теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Бенчмарк Фонд Имоти приключва финансовата година с печалба от над 13 милиона лева


0 гласа2233 прочитания

Акционерите на фонда ще получат нетен дивидент от 38 ст. на акция

На 15 април БенчМарк Фонд Имоти ще проведе Годишно събрание на акционерите, по време на което ще бъде приет и годишният финансов отчет на дружеството. От него става ясно, че за финансовата 2007 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 13,883,685.58 ( тринадесет милиона, осемстотин осемдесет и три хиляди, шестстотин осемдесет и пет цяло, петдесет и осем стотни) лева.

След коригиране на финансовия резултат и в изпълнение изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ и чл. 64 от Устава на дружеството, печалбата, която следва да се разпредели е в размер на 10,463,880.80 ( десет милиона, четиристотин шестдесет и три хиляди, осемстотин и осемдесет цяло и осем десети) лева. От тази сума, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 1 от Устава, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент не по-малко от 90% или сумата на дължимия за 2007 година дивидент се равнява на 9,417,492.72 (девет милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди, четиристотин деветдесет и две цяло, седемдесет и две стотни) лева. На основание горното акционерите следва да получат брутен дивидент от 0,402548 (нула цяло, четиристотин и две хилядни, петстотин четиридесет и осем милионни) лева за всяка притежавана от тях акция. Нетният дивидент за физическите и чуждестранните юридически лица следва да е в размер на 0,382421 (нула цяло, триста осемдесет и две хилядни четиристотин двадесет и една милионни) лева за притежаваните от тях акции.

Предлага се след изплащане на така определения дивидент, остатъкът в размер на 4,466,192.86 (четири милиона, четиристотин шестдесет и шест хиляди, сто деветдесет и две цяло, и осемдесет и шест стотни) лева да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството.

Право на дивидент съгласно чл. 64, ал. 4 от Устава във връзка с чл. 115в от ЗППЦК имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба.

Дивидентите ще бъдат изплащани чрез „Централен депозитар” АД, съгласно представен от последния списък за изплащане на сумите по дължимите дивиденти и по реда на процедурата предвидена в Приложение 27 от Правилника за работа на „Централен депозитар” АД. За акционери, чийто сметки не са при инвестиционни посредници, дължимият дивидент ще бъде изплащан чрез упълномощена от „Централен депозитар” АД банка,  съгласно сключен договор.

В момента акциите на БенчМарк Фонд Имоти се търгуват на нива от 2.25 лв.

През изминалата година БенчМарк Фонд Имоти продаде търговския си център в Пловдив като цялата сделка възлиза на 19 008 269.75 лв.

В момента фондът работи активно по останалите четири проекта. Строителството на „Административно търговски център БенчМарк” , Цариградско шосе се движи по план. В момента се изгражда седми етаж, а пусковият срок е заложен за средата на 2009-та година.

Работи се активно и по проект „Раковска” – очакванията са новият бизнес център да отвори врати в началото на 2009-та година.

Строителството на Exclusive Ski & Spa Resort, проектът на Бенчмарк Фонд Имоти в КК Боровец, е на етап изграждане на пети етаж. Стартирали са и продажбите на 214-те апартамента, разположени в комплекса.

Фондът е в преговори за продажба на проекта си в гр. Кюстендил, който е разположен на 32 055 кв.м. и се състои от две хотелски части, профилактичен и възстановителен СПА център със заведения за хранене, 5 закрити басейна с минерална вода с общ обем 450 куб.м. и с температура на минералната вода - 78°С, открит атракционно-развлекателен комплекс с външен плувен басейн и детски минерален басейн, открити заведения и спортни съоръжения, спортно-развлекателен център с детски кът, фитнес, заведения, интернет зала, конферентен център и голям паркинг.