теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Kак държавата може да помогне на малкия и среден бизнес?


5 гласа3343 прочитания

Старт на инициатива Справедлив ДДС

Днес, (6 ноември 2012г.) финансовият портал "Моите Пари" обявява старт на инициатива Справедлив Данък Добавена Стойност, или накратко Справедлив ДДС. Според Европейското Законодателство, и по-специално Директива 2010/45/ЕО всяка държава членка има избора да въведе по-справедлива система при внасянето на ДДС от страна на малките и средни предприятия.

Малките и средни предприятия (МСП) представляват гръбнака на всяка икономика. МСП са тези, които създават нови работни места и помагат най-бързо и предприемчиво да се пренасочва продуктивния потенциал на икономиката. По последни данни на НСИ за 2010 г. в България има 366 177 действащи микро, малки и средни предприятия (МСП), които наемат приблизително 1,6 млн. служители (над 75% от всички заети) и генерират почти половината от БВП на страната (приблизително 45%).  В условията на икономическа криза има нарастваща междуфирмена задлъжнялост, възлизаща на 104 млрд. лв. според Българската стопанска камара. Лошите и преструктурирани фирмени кредити към 30.09.2012 г. възлизат на 26,26% от общите фирмени кредити, според статистика на БНБ. Забавянето на междуфирмените плащания води до забавяне на заплати на служители, както и до поддържането на голям брой фалити (35 431) (според БСК за първото тримесечие на 2012 са закрити 27 хил. малки фирми и 56 хил. работни места).

На фона на тази тежка икономическа картина, при забавяне на плащанията от контрагенти, малките и средни предприятия са длъжни да внесат ДДС в средата на всеки месец по всички начислени от тях фактури за предходния месец. В много случаи, фирмите не са получили плащанията от техните контрагенти, а по сега действащия закон за ДДС, те са задължени да внесат начисления, но неполучен ДДС от техния собствен оборотен капитал.

При сегашната уредба се получaва така, че МСП реално се налага да финансират държавата от собствения си, ценен, оборотен капитал.

Именно, за да се избегне този проблем Европейския Съюз на 13 юли 2010г. е приел Директива 2010/45/ЕС относно общата система за данъка върху добавената стойност. В тoчка 4 на преамбюла се изтъква, че Директивата се приема:

„За да се помогне на малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС на компетентния орган, преди да са получили плащане от страна на клиентите си, на държавите-членки следва да се предостави възможност да разрешат отчитането на ДДС по режим на касова отчетност, който позволява на доставчика да плати дължимия ДДС на компетентния орган при получаване на плащане за доставка и с който режим се установява неговото право на приспадане, когато той плаща за доставката.”

За да се постигне промяната е предвидена промяна на чл. 226 от Директива 2006/11/ЕО като вмъква следната точка: „7a. когато ДДС става изискуем при получаване на плащането в съответствие с член 66, буква б) и правото на приспадане възниква,  когато подлежащият на приспадане данък става изискуем, вписване  „касова отчетност“.“

Редица други държави в Европейската Общност, като Словения, Унгария, Полша, Швеция, Ирландия и Великобритания са въвели тази практика и са облекчили паричните потоци на своите малки и средни фирми. В Румъния това правило се въвежда от 1 януари 2013г.

Предвид финалните дискусии за бюджет 2013 в България е най-реалистично в България да бъде въведено такова правило през 2014, но дискусиите по темата трябва да започнат отсега предвид техническите срокове за въвеждане на промени в законодателството, данъчните закони и нормативни документи, както и настройки в счетоводните системи на всички данъчно задължени лица в България.

За да постигне целта да бъде приета тази наредба и в България, Инициативата „Справедлив ДДС” си поставя следните цели и срокове:
  •  Ноември 2012 - Широко разгласяване Инициативата чрез медиите, уебсайта и социалните мрежи.
      - събиране на подкрепа от организации и личности на уеб-страницата на Инициативата, www.moitepari.bg/spravedlivDDS; както и на Фейсбук страницата: www.facebook.com/spravedlivdds 
               -   мониторинг и отразяване на всички изказвания, статии и анализи по повод инициативата;
  •  Декември 2012 – Януари 2013 – съ-организиране и провеждане на експертни дискусии с представители на браншови организации и камари, както и представители на министерството на финансите и Народното събрание.
  •  Февруари – Март 2013 – Финализиране на проекто-предложения за промяна на наредбите и внасянето им в икономическата комисия на парламента.
  •  1 януари 2014 – краен срок за влизане на сила на принципа на касовата наличност при внасяне на ДДС за малките и средни предприятия в България.
За контакти: Десислава Владова, Директор Маркетинг и ПР, Моите Пари, d.vladova@moitepari.bg