Към края на миналата година вече е над 7%

Годишният темп на растеж на отпуснатите жилищни кредити се ускорява. През декември 2017 г. ръстът вече е над 7%. Заемите за бизнеса също се увеличават, но по-плавно, докато при потребителските кредити има леко забавяне спрямо ноември. Това показват данните на БНБ за кредитирането към края на миналата година.

Ускоряване на растежа

През декември жилищните кредити се увеличават със 7.37% на годишна база, достигайки 9.4 млрд. лв. При тях ръстът е най-видим в сравнение с другите сегменти – заемите за потребление и за бизнеса. От една страна, влияние върху това оказва наистина ускореното увеличение на отпусканите заеми в резултат на търсенето и активизиралия се пазар на жилища (движен от ниските лихви по кредити). От друга страна, ефект има и от чистенето на портфейлите на банките. На практика до момента ръстът не беше така отчетлив заради натрупването на необслужвани кредити в балансите. В последните месеци банките започнаха по-активно отписване на лоши активи, което показва и реалния ръст в кредитирането. Само за последните три-четири месеца се случиха две големи продажби на портфейли необслужвани кредити – Уникредит Булбанк (смесен пакет) за 86 млн. евро и ОББ за 460 млн. лв. само кредити на домакинствата. Същевременно и други банки продават по малко и редовно.

В корпоративния сегмент процесът на прочистване на портфейлите върви по-бавно, но по думите на банкери и там се случва. Към края на септември 2017 г. делът на необслужваните заеми в сектора е намалял до 11.4% (9.3 млрд. лв. обем) от 12.1% три месеца по-рано.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Резонно в последното си издание "Банките в България" БНБ отправя предупреждение към банките да внимават при отпускането на жилищни заеми, като обръщат внимание да се следи съотношението между размера на новоотпуснатите кредити и стойността на ипотекираните имоти.

При потребителските кредити годишният ръст за декември е 5.77% до 7.7 млрд. лв.
Общо благоприятстващите фактори за отчетливия кредитен ръст, който се оформи, са продължаващо подобряване на икономическата активност и ниските лихвени проценти по кредитите. Положително влияние върху този процес може да се очаква и от страна на търсенето, и по линия на предлагането. Прогнозите за следващата година са за увеличение от около 5%.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

При фирменото кредитиране годишният растеж е по-скромен – 1.7% до почти 31.1 млрд. лв., като плавно се увеличава. През октомври имаше отчетен спад, който беше компенсиран още на следващия месец. Тези месечни движения в обемите не са изненадващи. И предходните месеци показват нараствания от 200 - 300 млн. лв., или свиване в порядъка на 60 - 100 млн. лв. Корекциите може да се дължат на еднократни по-големи сделки – финансиране или погасяване на по-големи кредити. Вероятно е ефект да има и от продажба, отписване на портфейли необслужвани заеми, тъй като по думите на банкери кредитните институции постоянно чистят кредити, при това активно.

Намерете най-добрата оферта за бизнес кредит

Лоши и преструктурирани кредити

Данните за лошите и преструктурирани заеми в сегмента показват постоянно намаление – общият им обем към края на годината е 6.6 млрд. лв., като на годишна база се свиват с 15%, като темпът им на свиване е двуцифрен вече осем поредни месеца. Делът им в целия кредитен портфейл е 13.7%.

В случая не става въпрос за необслужваните кредити, които се отчитат в тримесечната надзорна статистика на БНБ. Те не включват преструктурираните заеми и методологията на отчитане е различна. Техният дял е малко над 11%. По методологията на централната банка това е целият размер на балансово отчитаните кредити, които са преструктурирани или са необслужвани с просрочие над 90 дни, като тук влизат и тези, които се отчитат като загуба.

Източник: www.capital.bg