Законът предвижда да се въведат принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите

Депутатите единодушно, със сто гласа "за", приеха промени в Кодекса за социално осигуряване на първо четене, свързани с въвеждане в българското законодателство на европейска директива.

С тях се определят дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, предаде БТА.

Законопроектът за КСО предлага по какъв начин да се уреди възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска това по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове.

Част от промените са свързани с режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Законът предвижда да се въведат принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на екологичните, социалните и управленските фактори при инвестирането.

Сравнете всички Универсални пенсионни фондове

В закона се посочва как да става прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Това се отнася и за прехвърлянето от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В законопроекта на КСО се предвижда възможност за инвестиране на средствата в акции и облигации, които се търгуват на многостранна система за търговия и на организирана система за търговия.

При процеса на надзорен преглед се въвежда изискване за  извършване на стрес тестове, за да се установят евентуални потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.

В законопроекта на КСО се посочва, че Комисията за финансов надзор ще контролира и следи дали се спазват  предвидените изисквания.

В Закона за КФН ще има промени във връзка с професионалната тайна. В съответствие с европейската директива тя може да бъде разкрита на Европейския парламент, когато той има право на разследване.

Investor.bg припомня, че новите текстове за допълнителното пенсионно осигуряване бяха съгласувани със социалното министерство, социалните партньори, работодателите и дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Източник: www.investor.bg