теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Финансиране на земеделските производители


3 гласа2604 прочитанияРазвитието на земеделието в България след приемането на страната ни в ЕС се характеризира със стартирането на усвояването на земеделските евросубсидии, което от своя страна води до бързо увеличаване на размера на обработваемата земя, а от там и на количеството произведена продукция. Не на последно място рязко се покачи и цената на земеделската земята при продължаващ и разширяващ се процес на повсеместно изкупуване и комасиране на земеделските площи от страна на фондовете за земеделска земя.

Нагледен пример за покачването на цената на земеделската земя в България по години е представен в следната таблица:


От данните е видно, че за първите пет години – от 2002 г. до 2007 г. покачването на цената на земеделската земя в България е с 67%, а за вторите пет години – от 2007 г. до 2012 г. достига ръст в размер на 85%.

Вследствие на всички тези процеси и особено на бързото развитие на земеделието в резултат на усвояване на земеделски евросубсидии, се появи и нуждата от финансиране на земеделските производители, както за оборотен капитал, така и за инвестиционна дейност.

Два фактора са от първостепенно значение в този процес. Първият е сезонният характер на земеделското производство, а вторият, който е пряко свързан с първия, е разминаването между датите на отпускане на евросубсидиите и реалната нужда от тях т.е. забелязва се реална нужда от пари на един по-ранен етап.

Разбира се, банковата система реагира бързо на тази появила се необходимост и предложи редица финансови продукти, подходящи за сектора (кредити за земеделски производители, агро кредити обезпечени със субсидии и др.). Основният недостатък обаче, който имат тези продукти, е липсата на единен, комплексен подход, който изцяло има за цел да задоволи нуждата от финансиране на селскостопанските производители и то при ясни условия и бързи процедури.

Какво предлагаме ние от „БЕ ПЛЮС“?1

На първо място предлагаме кредитна линия със срок до 5 г. за всякакви оборотни средства, както и за инвестиционни цели, обезпечени с ипотека на земеделска земя (като алтернатива може и други недвижими имоти), при която няма никакви такси за усвояване и погасяване. Това означава, че заема може да бъде частично или изцяло погасен във всеки един момент. Лихва се начислява само за срока на реалното ползване на заема. Вноските за погасяване на заема са предварително съобразени със сезоността на приходите на земеделските стопани. Предимствата на този заем очевидно са: гъвкавост, опростен подход, малко на брой изискуеми документи, ясни правила, бързина и липса на всякакви допълнителни и скрити такси. Силно положителен ефект за земеделските производители е възможността да финансират своите разходи свързани с торене и сеитба като финансират покупките си, така, че да ползват значителни търговски отстъпки от фирмите доставящи торове и семена.
Също така предлагаме и помощ при закупуването на земеделска земя чрез лизинг при първоначална вноска от купувача в размер на 20% от цената й. Схемата е с ясни параметри и правила, които могат да бъдат онагледени със следния пример:

Земеделски производител желае да закупи 100 дка земя при цена 450 лв./дка т.е. необходимата му сума е в размер на 45 000 лв. „БЕ ПЛЮС“ купува земята и сключва 5-годишен договор за лизинг с производителя, който трябва да направи първоначална вноска от 20% (9000 лв.) или алтернативно, да обезпечи тази сума от 9000 лв. с ипотека в/у своя собствена земеделска площ. След изплащането на всички лизингови вноски земята става негова собственост, като през целия период на лизинга той може да я обработва и да получава доходите от нея, без да е необходимо да прави плащания по арендни договори. Голямо предимство за лизингополучателя е, че през целия срок на договора, при наличието на свободен  паричен ресурс, той може да погаси предсрочно изцяло или част от задължението си по лизинга без никакви такси и санкции.

Как би изглеждал този пример на фона на постоянно покачващите се цени на земеделската земя и какви на практика биха били ползите за производителя при една такава схема? Нека вземем горния пример и го онагледим с цифри:

Ако закупената земя е на цена 450 лв./дка и стойността й се покачи прогнозно за 5 г. с 60% (при положение че предходните 5 г. се е покачила с 85%) т.е. с 270 лв., средната й цена ще бъде 720 лв. При средни арендни вноски между 6% и 8% (средно 7%) от цената на земята и оскъпяване по лизинговия договор от 60% за 5 години (или 12% за 1 година) ефективно земеделският производител ще заплаща по 5% на година (разликата между годишния разход по лизинга от 12% и спестения разход за арендни вноски от 7% годишно) и покупната цена на земята за 5г. би се оскъпила до 563 лв.
Сумарно за периода на лизинга лихвите възлизат на по-ниска сума от тази, която стопаните биха платили като рента, ако не купят земята, която обработват. Същевременно при прогнозна цена от 720 лв. след 5 години земеделския производител би спестил 157 лв., защото реално би закупил земята при цена от 563 лв.

Този вид лизингови сделки позволяват на земеделците да обработват земята в сегашния момент, без да плащат за нея цялата сума и едновременно с това гарантират бъдещата цена, на която ще придобият земеделската земя след 5 годишен период.

Разбира се, остава доста изгодната възможност земеделския производител да погаси предсрочно задълженията си и по този начин да намали драстично реалната цена за покупка на земята. При предсрочно погасяване в края на втората година цената на закупената земеделска земя ефективно би струвала на купувача 495 лв.

Ние от „Бе Плюс“ считаме, че пред земеделието има голям потенциал за развитие, което изисква нови финансови продукти. Целта на нашата финансова институция е да предлага гъвкави и ясни условия съобразени с нуждите на клиента. Освен това винаги ценим обратна връзка, която получаваме от клиентите за това какъв финансов продукт ще удовлетвори техните нужди и изисквания.


1„Бе Плюс“ ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка, съгласно удостоверение № BGR00292 и е с регистриран капитал от 250 000 лева. Дружеството предоставя заеми на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане. „Бе Плюс“ ООД е вашият надежден партньор при нужда от финансова помощ за осъществяване на Вашите бизнес планове или лични нужди, при минимален разход на време и усилия от Ваша страна и индивидуално и професионално отношение от наша страна.
Свързани теми
Свързани ключови думи