Правителството одобри промени в Постановление номер 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Това съобщи пресслужбата на кабинета. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта. С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта, пише в прессъобщението. Предвижда се възраженията да се разглеждат от лица, които не са участвали в първоначалната оценка на проекта. По този начин ще се постигне по-голяма независимост при окончателното произнасяне. За да се улеснят на бенефициентите по оперативните програми, ще бъдат изготвени унифицирани образци на декларациите, уведомителните писма и другите документи, заложени в постановлението.

Автор: www.economynews.bg