие е 3,5%, при 3,1% от БВП преди година и 3,6% към края на четвърто тримесечие на миналата година, изчисляват в централната банка.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.

Размер и структура на активите

В края на първото тримесечие активите на местните инвестиционни фондове са над 1,346 млрд. лева,

като за една година се увеличават с 20,9% (233,1 млн. лева). В сравнение с декември 2017 г. те се увеличават с 2,1% (27,1 млн. лева).

Към края на първо тримесечие на тази година. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 25,7% (111,3 млн. лева) до 544 млн. лева, докато преди година бяха 432,7 млн. лева.

Активите на балансираните фондове за една година се увеличават с 27,9% (61 млн. лева) до 279,5 млн. лева.

В сравнение с края на миналата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 2,3%(12,3 млн. лева), а на балансираните фондове – с 5%(13.3 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 13,2% (60,6 млн. лева) до 520,9 млн. лева в края на първото тримесечие на годината. В сравнение с декември 2017 г. техните активи нарастват с 0,3% (1,5 млн. лева).

Към края на март 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял – 40,4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове. Следват ги фондовете, които влагат в облигации, като те притежават 38,7% от общата сума на активите.

Активи на местните инвестиционни фондове

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2018 г., на годишна база, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 36,9% (147,7 млн. лева) до 548 млн. лева, депозитите нарастват с 3,5% (10 млн. лева) до 299,7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, растат със 17,6% с (48,4 млн. лева) до 322,9 млн. лева.

В сравнение с края на миналата година инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 2,6% (14,1 млн. лв. ), депозитите намаляват с 0,1% (0,3 млн. лева), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 1,9% (5,9 млн. лева ).

Към 31 март най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40,7%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 24% и депозитите – 22,3%, при съответно 36%, 24,7% и 26% към края на март 2017 г.

Към декември 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имаха отново акции и други форми на собственост – 40,5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 24% и депозитите – 22.7%.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 124 броя и към 31 март достигат 1069 броя. Но докато при чуждестранните ръстът е със 108 до 939 броя, местните фондове са достигнали 130 броя – едва с 16 повече за година, показват предварителните данни на БНБ.

Към края на първо тримесечие на тази година основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64,1% и в евро – 27,5%, при съответно 63,9% и 28,2% към март 2017 г.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към 31 март инвестициите в България се увеличават на годишна база с 29,8% (161,4 млн. лева ) до 703,4 млн. лева при 542 млн. лева към края на март 2017 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 44,2 млн. лева (23,8%) до 230,2 млн. лева при 186 млн. лева към края на март 2017 г.

В сравнение с декември 2017 г. инвестициите в България се повишават с 3% (20.8 млн. лева), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 15,2% (1,3 млн. лева).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 68,2% спрямо 67,4% към 31 март 2017 г. и 68% към декември 2017 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към март 2018 г. е 22,3%, докато преди година бяха 23,1% и 21,8% към декември 2017 г.

Размер и структура на пасивите

В централната банка отчитат, че към края на март привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове възлизат на 2,313 млрд. лева. В сравнение с година по-рано те нарастват с 20,2% (388,5 млн. лева).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2018 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове растат с 16,4%(237 млн. лева) до 1,684 млрд. лева.

Пасивите към сектор Домакинства и фирми, които ги обслужват, се увеличават с 35,1% (112,2 млн. лева) до 431,8 млн. лева.

Спрямо декември 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове растат с 2,1% (34,5 млн. лева), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации,които ги обслужват, се увеличават с 7,3% (29,4 млн. лева).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март са застрахователните компании и пенсионните фондове (72,8%), като делът на домакинствата е 18,7%. За сравнение преди година относителните дялове на двата сектора бяха съответно 75,2% и 16,6%.

Източник: www.investor.bg


Свързани ключови думи