По схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника през 2010 г. Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Това реши на заседанието си вчера Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) като утвърди бюджет от 40 млн. лв. за кредитиране в трите направления. Общо по перото за инвестиционни кредити в план- сметката на фонда за 2010 г. са заложени 80 млн. лв.

За предоставянето на кредити при 6% лихва в секторите „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Селскостопанска техника” не е необходимо разрешение от Европейската комисия, тъй като в момента референтния лихвен процент за общността е малко под 6%. В края на 2009 г. изтече тригодишния гратисен период, през който съществуващите държавни помощи в селското стопанство можеха да се прилагат от България без нотификация до ЕК, но при условие че са одобрени и са действали преди 01.01.2007 г. В този период инвестиционните програми на ДФ „Земеделие” се считаха от Европейската комисия за държавна помощ поради прилаганата по тях преференциална лихва, която до края на 2009 г. беше по-ниска от референтния лихвен процент за България. Схемата, по която кредитите ще се отпускат през 2010 г., не представлява държавна помощ, тъй като за тях е определена 6% референтна лихва. Максималният размер на кредита за един земеделски производител може да е до 2 млн. лв. Само в случаите, когато се кредитира строителството на нови оранжерии, заемите ще бъдат с размер до 6 млн. поради по-големия обем на подобни инвестиции.

На вчерашното заседание на Управителния съвет на ДФЗ се взе решение фондът да покрива до 80% от разходите на зеленчукопроизводителите по застраховане на продукцията им. Схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е одобрена от Европейската комисия през февруари 2010 г. За прилагането й от Фонд „Земеделие” през 2010 г. е утвърден бюджет от 4 млн. лв. Целта на тази помощ е да насърчи производителите на плодове и зеленчуци доброволно да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни метеорологични условия чрез частично компенсиране на разходите им по сключването на застрахователните полици. Ако застраховката покрива над 30% загуби от неблагоприятни климатични условия, фонд „Земеделие” ще съфинансира до 80% (по 24 лв./дка) от разходите на земеделските производители по сключване на полицата. Ако застраховката е срещу природни бедствия, фондът ще изплаща до 50% (по 15 лв./дка) от разходите на производителите. Размерът на помощта е изчислен при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия от 30 лв. на декар. По схемата може да се кандидатства от 1 април до 31 август 2010 г. Крайният срок за изплащане на средствата е 15 декември 2010 г.

Управителният съвет на ДФЗ одобри също така 5 млн. лв. разходи за отпускане на целеви кредити на производителите на картофи за покупка на семена, торове и препарати за реколта 2010 г. Кредитите ще бъдат в размер до 500 лв. на декар на база референтна лихва.

Беше гласуван и бюджет от 1 352 345 лв. за отпускане на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Срокът за кандидатстване и договаряне по тази схема е от 1 до 30 април, а самата помощ се изчислява според броя кандидати и се изплаща на траншове през годината. Средствата се предоставят на малки и средни предприятия в растениевъдството чрез Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Целта на помощта е да увеличи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни и маслодайни култури, картофи и тютюн.

По схемата за държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните отпада изискваните при кандидатстване развъдните организации да представят регистрационни карти като земеделски производители, гласува още УС на ДФЗ.

Друго решение на Управителния съвет предвижда преразпределение на бюджета по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 – 2010 г. Заради по големия интерес на пчеларите към покупката на нови кошери и пчелни семейства 609 340 хил. лв. за изплащане на подадени проекти в тези направления се прехвърлят от по неатрактивни мерки на програмата, където има неусвоен бюджет.

Автор: www.economynews.bg