теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Фондът Защитен капитал от ЕЛАНА започва емитиране и обратно изкупуване на акции от края на юли


0 гласа2204 прочитания

• Поръчки за покупка на акции от Horizon Commodity 1 се приемат до 30 юли 2008 г. 15:00ч.
• Първата цена за акция от Horizon Commodity 1 ще бъде публикувана на 6 август
• Средно 3000 евро беше стойността на индивидуалната инвестиция  на акционерите, закупили акции в периода на първоначално записване

До 30 юли 2008 г.  15 ч. се приемат поръчки за закупуване на акции от фонда Защитен капитал Horizon Commodity 1, предлаган от ЕЛАНА на българския пазар. Фондът вече започва своето предлагане на вторичен пазар, след като от 9 юни до 4 юли предложи акции на базова стойност от 100 евро (без дължимите такси).  Получените поръчки ще бъдат оценени по първата нетна стойност на една акция, която ще бъде изчислена на 31 юли 2008 г. и публикувана на интернет страницата на ЕЛАНА на  6 август.  Цени на акциите на  Horizon Commodity 1 ще се изчисляват два пъти месечно, като календар за инвеститорите с датите на публикуване на цени и крайни срокове за поръчки за покупка или обратно изкупуване на акции е публикуван на www.elana.net. Следващата дата, до която ще се приемат поръчки за емитиране и обратно изкупуване на акции от фонда е 13 август.

Със стойност от 100 пункта на 14 юли започна също изчисляването на стойност на Balanced Commodity Index - стоков индекс, който отразява движението в цените на 6 суровини петрол, алуминий, мед, никел, олово и цинк. Към 28 юли 2008 г. стойността на индекса е 94.1062 , като актуалната му стойност и история на  представянето се публикуват всекидневно на интернет страницата на ЕЛАНА. 

Първичното предлагане на акции на Horizon Commodity 1 стартира на 9 юни с период от 20 дни, в който бяха привлечени близо 2 млн евро от 50 инвеститори. Около 90% от акционерите на фонда са неинституционални инвеститори.

Стела Цветкова, директор «Продажби» на ЕЛАНА Финансов Холдинг, коментира  реакцията на инвеститорите към новия фонд тип защитен капитал: 

«Един непознат досега  за нашите потребители тип финансов продукт привлече за кратък период значителна сума инвестиции  и то в период на известно отдръпване на индивидуалните инвеститори поради спада на фондовия пазар.  Смятам,че интересът към Horizon Commodity 1 ни доказа, че пазарът има потенциал да се развива при положение, че се предлага богата гама от продукти, които да дават възможност на клиентите да избират.  Средната инвестирана сума във фонда от физически лица  не е малка - около 3000 евро. Почти половината от инвеститорите в Horizon Commodity 1 са нови клиенти за ЕЛАНА, а другите са настоящи клиенти от други фондове, които участват в новия фонд  с допълнителни инвестиции, за да диверсифицират спестяванията си. Пазарът на взаимни фондове вече ще привлича нови инвеститори с интересни и привлекателни продукти, а не благодарение на измамни очаквания за бърза печалба от посоката на движение на борсовите индекси.” 

Условия и параметри на фонд защитен капитал Horizon Commodity 1

Horizon Commodity 1 е фонд тип защитен капитал, който се предлага за първи път само за български инвеститори.  Фондът се управлява от KBC Асет Мениджмънт, а ЕЛАНА представлява и разпространява продукта в България.  Horizon Commodity 1  е с фиксиран срок от 3 години, като падежът на фонда е на 29 юли 2011 г. Инвеститорите получават  100% защита на вложението си при влизане във фонда в периода на първичен пазар, като след него фондът предлага възможност за покупка и продажба на акции на цени, които се обявяват два пъти месечно.  При участие в периода до 2011 г., инвеститорите получават защита на базовата стойност на една акция от 100 евро на падежа.   Защитата на капитала се осигурява, като средствата се влагат в депозити, а лихвите от тях се използват за инвестиция във финансови инструменти, свързани с движението на стойността на стоков индекс, съставен от 6-те суровини: петрол, алуминий, мед, никел, олово, цинк. Така при падежа на фонда вложителите получават освен първоначалната си инвестиция, дял от евентуалното увеличение на стойността на индекса, вследствие на движението на цените на 6-те суровини. Стоковият индекс се нарича Balanced Commodity Index  и се изчислява от TIJD Beursmedia, като е структуриран специално за фонда.  Tijd Beursmedia (TBM) е компания за финансова информация, която е част от белгийския издател на основните финансовите издания в Белгия -  De Tijd  and L’Echo.

*Подробна информация за Horizon Commodity 1 www.elana.net.

Допълнителна информация:

Какво представляват фондовете защитен капитал?

Това са структурирани продукти, които имат определен фиксиран период от 3 до над 7 години и предлагат на инвеститора защита на вложението му чрез инвестиции в безрискови инструменти.  Приходите от тези инструменти се използват за инвестиция, която да изпълни друга цел на фонда – да предложи капиталова печалба на падежа. Капиталовите печалби зависят от промяната на стойността на направените инвестиции в индекси или финансови инструменти.  Предимството на този тип фондове е, че предлагат на инвеститорите възможност за доходност, без да подлагат на риск техните вложения.  Друга специфика на фондовете защитен капитал е, че те са ликвидни преди падежа – т.е. цени за закупуване и продажба на акции се обявяват на всеки две седмици и в целия период на съществуване на фондовете се купуват и продават акции. 

Представяне на структурирани продукти и суровини в световен мащаб

Разпространението на структурираните финансови продукти в Европа значително се увеличи от края на 2007 г. Процесът започва от 2000 г. насам, като към края на 2007 г.  секторът вече управлява активи за 600 млрд евро, по данни на Европейската асоциация за деривативи.  В глобален мащаб най-добре представилите се фондове за първото шестмесечие на годината, са инвестиращите в суровини. Топ 20 от тези фондове постигат доходност между 27.04% и 44.63% (източник: FT).

Шестте суровини от структурирания за фонда Horizon Commodity 1  индекс са регистрирали ръст за последните 3 години (2005-2008 г.), като увеличението е със следните стойности:  петрол (168%), алуминий (73%), мед (168%), никел (55%), олово (129%) и цинк (73%)*.

*Източник на данните:Bloomberg

Законова основа за Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1

Фонд Защитен капитал Horizon Commodity 1 е одобрен от Комисията за финансов надзор в България на 20 май 2008 г.  Фондът е одобрен също от Комисията по банкиране, финанси и застраховане (CBFA) в Белгия. Този фонд е предназначен за българския пазар и се предлага от ЕЛАНА.

Предупреждение за инвеститорите:

Капиталовата печалба, постигната от този фонд зависи от резултатите на финансов индекс, чийто състав е ограничен поради ограничената диверсификация на стоковия пазар. Това означава, че резултатите на един компонент от индекса могат да окажат съществено влияние върху резултатите на индекса като цяло и следователно върху потенциалната капиталова печалба, която индексът може да постигне. Това обаче не застрашава предлаганата защита на капитала на падежа.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите не са гарантирани с Гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност на продуктите през предходните периоди не е гаранция за бъдещите резултати.