Автор: infostock.bg

Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, към 30.06.2008 г. възлизат на 896.9 млн. лв., като нарастват със 132.1 млн. лв. (17.3%) в сравнение с 30.06.2007 г. (764.8 млн. лв.). Спрямо 31.03.2008 г. те намаляват с 53.5 млн. лв. (5.6%) от 950.4 млн. лв. до 896.9 млн. лв. към 30.06.2008 г., съобщиха от Българска народна банка.

Относителният дял на средствата, управлявани от инвестиционните фондове, спрямо размера на депозитите на неправителствения сектор в банковата система намалява от 2.7% (31.03.2008 г.) до 2.5% (30.06.2008 г.).

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 612 млн. лв. към 30.06.2008 г., като нарастват с 49.2 млн. лв. (8.7%) спрямо 30.06.2007 г. (562.8 млн. лв.). В сравнение с 31.03.2008 г. те намаляват с 53.7 млн. лв. (8.1%) от 665.7 млн. лв. до 612 млн. лв. към 30.06.2008 г.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции намаляват с 35.6 млн. лв. (9.2%) от 387.7 млн. лв. към 31.03.2008 г. до 352.1 млн. лв. към 30.06.2008 г., а на балансираните фондове намаляват с 16.5 млн. лв. (7.2%) от 228.3 млн. лв. към 31.03.2008 г. до 211.8 млн. лв. към 30.06.2008 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял (57.5%) спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2008 г., при 58.2% към 31.03.2008 г. и 56.8% към 30.06.2007 г., а балансираните фондове имат дял 34.6% към 30.06.2008 г., при 34.3% към 31.03.2008 г. и 30.06.2007 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 30.06.2008 г. най-голям относителен дял имат акции и други форми на собственост (55.4%), при 57.5% към 31.03.2008 г., депозити (23.9%), при 24.3% към 31.03.2008 г. и ценни книжа, различни от акции (15.3%), при 13.4% към 31.03.2008 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2008 г. основно значение имат активите, деноминирани в български левове (79.7%), при 81.2% към 31.03.2008 г. и тези в евро (14.2%), при 13.2% към 31.03.2008 г.

Географската структура на ценните книжа в активите е ориентирана предимно към местния пазар, където към 30.06.2008 г. са съсредоточени 89% от инвестициите на местните инвестиционни фондове, спрямо 89.1% към 31.03.2008 г.

Привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2008 г. възлизат на 284.9 млн. лв., като се увеличават с 0.3 млн. лв. (0.1%) спрямо 31.03.2008 г. (284.6 млн. лв.).

По институционални сектори основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на второто тримесечие на 2008 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (53.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (39.2%). Техните дялове към 31.03.2008 г. бяха съответно 53.9% и 38.8%.

Пасивите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2008 г. достигат 612 млн. лв. По институционални сектори към 30.06.2008 г. най-големи дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (35.7%) и Нефинансови предприятия (24%). Техните дялове към 31.03.2008 г. бяха съответно 38.2% и 24.6%.

Значително се увеличава дялът на сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове от 7% към 31.03.2008 г. до 23.7% към 30.06.2008 г. Съществено намаление се наблюдава в относителния дял на сектор Финансови предприятия със спомагателна дейност, от 14.3% към 31.03.2008 г. до 0.9% към 30.06.2008 г. дялът на сектор Останал свят в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към 30.06.2008 г. е 8% при 8.4% към 31.03.2008 г.