теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

БНБ продава на аукцион 25-годишни съкровищни облигации за 100 млн. лева


0 гласа685 прочитания

На 22 януари 2018 г. Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност двадесет и пет години (9 131 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 18 215/24.01.2018 г. с падеж 24 януари 2043 г., съобщиха от централната банка.,

Министерството на финансите определи като номинална стойност на предложеното количество 100 млн. лева при 2% годишен лихвен процент.

За дата на плащане е обявен 24 януари 2018 година, а лихвените плащания са разпределени в 50 периода, като първият е на 24 юли 2018 г., а последният е 24 януари 2043 г.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, уточняват от централната банка.
Те могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.
Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите до 30 състезателни поръчки.

Източник: www.investor.bg
Свързани ключови думи