Банка Пиреос България обнови широката гама на депозитните си продукти предлагайки на пазара промоционалния депозит Пиреос Аванс с нови по-гъвкави и атрактивни параметри. Пиреос Аванс е срочен депозит с авансово изплащане на лихвата, така че клиентите могат да разполагат с парите от лихвата си веднага. Авансовият депозит се предлага в две разновидности – Пиреос Аванс Стандарт и Пиреос Аванс Златен в зависимост от сумата на депозита. Депозитите предлагат избор от гъвкави срокове - 1 месец, 3 месеца, 6 и 12 месеца, и атрактивни лихви в зависимост от вида на депозита и избрания срок.

Лихвата за целия срок на депозита се изплаща авансово в момента на неговото откриване. Лихвата, платена авансово се превежда по спестовна или разплащателна сметка на клиента и може да бъде изтеглена по всяко време.

Пиреос Аванс може да бъде в лева, евро или долари с минимална сума 1 000 лева, 500 евро или 500 щатски долара. Клиентът може да довнася или тегли суми по депозита само на падежа.

До 30 април 2009 година промоционалните лихви по Пиреос Аванс са до  9% за тримесечен и шестмесечен депозит в лева, 7% за едномесечен и 8.25% за дванадесетмесечен депозити в лева. Промоционалните лихви за депозит в евро са до 6.75% за тримесечен и шестмесечен, 5.5% за едномесечен и 6.50% за дванадесетмесечен. Депозит Пиреос Аванс в долари може да бъде открит при лихви до 4,16% за тримесечен депозит.

Всеки клиент, открил депозит Пиреос Аванс в Банка Пиреос България може да получи специални бонуси - потребителски кредит-овърдрафт до 90% от сумата на депозита при изключително изгодни условия , както и безплатна дебитна карта Visa Electron или Maestro.