теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Месечен обзор на икономиката и акценти


0 гласа485 прочитания

През май 2019 г. показателите от краткосрочната бизнес статистика продължиха да нарастват, но с по-умерен темп, показва месечният обзор на Министерство на финансите.

Индустриалното производство и продажби, строителната продукция и търговията на дребно нараснаха с по-нисък темп. През юни доверието на потребителите достигна най-високата си стойност от началото на годината, отразявайки по-добрите очаквания на домакинствата за финансовото и икономическото състояние и намеренията им за покупка на стоки за дълготрайна употреба. Показателят за бизнес климата се понижи, противно на възходяща динамика от началото на годината. Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл остана в зоната на свиване, което предполага забавяне на икономическата активност в страната.

Регистрираната безработица се понижи с 0.2 пр.п. спрямо предходния месец до 5.2% в края на юни, след като изходящият поток безработни остана по-висок от входящия.

Потребителските цени останаха непроменени през юни спрямо май. Годишният темп на инфлация се забави до 2.3%, като положителният принос на енергийните стоки, храните и услугите се сви. Базисната инфлация бе 2.5% на годишна база.

Положителният баланс по текущата сметка през април увеличи натрупания от началото на годината излишък до 1.2% от прогнозния БВП.

Годишният растеж на кредита за частния сектор продължи да се ускорява до 7.1% през май. Положителен принос за това имаха както заемите на нефинансовите предприятия, така и тези на домакинствата. Среднопретегленият лихвен процент по кредитите се понижи. Лихвата по кредити за фирми и жилищните кредити достигна нови най-ниски исторически нива, като цената на потребителските кредити също се понижи през месеца.

За пети пореден месец консолидираното бюджетно салдо бе положително, като достигна 3 млрд. лв. (2.6% от прогнозния БВП) в края на май. Приходите достигнаха 42.7% от разчета за годината, а изпълнението при разходите бе 35.3% от плана.

Източник: economynews.bg
Свързани теми