Активите в ценни книжа, различни от акции, бележат ръст от близо 11,5%, а депозитите намаляват с 13,2%

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 6.127 млрд. лв. към края на декември 2015 година. Техният размер се увеличава с 446.8 млн. лв. (7.9%) в сравнение с края на декември 2014 г. (5.680 млрд. лв.) и нараства с 237.1 млн. лв. (4%) спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. (5.890 млрд. лева), съобщи днес БНБ.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 195.2 млн. лв. (13.3%) – от 1.464 млрд. лв. към края на декември 2014 г. до 1.659 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 година. Спрямо края на септември 2015 г. (1.595 млрд. лв.) те се увеличават с 63.3 млн. лв. (4%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2015 г. е 27.1% при 25.8% към края на четвъртото тримесечие на 2014 г. и 27.1% към края на септември 2015 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 251.6 млн. лв. (6%) – от 4.217 млрд. лв. към края на декември 2014 г. до 4.468 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 година. Те нарастват със 173.8 млн. лв. (4%) спрямо края на септември 2015 г. (4.294 млрд. лева). Към края на декември 2015 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.9% при 74.2% в края на четвъртото тримесечие на 2014 г. и 72.9% към края на септември 2015 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2015 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 320.3 млн. лв. (11.4%) до 3.132 млрд. лева. Спрямо края на декември 2014 г. депозитите намаляват с 99 млн. лв. (13.2%) до 648 млн. лв., акциите и другите форми на собственост се увеличават с 101.8 млн. лв. (16.7%) до 709.3 млн. лв, а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 14.1 млн. лв. (2.1%) до 683 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 51.1% при 49.5% към края на същото тримесечие на 2014 г., на депозитите – 10.6% при 13.2% към края на декември 2014 г., на акциите и другите форми на собственост – 11.6% при 10.7% към края на декември 2014 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11.1% при 11.8% към края на четвъртото тримесечие на 2014 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 41.5% от общия размер на активите към края на декември 2015 г. при 44.7% къмкрая на четвъртото тримесечие на 2014 година. Активите в евро са 30.2% при 25.9% към края на декември 2014 година. Към края на декември 2015 г. активите в щатски долари са 3.9% при 4.3% към края на четвъртото тримесечие на 2014 г., а в други валути – 24.4% при 25.2% към края на декември 2014 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, на годишна база към края на декември 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 289.3 млн. лв. (9.7%) до 3.267 млрд. лв. при 2.978 млрд. лв. към края на декември 2014 година. Техният относителен дял е 53.3% към края на декември 2015 г. при 52.4% към края на същия месец на 2014 година. В края на четвъртото тримесечие на 2015 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 140.4 млн. лв. (5.7%) до 2.584 млрд. лв. при 2.443 млрд. лв. към края на декември 2014 г., като относителният им дял към края на декември 2015 г. е 42.2% при 43% в края на декември 2014 година.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2015 г. са 6.127 млрд. лева. Собственият капитал е 1.943 млрд. лв. към края на декември 2015 г., като се увеличава със 78.2 млн. лв. (4.2%) спрямо края на декември 2014 г. (1.864 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. е 31.7% при 32.8% към края на същото тримесечие на 2014 година. Към края на декември 2015 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 218.8 млн. лв. (6.6%) до 3.527 млрд. лeвa.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 2.427 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. при 2.339 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2014 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2015 г. е 68.8% при 70.7% в края на четвъртото тримесечие на 2014 година. Към края на декември 2015 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават със 134 млн. лв. (8%) до 1.810 млрд. лв. при 1.676 млрд. лв. към края на декември 2014 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 51.3% при 50.7% към края на декември 2014 година. На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия намаляват с 32.7 млн. лв. (6%) до 510.6 млн. лв. при 543.3 млн. лв. към края на декември 2014 г. и са 14.5% от
застрахователните технически резерви при 16.4% към края на четвъртото тримесечие на 2014 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) намаляват с 4.2 млн. лв. (5.2%) до 76.9 млн. лв. към края на декември 2015 г. при 81.2 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2014 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2.2% в края на декември 2015 г. при 2.5% към края на декември 2014 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2015 г. се увеличават със 130.9 млн. лв. (13.5%) до 1.101 млрд. лв. при 969.6 млн. лв. към края на същото тримесечие на 2014 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2015 г. е 31.2% при 29.3% в края на декември 2014 година.

Източник: www.insmarket.bg

Сравнете всички оферти за застраховки