Инвестициите на компаниите в акции и дялове от инвестиционни фондове се увеличават с 40% през 2016 г.

Българските застрахователни компании управляват активи на обща стойност от 6.6 млрд. лв. към края на миналата година, което е с 8% повече в сравнение с края на предходната година. Това е най-голямата сума, която дружествата от сектора са управлявали, откакто Българската народна банка поддържа подобна статистика.

В общия обем до края на 2012 г. влизат и 83 млн. лв. активи на здравноосигурителни дружества, които постепенно трябваше да се пререгистрират като застрахователи, и към края на миналата година в това перо вече не се водят активи. Собственият капитал на компаниите от сектора се увеличава на 2.04 млрд. лв., което е точно със 100 млн. лв. повече в сравнение с края на предходната година.

В последните 4 години делът на животозастрахователните дружества в общия пазар постепенно нараства - от 22% към края на 2012 г. до 28% в края на миналата година. Влияние за това оказват и здравните застраховки на бившите здравноосигурителни дружества, които са сред пазарите, които отбелязват най-стабилен ръст. Броят на животозастрахователните компании намалява с една и към края на миналата година те са 17, докато дружествата от общото застраховане запазват броя си от 2015 г. - 38 компании.

География на активите 

Малко над половината от активите на компаниите от сектора са български, което е известно намаление в сравнение с предходните години, когато нивото на местните активи е около 55%. Промяната е най-вече за сметка на активи, локализирани в рамките на еврозоната, които увеличават своя дял от 14% на 16% и за първи път възлизат на обща стойност над 1 млрд. лв. към края на годината.

Що се отнася до активите по инструменти, най-голям дял почти без изменение представляват облигациите, в които са вложени над половината от застрахователите. Най-много нараства обемът на акциите и дяловете, които застрахователните компании са поверили за управляване от договорни фондове. Тяхната сума се увеличава през 2016 г. с над 40% до близо 800 млн. лв. Значително нарастване има и по предоставените от застрахователите кредити, като обемът им набъбва до 221 млн. лв., което е над 35% ръст на годишна база. За сметка на това почти всички активи под формата на финансови деривати са разпродадени – техният общ обем се свива от 4.2 млн. лв. през 2015 г. до по-малко от 200 хил. лв. Въпреки раздвижването на имотния сектор застрахователите не са увеличили значително инвестициите си в тази посока. Сумата им е в размер на 191 млн. лв., което е само 2% повече от 2015 г.

Задълженията на застрахователите по непогасени операции намаляват с 2% на 319 млн. лв. Близо половината от тях (158 млн. лв.) са за нерезиденти в рамките на Европейския съюз. Силно нарастват и задълженията, които са деноминирани в американски долари – докато в края на 2015 г. те са били на стойност малко под 50 хил. лв., в края на декември 2016 г. сумата нараства на 2.4 млн. лв. Резервите на дружествата се увеличават с 11% до 3.9 млрд. лв.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за застраховки