теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Allianz в Централна и Източна Европа 2009: Стабилно представяне в трудната пазарна среда


0 гласа3273 прочитания

  • Общият премиен приход надхвърля 3,6 млрд. евро
  • Оперативната печалба в Животозастраховането се повишава с 59%
  • Общото застраховане с премиен приход на стойност 2,6 млрд. евро
  • Нетните приходи в Пенсионното осигуряване нараснаха с 28%.
Въпреки несигурната пазарна обстановка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), Allianz отчита стабилни резултати в региона за финансовата 2009 година. Базирайки се на предварителните изчисления, записаните брутни премии за региона достигнаха 3,6 млрд. евро. Отчитайки девалвацията на валутите в Централна и Източна Европа, това представлява намаление с 2 процента. Оперативната печалба за 2009 е 306 млн. евро.

Алианц България също отчита стабилни резултати. Брутният премиен приход на групата в България за 2009 г. е в размер на 132 млн. евро. (258 192 млн. лв.)

“Ние се представихме добре, имайки предвид трудната икономическа обстановка през 2009 г.  Както премиите, така и оперативната печалба отговарят на нашите очаквания, въпреки променливите валутни курсове. ЦИЕ си остава за Allianz важен развиващ се регион. Ние сме в този регион повече от 20 години и продължаваме да бъдем сигурен партньор за нашиите клиенти и в бъдеще,” каза Вернер Цеделиус, член на борда на директорите на Алианц SE, отговарящ за развиващите се пазари.

Общо застраховане: стабилно ниско комбинирано съотношение
Записаните брутни премии в Общото застраховане през 2009 г. са в размер на 2,6 млрд. евро, в сравнение с 3,0 милиарда евро за 2008 г. Оперативната печалба през 2009 г. достигна 230 млн. евро. 

Въпреки несигурната обстановка, резултатите в Общото застраховане са стабилни. Те са преди всичко обусловени от намаляването на новия бизнес в автомобилното застраховането, както и от сериозния спад в регистрациите на нови автомобили в региона на ЦИЕ през 2009. Въпреки това, комбинираното съотношение (включва квота на щетимост +квота на разходите – премиен приход) се запазва на конкурентно ниво от 92,9% през 2009, същото както през предходната година.

За 2009 г. ЗАД Алианц България отчита брутен премиен приход в размер на 72,5 млн. евро. (141 757 хил. лв.)

“Подкрепата, оказана от всички служители, както и стратегическите инициативи, осъществени през предходните години, са ни помогнали да запазим комбинираното съотношение в тези времена на икономическа рецесия. Всички компании на Allianz в региона са успели да задържат разходите ниски, подсилвайки нашето ниво на доходност,” каза Мануел Бауер - главен изпълнителен директор на Allianz за региона на Централна и Източна Европа.

Животозастраховане: ръстът в премиите и оперативната печалба продължава
Годишната оперативна печалба на Allianz в Централна и Източна Европа се увеличи с 59%, достигайки 76 млн. евро, в сравнение с 48 млн. евро през 2008. С нетни приходи от 100 млн. евро, Allianz в ЦИЕ допринесе за цялостното положително представяне на Allianz Group. Стабилните резултати на Животозастраховането са обусловени от преминаването от продукти, свързани с инвестиционни фондове към традиционни животозастрахователни продукти. С отбелязаното развитие, Allianz в ЦИЕ защити своята силна позиция в региона.
В България Алианц е пазарен лидер в сферата на Животозастраховането. Брутният премиен приход на ЗАД Алианц България Живот за 2009 г. е 25,2 млн. евро. (49 209 хил. лв.).
Мануел Бауер: ”Развитието на този сегмент е много задоволително. Клиентите на Животозастраховането търсят сигурно убежище в един нестабилен пазар. Това надеждно убежище е Allianz. Освен това, силното развитие на оперативната печалба показва, че бизнесът в основата си е стабилен като скала.”

Пенсионното осигуряване и Управлението на активи изживяват бурен разцвет
В ЦИЕ Allianz продължи да засилва водещата си позиция в пенсионното осигуряване и управлението на активи. През 2009 г. управлението на активи на трети страни нарасна с 28%, достигайки 6,5 млрд. евро, в сравнение с 5,1 млрд. евро в края на 2008. Стабилните нетни парични приходи и възстановяването на капиталовите пазари в региона бяха движещите сили на това положително развитие.

В България Алианц има стабилна позиция на пенсионно осигурителния пазар. По данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2009 г. ПОД Алианц България управлява 26% от активите на пенсионните фондове в България, в т.ч. 50% от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. През 2009 г., активите на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България (Доброволен, Професионален и Универсален Пенсионен фонд) нараснаха с 30% и към 31.12.2009 г. техният общ размер е 417,7 млн. евро (817 млн.  лева).

Новите осигурени лица във фондовете на ПОД Алианц България през 2009 г. са 44 хиляди. Осигурените в трите пенсионни фонда, управлявани от дружеството към 31.12.2009 г. са 853 649.

Перспектива за 2010 година
“В средносрочен и дългосрочен план отново очакваме растежът в Централна и Източна Европа да бъде 5%  или по-висок.  Нашата цел продължава да бъде ръст, поне равен на този, с който се развиват отделните икономики от ЦИЕ.  Имайки предвид доверието, което Allianz е спечелил и финансовата мощ, която ние непрекъснато демонстрираме, аз съм убеден, че ще продължим нашето успешно представяне в Централна и Източна Европа”,  коментира  Вернер Цеделиус.