Свиването с 245.5 млн. лв. през септември идва след рекордния за годината ръст, отчетен преди месец

След рекордния от началото на годината ръст през август към септември спестяванията на българския бизнес в местните банки намаляват за първи път от пролетта насам. Понижението в обема е с 245.5 млн. лв. и така към края на деветмесечието фирмите имат депозити за общо 18.6 млрд. лв., показват данните от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Същевременно отпуснатите на бизнеса кредити се увеличават с 42.6 млн. лв. (0.14%) на месечна база до 30.4 млрд. лв. Повишението се дължи на по-големия обем средства, предоставени под формата на овърдрафт (0.61% ръст), докато при стандартните заеми статистиката отбелязва свиване спрямо август с 11.8 млн. лв. (0.05%).

Депозитни движения

Вложенията на бизнеса намаляват за първи път от април, когато свиването беше със 141 млн. лв. Най-голям спад за последните години беше отчетен през януари 2016 г. – с 653.3 млн. лв., след като в предходните два месеца статистиката отбеляза сходни по размер увеличения. Така в крайна сметка за последната година сумите, които фирмите държат в банките, са се повишили с 10.5% въпреки близките до нула лихвени равнища – от пролетта на 2015 г. насам средната годишна доходност за депозити на корпоративни клиенти неизменно е под 1%.

В същото време вложенията на домакинствата в банките също продължават да нарастват, въпреки че и при тях предлаганата от финансовите институции доходност е на исторически ниски равнища, като в началото на годината също слезе под психологическата граница от 1%. Само през септември спестяванията на населението са се увеличили с близо 101 млн. лв. и достигат 43.8 млрд. лв. За последната година сумата им се е повишила с близо 3 млрд. лв., или 6.7%.

В процентно изражение най-висок месечен ръст бележат спестяванията на финансовите предприятия (посредници, пенсионни фондове, застрахователни дружества) – с 30.4% до малко под 4 млрд. лв.

Дългата кредитна зима

Отчетеното през септември изтегляне на средства от страна на бизнеса от банките би могло да е сигнал за известно раздвижване в инвестиционната активност, ако се запази като тенденция и в следващите месеци. За момента обаче данните от паричната статистика за кредитирането на компаниите не дават такива индикации и за пореден месец измененията в банковите портфейли корпоративни заеми са минимални. На годишна база също не се наблюдава значимо подобрение – бизнес кредитите растат с едва 0.6%, а отпуснатите овърдрафти са с 5.8% по-малко спрямо септември 2015 г.

При финансирането за домакинствата данните показват минимални месечни ръстове и при потребителските (0.18%), и при жилищните заеми (0.14%). На годишна база кредитите за потребление намаляват с 0.62% до 7.3 млрд. лв., а ипотечните растат с 0.86% до 8.8 млрд. лв. Малко по-съществен е ръстът в категорията "други кредити" на домакинствата, в която влизат заеми за физически лица за обучение, финансов лизинг, селскостопански кредити и т.н. Повишението е с 6.9% на месечна и с 18.1% на годишна база до малко под 880 млн. лв.

Към края на септември статистиката отчита и леко месечно нарастване в обема на проблемните заеми в банковите портфейли – повишението в категорията "лоши и преструктурирани" кредити спрямо август е със 132.8 млн. лв., или 0.27%, до 8.2 млрд. лв. Така делът им спрямо общо предоставеното на бизнеса и домакинствата финансиране се повишава до 21.37% спрямо 21.28% през август.

Източник: 
www.capital.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити