През тази седмица ДФ „Земеделие” преведе още 4, 5 млн. лв. по сметките на бенефициенти с успешно изпълнени инвестиции по осем от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Субсидии в размер на 1 380 353 лв. са разплатени по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, а 1 595 802 лв. са средствата изплатени по публичната мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. За успешно изпълнените инвестиционни предложения по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи", 511 "Техническа помощ", бенефициентите са получили общо 1 532 474 лв. Междувременно на провела се вчера в ДФЗ Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / бяха одобрени нови 21 проекта на стойност 8 477 066 лв. по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР. Предметът на инвестиции по двете мерки са основно за изграждане на фотоволтаични централи и развитие в областта на селски туризъм. Сред одобрените проекти е и инвестиция за оборудване на фирма за телекомуникационни услуги, както и изграждане на предприятие за пластмасови изделия. Общата сума на одобрените разходи по проектите възлиза на 8,4 млн. лв., а одобрената субсидия е в размер на 6,1 млн. лв.

Автор: www.economynews.bg