теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банка Пиреос България отчита 45.9 милиона лева нетна печалба за 2009 година


0 гласа2422 прочитания

Годишни финансови резултати на Банката

Банка Пиреос България реализира 45.9 милиона лева нетна печалба и отчита ръст във всички бизнес сегменти и укрепване позициите на Банката, независимо от икономическата ситуация в страната.

Общо активите на Банката в края на годината са 3.6 милиарда лева, затвърждавайки позицията на институцията като една от водещите търговски банки в България. Депозитната база се увеличава с 3% достигайки общо 1.3 милиарда лева, като най-голям ръст се наблюдава в депозитите на граждани, където новопривлечените депозити са 144 милиона лева. Нетния лихвен приход на Банката е 135 милиона лева.

Бързо разрастване на клоновата мрежа до 101 клона

Разширяването на клоновата мрежа продължи и през 2009 година с откриването на седем нови клона и два специализирани центъра за малки и средни предприятия. Общо клоновата мрежа на Банката вече е 101 точки на присъствие във всички стратегически градове.

Основните индикатори на банката над средните за пазара за четвърта поредна година

Основните индикатори на банката остават стабилни и доста над средните за пазара. Необслужваните кредити в края на 2009 година са почти непроменени на ниво от 2.4%, в сравнение с 1.1% за 2008 година. Възвращаемостта на капитала в края на годината е 9.4%, възвращаемостта на активите е 1.2% и съотношението разходи/приходи се понижава до  ниво от 42.9%.

„Независимо от ситуацията на глобално ниво и затрудненията на икономиките в региона, Банка Пиреос България успя да запази своята пазарна позиция и е една от най-добре представящите се банки в страната. Нетната печалба на банката и понижението на активите се дължат основно на секюритизация на активи извън страната и когато бъдат добавени към счетоводните резултати, печалбата на Банка Пиреос България се увеличава до 56.9 милиона лева.

Бих искал да благодаря на нашите индивидуални и корпоративни клиенти за доверието през годината и искам да ги уверя, че през 2010 година ще възнаградим тяхното доверие като предложим иновативни, „умни” и индивидуализирани продукти и услуги. Банка Пиреос България със сигурност ще продължи да бъде водеща банка в страната и при подобряване на икономическата ситуация”, коментира г-н Атанасиос Куцопулос, Главен Изпълнителен директор на Банка Пирeос България.

Финансови резултати на Пиреос Груп за 2009 година

„Печалбата на Групата преди провизии достига 780 милиона евро, сравнено със 774 милиона една година по-рано. Нетните приходи и оперативните разходи остават непроменени на нивата от предходната година, но провизиите се увеличават до 491 милиона (388 милиона една година по-рано) поради неблагоприятните икономически условия. Нетната печалба през 2009 година достига 235 милиона евро, намаление от 25% на годишна база. Нормализирана с еднократни данъци, нетната печалба на Групата е 202 милиона евро”, коментира г-н Михалис Салас, Председател на Борда на Директорите на Пиреос Груп.

„Основен приоритет на Групата през 2010 година ще бъде поддържането на ликвидността, капиталовата адекватност, качеството на активите и ограничаване на разходите. В същото време Групата планира увеличаване на бизнеса в страните от Югоизточна Европа, които постепенно започват да излизат от кризата, както и засилване на позициите в Гърция.”, продължава г-н Салас.

Резултати
-    Печалба преди данъци и провизии – 780 милиона евро
-    Нетна печалба за разпределение между акционерите – 202 милиона евро
-    Нетен лихвен марж – 2.6%
-    Съотношение разходи към приходи остава непроменено на ниво 54%
-    Доходност на акция – 0.54 евро.

Обеми
-    Общо активите на Групата в края на 2009 година са 54.3 милиарда евро, почти непроменени спрямо 2008 година
-    Общо депозити достигат 30.8 милиарда евро
-    Съотношението кредити към депозити се запазва на здравословните нива от 107%
-    Необслужваните кредити (забава над 90 дни) на ниво 5.1% с ниво на покритие от 51%
-    Капиталовата адекватност към края на 2009 година е 9.8%

Коментари и отговори

1. Наказателна такса за предсрочно погасяване 5%!!! Некомпетентен управител, който подвежда за възможностите и размера на таксите. 2. \"Преференциални\"те условия по кредита се изравняват със стандартните при първа възможност. 3. При заложена в договора твърда надценка над юрибор - увеличават лихвата при увеличаване на юрибора, но при намаляването му - си държат високата. 4. Условията за кредити на служители са като стандартните за клиенти. По-дървена банка в България не вярвам да има. НЕ ИМ СЕ ВРЪЗВАЙТЕ НА РЕКЛАМИТЕ И СЛАДКИТЕ ПРИКАЗКИ!!! Допълнителна информация за ипотечните кредити - за 3 години се оказа, че не съм върнал и половин % от главницата... Лихви, такси и плащане до гроб, а после сигурно ще вземат и имота.