теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Брутният премиен приход на застрахователите расте със 7.7%


0 гласа1590 прочитания

Според предварителни данни на Комисията за финансов надзор (КФН), брутният премиен приход за 2013 г., реализиран от застрахователите със седалище в България, възлиза на 1.723 млрд. лв. По този начин ръстът им е 7.7% на годишна база. Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане към края на 2013 г., възлиза на 1.425 млрд. лв., като се отчита ръст от 6.5% на годишна база, при спад от 1.9% за 2012 г.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки - 69.6%, следвани от имуществените застраховки – 18.4%. Записаният по застраховка "Заболяване” премиен приход нараства от 344 хил. лв. за 2012 г. на 36.751 млн. лв. за 2013 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на здравноосигурителните дружества като застрахователи и от вливанията на такива дружества в действащи застрахователи. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2013 г., възлиза на 298.253 млн. лв., с което се отчита ръст от 14% на годишна база, при ръст от 6.9%

в края на 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента" – 74.8%. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5.8% в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на 2013 г. Изплатените претенции по общо застраховане са в размер на 727.544 млн. лв. като се отчита увеличение от 6.1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 117.268 млн. лв., с което се отчита увеличение от 10.8% на годишна база.

Сумата на активите в общото застраховане нараства с 5.6% на годишна база и достига 2.090 млрд. лв., докато в животозастраховането нараства с 6.2% на годишна база и достига 1.191 млрд. лв. Собственият капитал на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 647.417 млн. лв., а на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане - 338.523 млн. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, достига 1.539 млрд. лв., а от животозастрахователите към 31.12.2013 г. - 808.724 млн. лв.

В края на 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 65.077 млн. лв. при 37.672 млн. лв. към края на 2012 г. Финансовият резултат към 31.12.2013 г. възлиза на 81.682 млн. лв. при 55.040 млн. лв. към края на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на 2013 г. е 20.537 млн. лв. при 9.664 млн. лв. към края на 2012 г., а финансовият резултат е 11.230 млн. лв. при 28.328 млн. лв. към края 2012 г.

Размерът на получените премии по активно презастраховане към края на 2013 г. е 1.470 млрд. лв. като 59.789 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 6.486 млн. лв. от животозастрахователите и 1.404 млрд. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Източник: www.insurance.profit.bg

Сравнете всички оферти за застраховки

Свързани теми